Pre­si­dent Xi Jin­ping er kom­met for å bli

Aftenposten - - Meninger - Ar­ne Jon Isach­sen pro­fes­sor eme­ri­tus, Inst. for sam­funns­øko­no­mi, han­dels­høy­sko­len BI

Mao Ze­dong sat­te ki­ne­ser­ne fri og Deng Xia­o­ping lyk­tes med å mette dem. Xi Jin­pings opp­ga­ve er å gi Ki­na til­ba­ke sin rett­mes­si­ge plass som ver­dens sen­trum.

I no­vem­ber 2012 – som ny­ut­nevnt leder for Det ki­ne­sis­ke kom­mu­nist­par­ti­et – tar Xi Jin­ping med seg sine seks kol­le­ger i Po­lit­by­rå­ets stå­en­de (el­ler per­ma­nen­te) ko­mi­té til ut­stil­lin­gen «The Road to Re­ju­ve­na­tion» ved Ki­nas na­sjo­nal­mu­se­um på Den him­mels­ke freds plass. I sin førs­te gjer­ning som ge­ne­ral­sek­reta­er vel­ger han å be­sø­ke ut­stil­lin­gen som for­tel­ler Ki­nas ny­ere his­to­rie:

Om hund­re års yd­my­kel­se, etter bri­te­nes an­grep på Ki­na i 1840 (Opi­ums­kri­gen), frem til Mao den 1. ok­to­ber 1949 kun­ne stå på den sam­me Him­mels­ke freds plass og er­k­la­ere opp­ret­tel­sen av Folke­re­pub­lik­ken Ki­na. Ut­stil­lin­gen av­slut­tes med for­tel­lin­gen om lan­dets øko­no­mis­ke vekst, mo­bil­te­le­fo­ner og ut­styr for erob­ring av ver­dens­rom­met.

Fol­ket har mye å tak­ke Det ki­ne­sis­ke kom­mu­nist­par­ti­et for.

Xi hol­der en tale. Ikke om øko­no­mi. Men om Den sto­re drøm­men. Drøm­men om å gjen­rei­se Ki­na un­der Par­ti­ets fø­rer­skap. Det er Xi’s egent­li­ge pro­sjekt.

10 år ikke nok

I sep­tem­ber 2017, no­en uker før se­re­mo­ni­en som skal gi ham fem nye år som leder for Par­ti­et, gjen­tar Xi den­ne øvel­sen. Be­sø­ker mu­se­et på nytt. Set­ter da­gens Ki­na inn i et histo­risk per­spek­tiv.

Mens Mao sat­te ki­ne­ser­ne fri og Deng Xia­o­ping lyk­tes med å mette dem, er det Xi’s opp­ga­ve å gi Ki­na til­ba­ke sin rett­mes­si­ge plass som ver­dens sen­trum. Til det tren­ger han mer tid enn de til­mål­te ti åre­ne reg­ler og sed­vane til­si­er.

I 2016 lot Xi seg ut­nev­ne til «Com­man­der in Chief» for de mi­li­ta­ere styr­ke­ne, Fol­kets fri­gjø­ringsha­er (PLA). Pa­ral­lel­len til USAs pre­si­dent er åpen­bar. I beg­ge til­fel­ler står mi­li­ta­ere ansvar­lig over­for en po­li­tisk le­del­se. Dog med den for­skjel­len at i Ki­na er det ikke over­for no­en valgt for­sam­ling, men over­for Det ki­ne­sis­ke kom­mu­nist­par­ti­et, at PLA skal vise sin lo­ja­li­tet. Så­le­des er det i egen­skap av leder for Par­ti­et at Xi er «Com­man­der in Chief», ikke i egen­skap av pre­si­dent for lan­det.

I fjor lot Xi seg vi­de­re få be­teg­nel­sen «co­re le­a­der», det vil si leder et godt heste­hode foran alle de and­re. Sam­me be­teg­nel­se som i sin tid gjaldt for Deng Xia­o­ping, uten at han hver­ken for­melt var leder for Par­ti­et el­ler pre­si­dent for lan­det. Hans for­mel­le po­si­sjon var leder for Par­ti­ets mi­li­taer­kom­mi­sjon.

Xi og par­ti­et er ett

I år, i for­bin­del­se med den 19. parti­kon­gres­sen i ok­to­ber, som hol­des hvert fem­te år, ble Xi’s tan­ker skre­vet inn i kon­sti­tu­sjo­nen for Par­ti­et, på lin­je med Maos og Dengs. Og det mens han er sje­fen – og ikke i etter­kant – hvil­ket kan tol­kes dit­hen at om du op­po­ne­rer mot Xi, op­po­ne­rer du mot Par­ti­et.

På tam­pen av den­ne kon­gres­sen ven­tet alle i spen­ning på at de syv som ut­gjør Po­lit­by­rå­ets stå­en­de ko­mi­té, skul­le kom­me inn på sce­nen. Og inn kom de. Alle gam­le menn. In­gen 57 år el­ler yng­re. Som vel tra­di­sjo­nen til­si­er.

Hvor­for det? For­di da kan den re­la­tivt unge man­nen velges som ny leder i 2022, og gjen­vel­ges for fem nye år i 2027, uten å bry­te al­ders­gren­sen på 68 år. Xi selv er 69 år i 2022 og så­le­des ute av dan­sen, om ku­ty­me skal føl­ges. Men det er nett­opp hva Xi tro­lig ikke øns­ker. Han vil end­re prak­sis. Bli sit­ten­de ved ro­ret selv. Og har lagt for­hol­de­ne godt til ret­te for det.

Al­le­re­de spen­ning

Man had­de und­ret seg i for­kant på om Wang Qis­han som har va­ert Xi’s gode vå­pen­dra­ger i kam­pen mot kor­rup­sjon og ryd­det opp i fi­nans­ve­se­net, vil­le bli gjen­opp­nevnt i Den stå­en­de ko­mi­te­en, sine 69 år til tross. I så fall vil­le det kun­ne set­te en pre­se­dens for at Xi i 2022 også kun­ne fort­set­te. Men Wang var ikke blant de syv på po­di­et. Og kan­skje vil­le det va­ert litt vel pro­vo­se­ren­de.

Mens det er ku­ty­me at ge­ne­ral­sek­reta­eren i par­ti­et ikke skal gjen­vel­ges etter fyl­te 68 år, står det i lo­ven at man ikke kan velges som pre­si­dent etter fyl­te 68 år. Om Xi vil fort­set­te som «co­re le­a­der» etter 2022, vil han måt­te sør­ge for at al­ders­gren­sen som lan­dets pre­si­dent tas bort el­ler for­len­ges. De fles­te av hans med­ar­bei­de­re, fem av de syv i den stå­en­de ko­mi­té og 18 av de 25 i sel­ve Po­lit­by­rå­et, er stau­te Xi-ka­me­ra­ter. Der­for bør det va­ere en smal sak å få til en slik end­ring hva gjel­der al­ders­gren­se for lan­dets pre­si­dent.

At Xi, om helsen hol­der, hol­der ko­ken ut­over de ti til­mål­te åre­ne, kan vi ikke se bort fra. Ved den usik­ker­he­ten om det frem­ti­di­ge le­der­ska­pet i Ki­na som her er skapt, hol­der Xi sine parti­ka­me­ra­ter på tå hev, ikke minst po­ten­si­el­le nye le­de­re.

Mye vil skje i Ki­na de nes­te fem åre­ne. Den som le­ver får se.

FOTO: NG HAN GUAN/NTB SCANPIX

På tam­pen av den 19. parti­kon­gres­sen i høst ven­tet alle i spen­ning på at de syv som ut­gjør Po­lit­by­rå­ets stå­en­de ko­mi­té, skul­le kom­me inn på sce­nen. Og inn kom de. Alle gam­le menn. In­gen 57 år el­ler yng­re. Xi vil va­ere 69 år ved den nes­te...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.