Be­boer­par­ke­ring og el­bi­ler

Aftenposten - - Meninger - Geir Mar­ti­nus­sen elek­tro­in­ge­ni­ør og høg­skole­lek­tor i mate­ma­tikk

Et par som ei­er en bil sam­men, bor etter skils­mis­se i hver sin by­del (Af­ten­pos­ten 8. no­vem­ber). De bru­ker bi­len en uke hver, si­den de de­ler om­sor­gen for to barn. By­de­le­ne har be­boer­par­ke­ring. I ste­det for å kre­ve inn en av­gift, som er 3000 kro­ner i året, på­leg­ger kom­mu­nen den ene å be­ta­le full par­ke­rings­av­gift den ti­den bi­len dis­po­ne­res, noe som be­tyr en ut­gift på 20.000 kro­ner i året.

El­bi­ler kan par­ke­res gra­tis der det er be­boer­par­ke­ring. Føl­gen blir na­tur­lig­vis at el­bi­le­ne tar opp plas­sen for be­bo­ere, som har be­talt for par­ke­ring, men uten å va­ere ga­ran­tert plass.

En nabo har en re­la­tivt ny og gans­ke li­ten ben­sin­dre­vet bil, som ikke bru­ker pigg­dekk, og som kjø­res lite. En per­son fra Dram­men som job­ber i Oslo sen­trum, har kjøpt en Te­s­la av størs­te mo­dell. Av­gifts­fri­tak ga an­led­ning til det. Ei­e­ren bru­ker bi­len til og fra jobb, kjø­rer i kol­lek­tiv­felt, slip­per bom­av­gift og par­ke­rer gra­tis på plass som var til­tenkt be­bo­ere. El­bi­len har pigg­dekk, og kjøre­leng­den er mer enn tre gan­ger na­bo­ens bil. Bør el­bi­len prio­ri­te­res?

Sel­ve pro­duk­sjo­nen av el­bi­ler for­uren­ser langt mer enn pro­duk­sjo­nen av ben­sin- og die­sel­bi­ler. Strøm til el­bi­ler pro­du­se­res kull­ba­sert i and­re land. I glo­balt per­spek­tiv gir el­bi­len knapt miljø­mes­sig ge­vinst. Det er på høy tid at alle dis­se ufor­ståe­li­ge el­bil­prio­ri­te­rin­ge­ne opp­hø­rer!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.