Idrett kan vir­ke eks­klu­de­ren­de for dem som ikke er ak­ti­ve

Aftenposten - - Annonser -

Må va­ere best

Man mer­ker grup­pe­rin­ger og kon­kur­ran­se også på sko­len. Jeg hus­ker fra min tid på ung­doms­sko­len at de som holdt på med sam­me sport, ofte hang sam­men og til­lot vel­dig få å bli med i gjen­gen med mind­re de også var med i den sam­me spor­ten.

Ikke nok med det, men på sko­len var det all­tid det­te presset på hver elev om å få best mu­lig ka­rak­ter og gjø­re det så bra som mu­lig. Men sko­len bur­de fo­ku­se­re mer på å sam­ar­bei­de. Det er tross alt det man skal gjø­re vi­de­re i li­vet også, sam­ar­bei­de på en ar­beids­plass for å få gjort opp­ga­ve­ne sine.

FOTO: NUTTHASETH VAN / SHUTTERSTOCK / NTB SCANPIX

Jonas Ni­el­sen Myh­ren (19)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.