Hu­mor er lønn­somt

Aftenposten - - Navn -

Hu­mor løn­ner seg. Det er 2017-ut­ga­ven av den all­tid like ar­ti­ge Rand­stad Ar­beids­mar­keds­ana­ly­se (RAMA) som vi­ser det­te.

«Man skal ikke un­der­vur­de­re be­tyd­nin­gen av triv­sel og vel­va­ere. Re­la­sjo­ner er sva­ert vik­tig for oss men­nes­ker, og her i Nor­ge er vi verdi­ba­ser­te i ar­beids­li­vet. Det­te be­tyr at fø­lel­ser og sam­hold er en na­tur­lig, in­te­grert del av ar­beids­li­vet vårt. At hele 6 av 10 ar­beids­ta­ge­re me­ner at hu­mo­ris­tisk sans fak­tisk gir økt til­lit, og at 1 av 4 me­ner at hu­mo­ris­tisk sans er vik­tig for ens egen leder», ut­ta­ler Ei­vind Bøe i Rand­stad i en presse­mel­ding.

For ek­sem­pel er det lite som høy­ner be­drif­tens pro­fitt mer enn en godt for­talt kan­tine­vits om nord­man­nen, svens­ken og dans­ken som kon­kur­rer­te om hvem som or­ket å va­ere lengst in­ne i et grise­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.