Jarl Hel­m­ut Schrø­der

Aftenposten - - Dødsfall - Ter­je Aass To­re Mellem Just Ebbe­sen Claus Svend­sen

Jarl Hel­m­ut Schrø­der ble født 29. ok­to­ber 1942 og døde 20. ok­to­ber av hjerne­blød­ning, som star­tet mens han var på fiske­tur med na­ere ven­ner. Han kom raskt til be­hand­ling, men døde se­ne­re sam­me dag.

De førs­te barne­åre­ne til­brak­te han i Tysk­land og kom til Dram­men litt etter kri­gens slutt hvor han voks­te opp. Etter real­ar­ti­um og be­fals­sko­le gjen­nom­før­te han stu­di­er i Karls­ruhe i Tysk­land og NTH i Trond­heim der han ut­dan­net seg til si­vil­in­ge­ni­ør med spe­sia­li­se­ring i ma­skin/ pro­duk­sjons­tek­nikk. Han vi­de­re- ut­dan­net seg i kje­mi og tok di­plom­bryg­ger mes­ter­ut­dan­nel­se i Kø­ben­havn.

På NTH fikk Jarl ven­ner som ga grunn­lag for na­er so­si­al om­gang res­ten av li­vet og år­li­ge tu­rer i høy­fjel­let. Han ar­bei­det på Aass Bryg­ge­ri fra 1972 til 1982, etter hvert som tek­nisk sjef. Der­et­ter ble han en­ga­sjert som drifts­sjef på Vin­mono­po­let i åre­ne 1982 til 1987. I 1987 ble han an­satt som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør på Ørsta Stål.

Alle ste­der har han gjort en hel­hjer­tet og vik­tig inn­sats. I til­legg had­de han en rek­ke sty­re- og til­lits­verv i be­drif­ter, or­ga­ni­sa­sjo­ner og lo­kal­mil­jø­et. Jarl var i yng­re dage ren ha­bil kon­kur­ranse­svøm­mer, ak­tiv i NTH I svømme­klubb, til­lits­mann i Nor­ges Svømme­for­bund. Han var le­vende­opp­tatt av ve­te­r­an­mo­tor­syk­ler og med­lem av Norsk In­dia n Klubb, tek­nisk og en skik­ke­lig han­dy­man.

Jarl var hel­støpt, godt likt med høy in­tegri­tet og had­de en na­tur­lig auto­ri­tet: et for­bil­de og en le­der­skik­kel­se. Han var en god venn, hjelp­som, be­skje­den av na­tur, sin­dig, lun og seg selv. Han var ung­dom­me­lig hele li­vet, frem­over­lent, klok og men­nes­ke­lig, med mye per­son­lig var­me. Jarl nåd­de vik­ti­ge mål i li­vet: Pri­vat, yr­kes­mes­sig og men­nes­ke­lig.

Våre tan­ker går til hans to barn, Ti­ril og Ma­rit, to barne­barn og sam­bo­eren Ma­rit Kvam­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.