Gerd Kja­er

Aftenposten - - Dødsfall - Ben­te Gahn­strøm Sver­re Røed-Lar­sen

Gerd Kja­er døde 1. no­vem­ber på Dia­kon­hjem­met Syke­hus etter leng­re tids syk­dom, 74 år gam­mel. Hun voks­te opp i Brun­la­nes uten­for Lar­vik. Hun var først elev ved Ta­num folke­sko­le, mens exa­men ar­ti­um ble av­lagt på Lar­vik Gym­nas.

Som ung mar­ker­te Gerd seg som et en­ga­sjert men­nes­ke med om­sorg for barn og unge og for frem­ti­di­ge slek­ter. Hun del­tok iv­rig i den førs­te Påske­mar­sjen mot atom­vå­pen fra Tøns­berg til Oslo i 1963. En­ga­sje­men­tet tok hun med seg som stu­dent i Oslo, hvor hun ved si­den av stu­die­ne ar­bei­det i en Am­ne­sty­grup­pe og med freds­ar­beid.

Som stu­dent ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo var Gerd Kja­er opp­tatt av ar­beid med barn. Hen­nes førs­te jobb var som skole­psy­ko­log i Dram­men. I tre år had­de hun ut­dan­nings­stil­ling ved Barne­psy­kia­trisk Kli­nikk i Dram­men (se­ne­re BUP), som i til­legg til kli­nisk ar­beid in­klu­der­te un­der­vis­ning ved Nic Waals Insti­tutt. Hun var sa­er­lig opp­tatt av in­di­vi­dual­te­ra­pi med barn.

Midt på åtti­tal­let star­tet hun egen prak­sis i Oslo som hun drev frem til hun pen­sjo­ner­te seg. I hen­nes ar­beid var krop­pen vik­tig, og hun ut­dan­net seg in­nen Ek­sis­ten­si­ell Ka­rak­ter­ana­ly­se og Pes­so Boy­den Psycho­mo­tor Sys­tem. To fag­li­ge ret­nin­ger som hun for­en­te på en su­ve­ren måte.

Hun var en de­di­kert te­ra­peut og kol­le­ga. Hun had­de et skarpt blikk og stor kja­er­lig­het for det ska­de­de bar­net i den voks­ne. Hun had­de en sjel­den evne til fri­gjø­ren­de dia­log både med kli­en­ter og kol­le­ger.

Gerd var et men­nes­ke som triv­des best i pri­va­te sam­men­hen­ger – en sann venn, om­sorgs­full og venn­lig, men også med kla­re me­nin­ger. Hun rea­ger­te sterkt på in­hu­man be­hand­ling av barn og unge – både et­nisk nors­ke og flykt­ning­barn.

Hun had­de god kon­takt med søs­ken og de­res fa­mi­li­er, stor gle­de av kon­tak­ten med nevø og nie­se og av å føl­ge de­res oppvekst og ut­vik­ling. Det gle­det hen­ne å få opp­le­ve hvor­dan de som voks­ne møt­te sine egne barn med kja­er­lig­het og re­spekt fra førs­te stund.

Ved Gerd Kja­ers bort­gang sit­ter vi igjen med man­ge og gode min­ner om et spe­si­elt men­nes­ke – og med sorg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.