Gjen­ska­per nos­tal­gi i by­ens jule­ga­ter

Jule­ga­te­ne fra 1960-tal­let blir gjen­skapt i sen­trum, og lør­dag blir det snø­ga­ran­ti!

Aftenposten - - Kultur - HIL­DE BJØRHOVDE

Oslo­bor­ge­re som har levd en stund, har nos­tal­gis­ke min­ner om jule­ga­ter og even­tyr­li­ge de­ko­ra­sjo­ner i stor­ma­ga­si­ne­nes vin­du­er.

Fra lør­dag kan alle opp­le­ve jule­ga­ter in­spi­rert av de «gode, gam­le da­ger» midt i Oslo sen­trum.

– Vi vil gjen­ska­pe ma­gi­en fra 60-tal­let, da fa­mi­lie­ne strøm­met til sen­trum for se på jule­de­ko­ra­sjo­ne­ne, sier Pål Hen­rik Kris­ti­an­sen i Pro­me­na­den ma­na­ge­ment. De for­val­ter om­rå­det mel­lom Prin­sens gate, Kon­gens gate, Gren­sen og Akers­gata og har an­sva­ret for jule­de­ko­ra­sjo­ne­ne på Ste­en & Strøm.

– Vi har latt oss in­spi­re­re av oslo­bil­der fra 1950–60 tal­let til å ska­pe ny jule­be­lys­ning. Det var på tide å gjø­re noe nytt med jule­ga­te­ne i det­te om­rå­det, for de­ko­ra­sjo­ne­ne har va­ert de sam­me i over 20 år, sier Kris­ti­an­sen.

Tia­ra­lig­nen­de

Høyt over ga­ten er mon­te­rin­gen av lys­de­ko­ra­sjo­ne­ne i full gang. Sam­men med kol­le­ga Re­na­te Elie­sen tar han en rusle­tur i Ned­re Slotts­gate, der kran­bi­ler løf­ter jule­de­ko­ra­sjo­ne­ne til va­ers, og pyn­tin­gen av sen­trum er i full gang. De tia­ra­lig­nen­de de­ko­ra­sjo­ne­ne skal ly­se opp jule­ga­te­ne, og mar­ke­rer star­ten på årets jule­han­del.

Det hele star­ter på Eger­tor­get lør­dag kl. 17. Jule­ly­se­ne ten­nes, kor, korps og kjen­te ar­tis­ter opp­trer, og det blir pa­ra­de til Ned­re Slotts­gate, der for­ret­nin­ge­ne er jule­pyn­tet.

Syn­ger fra Frost

Til ak­kom­pag­ne­ment av snø­ka­no­ner syn­ger Li­sa Stokke fra ani­ma­sjons­fil­men Frost, der hun dub­bet stem­men til snø­dron­nin­gen El­sa.

El­sa er også en av Dis­ney-prin­ses­se­ne i vare­ma­ga­si­nets jule­ut-

stil­ling. Her har kjen­te, nors­ke de­sig­ne­re som Fam Ir­voll, Ti­ne Mol­latt (ByTi­mo) og Ca­thri­ne Ham­mel fått bolt­re seg med å lage vak­re even­tyr­kjo­ler til kjen­te Dis­ney-prin­ses­ser. Tab­lå­er fra even­ty­re­ne fyl­ler vin­du­ene. Men fore­lø­pig er alt skjult for pas­se­ren­de ute på ga­ten.

Tor­ne­ro­se mang­ler, el­lers er Hare­pus og Bam­bi på plass i even­tyr­sko­gen. In­te­ri­ør­de­sig­ner­ne Li­se Wol­den og Car­men Eli­se Berg leg­ger sis­te hånd på ver­ket, i det som blir Tor­ne­ro­se-vin­du­et i ut­stil­lin­gen.

Jul kan va­ere stress og mas, men også vak­ker pynt og en dose nos­tal­gi.

1962:

Ned­re Slotts­gate uten­for Ste­en og Strøm er jule­pyn­tet. FOTO: DEXTRA PHOTO/PAUL A. RØSTAD/ SPARE­BANK­STIF­TEL­SEN

FOTO: ROLF ØHMAN

De­ko­ra­sjo­ne­ne in­spi­rert av de gam­mel­dag­se jule­ga­te­ne blir hengt opp i Ned­re Slotts­gate.

Tor­ne­ro­se er snart klar for ju­len i ut­stil­lings­vin­du­et, der Dis­ney­prin­ses­ser er tema.

FOTO: ROLF ØHMAN

In­te­ri­ør­de­sig­ner­ne Li­se Wol­den og Car­men Eli­se Berg leg­ger sis­te hånd på ver­ket i det som blir Tor­ne­ro­se-vin­du­et i jule­ut­stil­lin­gen på Ste­en & Strøm.

FOTO: SCANPIX

1956:

In­spi­ra­sjon til årets jule­be­lys­ning er hen­tet fra gam­le bil­der fra 1950- og 1960-tal­let i Oslo-bil­der.

– Vi har latt oss in­spi­re­re av jule­ga­te­ne på 1950–60-tal­let til å lage ny jule­be­lys­ning i sen­trum, sier Pål Hen­rik Kris­ti­an­sen og Re­na­te Elie­sen fra Pro­me­na­den Ma­na­ge­ment.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.