Nor­ge skal stel­le med ver­dens­ar­ven

Aftenposten - - Nyheter - HIL­DE BJØRHOVDE

– Stør­re opp­drag kan vi ikke få, sier riks­an­tik­var Jørn Holme.

12 nye med­lem­mer til Unescos ver­dens­arv­ko­mi­té ble valgt på ver­dens­arv­kon­ven­sjo­nens ge­ne­ral­for­sam­ling i Pa­ris. Nor­ge er med­lem for pe­rio­den 2017–2021.

– Det­te er en stor be­gi­ven­het for oss, sier klimaog miljø­mi­nis­ter Vi­dar Hel­ge­sen.

Ver­dens­arv­ko­mi­te­en be­stem­mer ver­dens­arv­lis­ten, og her fin­ner vi ver­dens vik­tigs­te kul­tur- og na­tu­r­arvste­der.

Stort an­svar

– Det med­fø­rer et stort an­svar for Nor­ge å va­ere med i ko­mi­te­en. Det å kom­me på ver­dens­arv­lis­ten be­tyr mye for tu­ris­me, verdi­ska­ping og mu­lig­he­ten til å ta vare på de ene­stå­en­de ste­de­ne. Det­te er na­tur- og kul­tur­ste­der som vi vil vi­dere­føre i god stand til kom­men­de ge­ne­ra­sjo­ner, sier Hel­ge­sen.

– Ver­dens­ar­ven er ut­satt for et stort press på grunn av man­gel­full for­valt­ning, ut­byg­ging, mas­siv tu­ris­me, krig og ka­ta­stro­fer. Nor­ge skal bi­dra i det in­ter­na­sjo­na­le sam­ar­bei­det på om­rå­der der vi har sa­er­lig kom­pe­tan­se, sier han.

Ko­mi­te­en har 21 med­lem­mer som velges blant de 193 lan­de­ne som har un­der­teg­net kon­ven­sjo­nen.

Ene­stå­en­de ver­di­er

– Vi skal for­val­te «ene­stå­en­de kul­tur- og na­tur­ver­di­er for ver­den og men­nes­ke­he­ten». Stør­re opp­drag kan vi ikke få, sier riks­an­tik­var Jørn Holme på te­le­fon fra Pa­ris, der han leder Nor­ges de­le­ga­sjon sam­men med fag­di­rek­tør Be­rit Lein i Miljø­di­rek­to­ra­tet.

Nor­ges rol­le er å bi­dra til bed­re for­valt­ning av ver­dens­ste­de­ne som er i kri­se på grunn av krig, ter­ror, klimaendringer, økt hav­nivå, var­me­re hav og tør­ke. Vik­tig er det å hjel­pe ut­vik­lings­land i en ba­ere­kraf­tig for­valt­ning av de­res ver­dens­arv­om­rå­der.

Ko­mi­te­en ved­tar hvil­ke nye om­rå­der som skal fø­res opp på ver­dens­arv­lis­ten. Den skal over­våke og for­val­te om­rå­de­ne som står på lis­ten og vur­de­re om det er land som tren­ger råd el­ler bi­stand.

Mer re­pre­sen­ta­tiv lis­te

– Et mål er å gjø­re ver­dens­arv­lis­ten mer re­pre­sen­ta­tiv. Afri­ka, Asia og La­tin-Ame­ri­ka er un­der­re­pre­sen­tert. Euro­pa do­mi­ne­rer med over halv­par­ten av de 1073 ver­dens­arvste­de­ne, sier Holme.

Mens man­ge ver­dens­arvste­der i Afri­ka er på fare­lis­ten på grunn av ut­nyt­ting av na­tur­res­sur­ser, er ut­ford­rin­ge­ne i Euro­pa og Ves­ten ofte ut­byg­ging av by­ene.

– Mens det er kre­ven­de å få et gruve­an­legg midt in­ne i et unikt na­tur­om­rå­de i Afri­ka, er den his­to­ris­ke hav­nen i Li­ver­pool i fare på grunn av plan­lag­te høy­hus, sier han.

Holme sier at det er for­bun­det med stor pre­sti­sje å kom­me inn på ver­dens­arv­lis­ten.

FOTO: ROLF ØHMAN

Riks­an­tik­var Jørn Holme og kli­ma- og miljø­mi­nis­ter Vi­dar Hel­ge­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.