Kunn­skaps­løst om Russ­land

Aftenposten - - Kommentarer - An­ki Ger­hard­sen tea­ter­kri­ti­ker og fri­lans­jour­na­list

«Den størs­te over­ras­kel­sen ved å kom­me hit, var å se at det fak­tisk bor van­li­ge folk her.» Den 20 år gam­le stu­den­ten ved jour­na­list­ut­dan­nin­gen i Bodø er på sitt førs­te be­søk i Russ­land og Arkhan­gelsk for å lage re­por­ta­sje sam­men med en rus­sisk jour­na­list­stu­dent. Nå har han ak­ku­rat tatt inn­over seg at Russ­land ald­ri har gitt ham and­re as­so­sia­sjo­ner enn makt­mis­bruk.

Nabo uten ny­an­ser

I nett­ver­ket Ba­rents Press la­ger vi kurs og sam­ar­beids­pro­sjek­ter for nors­ke og rus­sis­ke jour­na­lis­ter. Må­let er ikke å vel­te det rus­sis­ke re­gi­met el­ler å be­la­ere rus­ser­ne om hvor elen­di­ge be­tin­gel­ser de le­ver un­der, men å gi jour­na­lis­te­ne en are­na for kunn­skaps­ut­veks­ling, kunn­skaps­inn­hen­ting og egen­er­fa­ring slik at de skal va­ere bed­re i stand til å lage bred og fakta­ba­sert jour­na­lis­tikk om na­bo­ens livs­be­tin­gel­ser og sam­funns­for­hold.

Ny­an­ser­te be­ret­nin­ger om den­ne na­bo­ens liv er det lite av i norsk pres­se. Til tross for at vi har fel­les gren­se og en be­ty­de­lig fel­les his­to­rie, er rus­sisk hver­dag na­er­mest fra­va­eren­de i medie­for­tel­lin­gen. Men­nes­ke­ne som bor i det­te enor­me lan­det, er ba­re in­ter­es­san­te hvis de på en el­ler an­nen måte kan ram­mes inn av en for­tel­ling om Pu­tin og hans es­ka­le­ren­de herske­syke. Kul­tu­ren, na­e­rings­li­vet, kuns­ten, tenk­nin­gen og be­ve­gel­se­ne i det­te sam­fun­net er re­du­sert til sce­no­gra­fi og re­kvi­sit­ter. De vi in­ter­vju­er skal i bunn og grunn ba­re sva­re på ett spørs­mål: Hva be­tyr Pu­tin for deg?

Forut­inn­tatt og sne­vert

Russ­lands de­mo­kra­tis­ke ut­vik­ling er et sor­gens ka­pit­tel. Kor­rup­sjo­nen er om­fat­ten­de, mak­ten rår i sta­dig ster­ke­re grad, og den frie pres­sen blir sta­dig mind­re fri. Men uten and­re for­tel­lin­ger stiv­ner vår opp­fat­ning av rus­se­re. Det gjel­der også ev­nen til å for­mid­le alle hen­del­ser med et åpent og kri­tisk per­spek­tiv.

Nors­ke Fro­de Berg var så vidt ar­res­tert og sik­tet for spio­na­sje i Mosk­va før kom­men­ta­to­rer, po­li­ti­ke­re og eks­per­ter plas­ser­te det ful­le an­sva­ret hos Pu­tin. At sa­ken like gjer­ne kun­ne hand­le om mis­lyk­ket norsk etter­ret­ning som rus­sisk makt­de­mon­stra­sjon, ble knapt løf­tet som en re­ell mu­lig­het.

Me­die­dek­nin­gen av Skripal-sa­ken er pre­get av en lig­nen­de forut­inn­tatt­het. Af­ten­pos­tens jour­na­lis­ter har som et sjel­dent unn­tak be­lyst mu­lig­he­ten for at and­re enn rus­sis­ke myn­dig­he­ter kan stå bak nerve­gass­an­gre­pet på eks­spio­nen. Ut­over det­te lar vi stort sett bri­te­ne for­tel­le oss hvem som har gjort hva.

De­mo­ni­se­ring for­dum­mer

Ras­ke kon­klu­sjo­ner og mang­len­de nys­gjer­rig­het hen­ger ofte sam­men. Pu­tin har mye å sva­re for, men en de­mo­ni­se­ring vir­ker først og fremst for­dum­men­de. Det byg­ger også for­dom­mer som kan gjø­re re­la­sjo­nen mel­lom våre land dår­li­ge­re enn den tren­ger å va­ere, både po­li­tisk og mel­lom­men­nes­ke­lig.

At en norsk 20-åring ikke har tenkt på rus­se­re som folk flest før han mø­ter dem an­sikt til an­sikt, må vår egen pres­se ba­ere en del av an­sva­ret for.

Me­di­e­re­vi­sjo­nen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.