Kam­pen mot hevn­por­no vin­nes ikke med nye lo­ver

Aftenposten - - Kommentarer -

«Å LAGE GODE LOVFORSLAG tar litt tid, men det er verdt å gjø­re et grun­dig ar­beid, slik at vi får en lov som er så god at vi kan for­føl­ge og få dømt per­soner som sprer na­ken­bil­der», sa Høy­res jus­tis­po­li­tis­ke tals­mann Pe­ter Frø­lich til Nett­avi­sen i hel­gen. Jus­tis­mi­nis­ter Tor Mik­kel Wa­ra be­kref­ter over­for Nett­avi­sen at et nytt lovforslag vil va­ere klart før som­mer­en.

Et­hvert bi­drag i kam­pen mot så­kalt hevn­por­no, el­ler ufri­vil­lig spred­ning av bil­der el­ler vi­deo av sek­su­ell na­tur, bør va­ere vel­kom­ment. Det er imid­ler­tid ikke sik­kert at ny lov­giv­ning er til­strek­ke­lig, kan­skje ikke en­gang nød­ven­dig.

DE SIS­TE ÅRE­NE er en rek­ke per­soner blitt dømt for be­sit­tel­se el­ler spred­ning av bil­der og vi­deo­er. I no­vem­ber 2016 ble en 22 år gam­mel mann fra Lille­strøm i Høy­este­rett dømt til fem må­ne­ders ube­tin­get feng­sel for ned­last­ning og de­ling av sto­re meng­der fo­to­gra­fi­er og fil­mer av unge kvin­ner fra net­tet uten de­res sam­tyk­ke. Man­nen ble dømt etter ånds­verk­lo­vens pa­ra­graf 45c, som med en­kel­te unn­tak for­byr å gjen­gi el­ler of­fent­lig­gjø­re bil­der uten den av­bil­de­des sam­tyk­ke.

I dom­men un­der­stre­kes det at «det er sva­ert vans­ke­lig å få slet­tet bil­der fra net­tet, og den mang­len­de kon­trol­len med hvor bil­de­ne kan be­fin­ne seg, kan gjø­re det­te til en na­er­mest livs­lang kren­kel­se for de be­rør­te». Dom­men er et ty­de­lig sig­nal om at det ikke er vans­ke­lig å fin­ne be­stem­mel­ser som ram­mer den­ne ty­pen ak­ti­vi­tet, og at det ek­sis­te­ren­de lov­ver­ket ver­ner den som måt­te få bil­der el­ler vi­deo­er av seg spredt på net­tet mot sin vil­je. Over­g­reps­bil­der av barn un­der 18 år ram­mes av straffe­lo­vens pa­ra­graf 311, den så­kal­te barne­porno­pa­ra­gra­fen.

Sko­en tryk­ker fle­re ste­der, men minst der lo­ve­ne kan tas i bruk.

DI­GI­TAL KRIMINALITET er i man­ge til­fel­ler sva­ert kre­ven­de å av­dek­ke og etter­fors­ke. Kri­pos har fått økte be­vilg­nin­ger, men de og po­li­ti­et må prio­ri­te­re di­gi­ta­le over­grep mot barn. Det er også sva­ert stor va­ria­sjon i hvil­ken kom­pe­tan­se de uli­ke po­liti­dis­trik­te­ne har på fel­tet og ikke minst i hvil­ken grad de prio­ri­te­rer det. Det be­tyr at hjel­pen du får, av­hen­ger av hvor du bor.

Et ef­fek­tivt til­tak mot ufri­vil­lig spred­ning av bil­der el­ler vi­deo kan der­for va­ere å byg­ge kom­pe­tan­se og prio­ri­te­re res­sur­ser til fag­mil­jø­ene. Et an­net kan va­ere å ta jus og etikk på fel­tet inn i un­der­vis­nin­gen i grunn­sko­len og vi­dere­gå­en­de sko­le, etter­som man­ge åpen­bart ikke er klar over at de gjør noe straff­bart når de sprer na­ken­bil­der.

Mer enn nye lo­ver tren­ger vi kjenn­skap til og hånd­he­vel­se av lo­ve­ne vi al­le­re­de har.

Det er ikke sik­kert at ny lov­giv­ning mot hevn­por­no er til­strek­ke­lig, kan­skje ikke en­gang nød­ven­dig

Mer enn nye lo­ver mot ufri­vil­lig spred­ning av bil­der el­ler vi­deo tren­ger vi kjenn­skap til og hånd­he­vel­se av lo­ve­ne vi al­le­re­de har.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.