Den nye Akers­hus-pla­nen

Aftenposten - - Nyheter -

Bak­grun­nen for «Re­gio­nal plan for handel, ser­vice og sen­ter­struk­tur i Akers­hus» er at end­rin­ger i handle­va­ner og trans­port­må­ter, nye kje­de­dan­nel­ser, stor­han­dels­kon­sep­ter og ny­etab­le­rin­ger uten­for og i rand­so­nen til sen­trums­om­rå­de­ne «har gjort de tra­di­sjo­nel­le sen­trums­om­rå­de­ne mind­re at­trak­ti­ve som lo­ka­le han­dels­plas­ser og opp­le­vel­ses­are­na­er».

Den nye pla­nen skal gjø­re de uli­ke de­le­ne av Akers­hus bed­re i stand til å møte dis­se ut­ford­rin­ge­ne, he­ter det.

Sa­ken skal opp i By­rå­det i Oslo tors­dag og be­hand­les i Oslo by­sty­re ons­dag 23. mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.