Me­ner skole­ele­ver bør la­ere like mye om alle re­li­gio­ner

Aftenposten - - Nyheter - MA­RI LUND WICTORSEN, AF­TEN­POS­TEN JUNIOR

Sy­vende­klas­sin­ger på Vå­ler­en­ga sko­le i Oslo me­ner alle re­li­gio­ner bør side­stil­les i re­li­gions­fa­get KRLE.

«Er du for el­ler imot K-en i KRLE?» Det er full dis­ku­sjon i 7. klas­se på Vå­ler­en­ga sko­le i Oslo. Ele­ve­ne er delt i grup­per og har fått i opp­ga­ve av la­ere­ren å ar­gu­men­te­re for el­ler imot K-en i KRLE.

– Det kan va­ere kren­ken­de å bo i et land som set­ter kris­ten­dom foran and­re re­li­gio­ner, sier en elev.

– Vi vil vel ikke at barn i Nor­ge skal glem­me kris­ten­dom­men og alt som har med jul og påske? sier en an­nen.

– Dår­lig gjort

Susa­na Od­den So­ba (12) og Han­ne Mol­vik (13) er ikke i tvil om hva de me­ner. Ele­ver bør la­ere like mye om alle re­li­gio­ner. Hvis ikke kan i or­det, og at vi la­erer mest om den. K-en i KRLE gjør at noen fø­ler at de­res re­li­gion ikke er så vik­tig som kris­ten­dom­men, sier Mol­vik.

– Når K-en er der, vir­ker det som den er den vik­tigs­te. Men alle re­li­gio­ner er like vik­ti­ge. Ele­ver bør la­ere like mye om alle, sier So­ba.

De to send­te et le­ser­inn­legg om det­te til Af­ten­pos­ten Junior, ny­hets­avi­sen for barn og unge. I inn­leg­get skri­ver de blant an­net:

«Hvor­for skal det he­te KRLE? Det er som å set­te kris­ten­dom­men på øvers­te hyl­le og alle de and­re re­li­gio­ne­ne ne­derst. (…) Det er jo ikke ba­re krist­ne men­nes­ker her. I klas­sen vår er langt over halv­par­ten ikke krist­ne. Og vi tror at de med and­re re­li­gio­ner er litt ir­ri­tert over at ikke de­res re­li­gion skal stå først, og at noen tror at de­res re­li­gion ikke tel­ler like mye.»

Fra RLE til KRLE

For tre år si­den be­stem­te Stor­tin­get at fa­get skul­le he­te KRLE, ikke RLE. Det ble også be­stemt at ele­ve­ne skal bru­ke cir­ka halv­par­ten av fa­get på kris­ten­dom. Den and­re halv­par­ten skal bru­kes på de and­re ver­dens­re­li­gio­ne­ne, livs­syn og etikk.

Ar­bei­der­pa­ri­tet er et av par­ti­ene som vil fjer­ne K-en.

– Vi vil at fa­get skal va­ere in­klu­de­ren­de for alle el­ver, skri­ver Martin Hen­rik­sen i Ar­bei­der­par­ti­et i en e-post til Af­ten­pos­ten Junior.

Ap har ikke be­stemt at det bør va­ere mind­re kris­ten­dom i KRLE.

Kris­te­lig Folke­par­ti øns­ker å be­va­re K-en i fa­get.

– Kris­ten­dom­men har va­ert en del i kul­tu­ren vår i 1000 år. Det er vik­tig at de unge for­står hva kris­ten­dom be­tyr og hva den inne­hol­der, sier stor­tings­re­pre­sen­tant Hans Fred­rik Grø­van i KrF.

– Barn bur­de hatt mer å si

Ak­ku­rat nå job­bes det med en for­ny­el­se av fa­ge­ne i den nors­ke sko­len – og der­med også KRLE. I dag er fa­get delt i uli­ke re­li­gio­ner og livs­syn. Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet fore­slår å dele fa­get i uli­ke te­ma­er, for ek­sem­pel hvor­dan vi le­ver sam­men i sam­fun­net. Men fort­satt skal det va­ere like mye kris­ten­dom.

Susa­na Od­den So­ba og Han­ne Mol­vik hå­per po­li­ti­ker­ne vil lyt­te til de­res øns­ker.

– Vi bur­de hatt mer å si. Det er vi som skal ha fa­get, ikke de voks­ne! sier de.

– Hvis ikke K-en fjer­nes, kan den hel­ler stå for noe an­net enn kris­ten­dom. For ek­sem­pel kul­tur, sier Susa­na Od­den So­ba (12) og Han­ne Mol­vik (13), som går i 7. klas­se på Vå­ler­en­ga sko­le.

Den­ne ar­tik­ke­len er hen­tet fra sis­te ut­ga­ve av Af­ten­pos­ten Junior, avi­sen for barn og unge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.