Vold­tekt og drap av åtte­åring rys­ter In­dia

Aftenposten - - Nyheter - KJE­TIL HANS­SEN

Sa­ken har satt fyr på både re­li­giø­se og po­li­tis­ke mot­set­nin­ger.

Inn­hol­det i po­liti­rap­por­ten fra Kat­hua i del­sta­ten Jam­mu og Kash­mir om hen­del­sen, er rys­ten­de les­ning: 10. ja­nu­ar i år le­ter den åtte år gam­le mus­lims­ke jen­ta etter fa­mi­li­ens hes­ter som gres­ser et sted i om­rå­det. To unge gut­ter kid­nap­per hen­ne, vold­tar hen­ne i en skog og tar hen­ne med til et hind­utem­pel.

Iføl­ge po­li­ti­et er den ene unge gut­ten, en mindre­årig, ver­vet til opp­dra­get av sin on­kel, en pen­sjo­nert of­fent­lig tje­neste­mann og lo­kal hin­du-stør­rel­se. Han er på kant med det mus­lims­ke no­made­sam­fun­net som jen­ta til­hø­rer. Mo­ti­vet for ugjer­nin­gen skal va­ere å skrem­me dem vekk.

I tem­pel­et blir jen­ta do­pet og holdt fan­get i tre da­ger. Den eld­re man­nens sønn og and­re menn, blant dem po­liti­folk, blir til­kalt slik at også de kan kom­me for å vold­ta åtte­årin­gen, iføl­ge po­li­ti­et.

Kvalt med eget skjerf

13. ja­nu­ar – tre da­ger etter kid­nap­pin­gen – skal jen­ta ha blitt vold­tatt to gan­ger. Le­de­ren be­stem­mer at det er på tide å dre­pe hen­ne, men to av de in­volver­te vil vold­ta hen­ne først. Den ene av de opp­rin­ne­li­ge kid­nap­per­ne, en mindre­årig gutt, kve­ler hen­ne på etter­mid­da­gen med hen­nes eget skjerf, me­ner po­li­ti­et. Han slår hen­ne der­et­ter i ho­det med en stein for å va­ere sik­ker på at hun er død. 15. ja­nu­ar dum­pes hun i jun­ge­len. 17. ja­nu­ar blir hun fun­net.

Den in­dis­ke avi­sen Fir­st­post har pub­li­sert po­liti­rap­por­ten. Den sis­te uken, etter hvert som de­tal­je­ne i sa­ken er blitt kjent, har den blus­set opp og do­mi­nert in­dis­ke medi­er. Seks per­soner er an­kla­get for ugjer­nin­ge­ne mot Asi­fa og to po­liti­folk for mot­ar­bei­ding av retts­ve­se­net. Den mindre­åri­ge har over­for po­li­ti­et ved­gått kid­nap­pin­gen, men ikke de and­re for­bry­tel­se­ne.

Retts­pro­ses­sen star­tet man­dag selv om en lo­kal ad­vo­kat­for­ening for­ri­ge uke for­søk­te å hind­re po­li­ti­et i å over­le­ve­re etter­forsk­nings­ma­te­ria­let til en dom­mer. De men­te det lo­ka­le po­li­ti­et var in­ha­bi­le i sa­ken og at den måt­te over­fø­res til fø­de­ra­le myn­dig­he­ter. To lo­ka­le top­per i re­gje­rings­par­ti­et BJP del­tok i pro­tes­te­ne mot po­li­ti­et.

På­tale­myn­dig­he­ten i Jam­mu og Kash­mir har iføl­ge Ti­mes of In­dia ut­nevnt to sikh­er som ak­to­rer i sa­ken for å unn­gå på­stan­der om re­li­giøs par­tisk­het. Jen­tas slekt­nin­ger har krevd at gjer­nings­men­ne­ne må døm­mes til dø­den.

Retts­pro­ses­sen star­tet i går, og alle de åtte til­tal­te er­k­la­er­te seg «ikke skyl­dig».

Stats­mi­nis­ter: Vi skam­mer oss

In­dias stats­mi­nis­ter Nar­end­ra Mo­di er blitt kri­ti­sert for ikke å ha tatt or­det om udå­den, men un­der mar­ke­rin­gen av en høy­tid den­ne hel­gen snak­ket han om sa­ken.

– Som land og som samfunn skam­mer vi oss alle. Jeg vil for­sik­re lan­det om at in­gen gjer­nings­mann vil bli skå­net. Full­sten­dig rett­ferd skal skje for våre døt­re. Vi må alle stå sam­men i kam­pen mot slik ond­skap i sam­fun­net, sa Mo­di.

Gu­lati: Re­li­giø­se un­der­to­ner

And­re i re­gje­rings­par­ti­et går len- gre og vil ha ob­li­ga­to­risk døds­straff for dem som har be­gått vold­tekt av mindre­åri­ge. Stor­tings­re­pre­sen­tant Hi­mans­hu Gu­lati (Frp) fra Akers­hus føl­ger in­disk sam­funns­de­batt tett og be­sø­ker lan­det fem-seks gan­ger i året. I dag skal han møte stats­mi­nis­ter Mo­di i Stock­holm. De sis­te åre­ne har fle­re and­re vold­tekts­sa­ker opp­rørt lan­det.

– Den­ne sa­ken har i til­legg fått re­li­giø­se un­der­to­ner, sier han.

Han min­ner om at In­dia er sva­ert sam­men­satt med sine 1,3 mil­li­ar­der inn­byg­ge­re og sto­re mi­no­ri­tets­grup­per.

– Selv om dis­se har fått ster­ke ret­tig­he­ter og gjør seg gjel­den­de i det po­li­tis­ke liv, er det også sto­re spen­nin­ger, sier Gu­lati.

Han tror at stats­mi­nis­ter Mo­di i dag vil leg­ge vekt på å snak­ke om vekst og handel med de skan­di­na­vis­ke land.

– Til syv­en­de og sist er det det­te som kan brem­se far­li­ge, kon­ser­va­ti­ve hold­nin­ger. Til tross for sterk øk­ning i vel­stan­den er det mye fat­tig­dom og mang­len­de utdanning. Det gjør at det er stor for­skjell på hold­nin­ger i bygd og by, sier Gu­lati.

FOTO: MAHESH KUMAR A., AP/NTB SCANPIX

En kvin­ne hol­der en pla­kat un­der en de­mon­stra­sjon i Hy­de­ra­bad etter vold­tek­ten og dra­pet på Asi­fa (8).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.