Bon­den an­ker dom­men i Gart­ner­hal­len-sa­ken

Aftenposten - - Nyheter -

En bon­de og en tid­li­ge­re regn­skaps­sjef i Gart­ner­hal­len er dømt til nes­ten seks års feng­sel for un­der­slag av 49 mil­lio­ner kro­ner. Bon­den har valgt å anke.

Bon­den ble dømt til fem år og ti må­ne­ders feng­sel i Oslo tingrett i star­ten av april, skri­ver Na­tio­nen.

– Min kli­ent har an­ket dom­men for­di han me­ner han er uskyl­dig. Han øns­ket å le­se dom­men grun­dig før han an­ket, sier bon­dens ad­vo­kat Ras­mus Danne­vig Wox­holt.

Regn­skaps­sje­fen har på sin side er­kjent straff­skyld og øns­ker ikke å anke. Han er dømt til fire års feng­sel. Både bon­den og regn­skaps­sje­fen er dess­uten dømt til å be­ta­le Gart­ner­hal­len 48,2 mil­lio­ner kro­ner i er­stat­ning for øko­no­misk tap. (NTB) Re­deri­sel­ska­pet Od­fjell Dril­ling vil inn­gå kon­trakt med Stat­oil på 1,2 mil­li­ar­der kro­ner. Sel­ska­pet mel­der at de har fått en «let­ter of in­tent» om en bore­kon­trakt med De­ep­sea At­lan­tic for seks brøn­ner, skri­ver E24. Etter pla­nen skal ar­bei­det star­te i førs­te kvar­tal av 2019. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.