– Lands­la­get får inn igjen en lø­per som er vel­dig sul­ten på å gjø­re det bra

Aftenposten - - Sport -

Ma­na­ger Jørn Ernst og tre­ner Pål Gun­nar Mik­kel­splass mel­der om en tre­nings­iv­rig ut­øver som er klar for å gå for lands­la­get igjen.

The­re­se Jo­haug har snart fer­dig­so­net 18 må­ne­ders ute­sten­gel­se idømt av Idret­tens Vold­gifts­rett (CAS). Den kom etter en po­si­tiv do­ping­prø­ve (closte­bol).

– At det­te har gått litt i etap­per, kan ab­so­lutt ha hjul­pet hen­ne i den­ne pro­ses­sen. At hun først så for seg å rek­ke VM (Falun) og så OL (Py­e­ong­chang), gjor­de at The­re­se had­de mål på vei­en tross alt, sier Jørn Ernst til NTB.

Ryk­te­ne svir­rer om en lø­per som er bed­re enn noen gang. Tes­te­ne skal va­ere i en egen liga.

Mik­kel­splass me­ner lang­renns­stjer­nen vin­ner­sult og tre­nings­iver vil kun­ne dem­pe sav­net av Ma­rit Bjør­gen på det nors­ke kvinne­lands­la­get i lang­renn.

Der Nan­sen-lø­pe­ren er til­ba­ke på start­stre­ken nes­te se­song, er gull­gros­sis­ten Ma­rit Bjør­gen borte. Ve­te­ra­nen fra Rog­nes leg­ger opp etter in­ne­va­eren­de se­song.

Mik­kel­splass inn­røm­mer at Bjør­gen-exi­ten vil mer­kes.

– Det vil va­ere rart på de førs­te sam­lin­ge­ne uten Ma­rit, for hun har nes­ten all­tid va­ert der mens The­re­se har va­ert der. Sam­ti­dig har de to et na­ert venn­skap. De er ba­re en te­le­fon­sam­ta­le unna, sier Mik­kel­splass.

Han tror Bjør­gen kan dra nyt­te av Jo­haug, selv etter endt topp­idretts­kar­riè­re.

– De kom­mer nok fort­satt til å kun­ne bru­ke hver­and­re. Det gjel­der for Ma­rit også, selv når hun har lagt opp. De kan bi­dra med råd til hver­and­re. Det blir et savn for The­re­se, men som nevnt blir det mest i star­ten. Men­nes­ket er til­pas­nings­dyk­tig.

Stor tre­nings­vil­je

Lands­la­get mis­ter ti­de­nes vin­ter­olym­pi­er i Bjør­gen, men Mik­kel­splass hå­per en in­spi­rert Jo­haug kan bi­dra til å fyl­le tom­rom­met etter trøn­de­ren.

– Alle er for­skjel­li­ge. Men The­re­se er de­fi­ni­tivt en som de and­re på la­get kan dra nyt­te av. En styr­ke er hen­nes enor­me vil­je til å tre­ne. Den har også Ma­rit dratt nyt­te av.

– Lands­la­get får inn igjen en lø­per som er vel­dig sul­ten å gjø­re det bra. Det kan va­ere po­si­tivt. Det kan smit­te over på de and­re, me­ner Mik­kel­splass.

Jo­haug går Skarve­ren­net lør­dag i mo­sjons­klas­sen. (NTB)

Pris uten for­dels­kort kr 950 akor­tet.no/drik­ke

FOTO: MO­NI­CA STRØMDAHL

The­re­se Jo­haug er fer­dig med so­nin­gen av do­ping­dom­men i mor­gen. Bil­det er tatt i Sei­ser Alm før hun fikk dom­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.