An­kla­ger Svens­ka Aka­de­mi­en for taus­het om over­grep

Fors­ke­re me­ner at en av Sve­ri­ges vik­tigs­te kul­tur­in­sti­tu­sjo­ner i over 20 år har neg­li­sjert an­kla­ger om sek­su­el­le over­grep.

Aftenposten - - Kultur - EI­RIK HUSØY

«Med tan­ke på de sis­te må­ne­de­nes uver­di­ge hen­del­ser vil vi som er ak­ti­ve i lit­te­ra­tur-, teater- og språk­vi­ten­skap og til­hø­ren­de felt, ut­tryk­ke vår ster­ke uro over Aka­de­mi­ets tro­ver­dig­het og frem­tid», skri­ver mer enn 100 fors­ke­re i et opp­rop i den svens­ke avi­sen Da­gens Ny­he­ter.

I opp­ro­pet blir det hev­det at fle­re med­lem­mer i Svens­ka Aka­de­mi­en har prio­ri­tert sine egne in­ter­es­ser over in­sti­tu­sjo­nen og dets opp­drag.

«Le­den­de kref­ter har valgt i mer enn 20 års tid å neg­li­sje­re an­kla­ger om sek­su­el­le over­grep. Man har i stor grad ig­no­rert vit­nes­byrd fra de kvin­ne­ne som har for­talt om det de er blitt ut­satt for, og dyr­ket en taus­hets­kul­tur som ty­der på ne­po­tis­me, par­tisk­het og venn­skaps­kor­rup­sjon», he­ter det i opp­ro­pet.

«Vi er tvun­get til å kon­sta­te­re at Svens­ka Aka­de­mi­en i dets nå­va­eren­de form mang­ler le­gi­ti­mi­tet, og at de gjen­va­eren­de med­lem­me­ne ikke kla­rer å dri­ve virk­som­he­ten på en ver­dig og ade­kvat måte.»

Sva­rer fore­lø­pig ikke

Fors­ker­ne bak opp­ro­pet me­ner ar­bei­det som ble iverk­satt av tid­li­ge­re tal­s­per­son og fast sek­reta­er Sa­ra Da­ni­us må gjen­opp­tas så raskt som mu­lig, «slik at Svens­ka Aka­de­mi­en kan bli den åpne, kul­tur­ba­eren­de og kul­tur­be­skyt­ten­de in­sti­tu­sjo­nen som da­gens samfunn tren­ger.»

Opp­ro­pet er sig­nert av mer enn 100 fors­ke­re, men ni navn er spe­si­elt ut­he­vet, blant dem Ceci­lie Alv­stad, pro­fes­sor i spansk ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo.

Svens­ka Aka­de­mi­en har ikke svart på noen av an­kla­ge­ne. Svens­ke medi­er har gjen­tat­te gan­ger for­søkt å få dem i tale den sis­te ti­den, men uten hell.

Af­ten­pos­ten har sendt en hen­ven­del­se om til­svar til Svens­ka Aka­de­mi­en, men har fore­lø­pig ikke fått svar. Af­ten­pos­ten har også tid­li­ge­re for­søkt å få til­svar på lig­nen­de an­kla­ger mot Svens­ka Aka­de­mi­en.

Fle­re har truk­ket seg

Opp­ro­pet kom­mer en dag før det er ven­tet at fun­ge­ren­de le­der An­ders Ols­son kom­mer med en ut­ta­lel­se som skal be­sva­re noen av spørs­må­le­ne om kri­sen i Svens­ka Aka­de­mi­en.

En ad­vo­kat­ut­red­ning har un­der­søkt med­lem­me­nes kob­lin­ger til den over­g­reps­an­kla­ge­de Jean-Clau­de Ar­nault, ofte om­talt som «kul­tur­pro­fi­len». Ar­nault er i til­legg til an­kla­ger om sek­su­ell tra­kas­se­ring blant an­net blitt an­kla­get for å av­slø­re nav­ne­ne på syv no­bel­pris­vin­ne­re i lit­te­ra­tur i for­kant av ut­de­lin­gen.

Sa­ra Da­ni­us måt­te gå av tors­dag etter at et fler­tall av med­lem­me­ne i Svens­ka Aka­de­mi­en ut­tryk­te mis­til­lit til hen­ne.

Før det had­de kong Carl Gus­tav kalt Da­ni­us inn på tep­pet. Hof­fet be­nek­ter at det var kon­gen som fikk Da­ni­us til å gå av.

Man­ge fle­re pro­fi­ler­te med­lem­mer av kul­tur­in­sti­tu­sjo­nen har også gått av den sis­te ti­den, noe som gjør at de nå ikke er man­ge nok til å fat­te ved­tak og der­med ikke er sty­rings­dyk­ti­ge.

FOTO: JO­NAS EKSTRÖMER, REU­TERS/NTB SCANPIX

Sa­ra Da­ni­us gikk av som le­der i Svens­ka Aka­de­mi­en for­ri­ge uke etter en pe­rio­de med mye kon­tro­ver­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.