Stor­slått på Sør­en­ga

Aftenposten - - Osloby -

Er vi i Du­bai? På natt­klubb? Mi­ra­bel er Sør­en­gas de­si­dert mest stor­slåt­te ute­sted. Men ma­ten er ikke like stor­slått.

– Det­te min­ner om sik­ker­hets­kon­trol­len på Gardermoen el­ler en eks­klu­siv natt­klubb. Jeg blir litt ner­vøs, sier Spise­ven­nen. Vi er blitt møtt av tre menn i svar­te uni­for­mer som spør om vi skal spi­se el­ler drik­ke før vi der­et­ter blir ført til et bord inn­over i lo­ka­let.

– Jeg mer­ket meg at vak­ten uten­for meld­te at noen måt­te kom­me og ryd­de opp på et av ute­bor­de­ne, så her har de full kon­troll, sier Bord­venn­in­nen.

– Det­te er et av de lek­res­te ste­de­ne på Sør­en­ga, det er sik­kert, sier Bord­venn­in­nen. Den ene veg­gen er for­gylt mens res­ten av lo­ka­let er holdt i svart. En lang gasspeis med lave flam­mer gir en lun atmos­fa­ere. – Hvis ma­ten er like de­li­kat som in­te­ri­ø­ret, blir det­te vel­dig bra, fort­set­ter hun.

Vi er ikke ale­ne om å trek­ke inn den­ne da­gen. Selv om so­len skin­ner ute, er det en sur sno i luf­ten som gjør at kun de mest iher­di­ge sol­til­be­der­ne sit­ter på ute­ser­ve­rin­gen som del­vis er be­skyt­tet av glass­veg­ger.

– Vel­kom­men! Her er me­ny­en. Hva øns­ker dere å drik­ke? En blid og ef­fek­tiv ser­vi­tør er kom­met til bor­det med spise­kart.

Full over­sikt

Vi har kom­met for tid­lig for mid­dags­ser­ve­rin­gen, men fle­re av ret­te­ne er også på lunsj­me­ny­en. Vi tar spa­get­ti car­bo­na­ra, souv­la­ki på okse og ham­bur­ger. Bord­venn­in­nen vil gjer­ne ha et glass hvit­vin, mens jeg ber om rødt for å jage kul­den ut av krop­pen. Spise­ven­nen vil som van­lig ha øl. Han får en halv­li­ter mens Bord­venn­in­nen og jeg får val­get mel­lom et par flas­ker hu­sets an­be­fa­lin­ger. Hun tar et glass Char­don­nay mens jeg vel­ger Val­po­li­cel­la.

Snart er ser­vi­tø­ren til­ba­ke med en mug­ge vann og glass.

– De har god over­sikt, sier Bord­venn­in­nen.

– Det er lett å skjøn­ne: Alle, også ser­vi­tø­re­ne, går med propp i øret, sier Spise­ven­nen som har va­ert en tur på toa­let­tet. – Det­te er en godt dril­let stab, me­ner han.

Lek­kert, men ...

Ma­ten er kom­met på bor­det, og man har brukt tid på de­ler av pre­sen­ta­sjo­nen: Både souv­la­ki­en og bur­ge­ren kom­mer på tre­pla­ter, mens car­bo­na­ra­en kom­mer i en dyp tal­ler­ken.

Spise­ven­nens tre­pla­te har en sprekk i den ene en­den, så kjøtt­saf­ten fra ham­bur­ge­ren ren­ner igjen­nom og ned på bor­det.

– AEsj, for noe klin. Men den er fin og rosa inni, og selv om ba­co­net er litt slapt og dres­sin­gen godt kun­ne hatt mer sting, så får den god­kjent av meg. Vil du byt­te en bit av souv­la­ki­en mot litt bur­ger?

Vi har beg­ge fått fries til ret­te­ne, men jeg har også fått en gresk sa­lat med oli­ven og feta ved si­den av de mø­re styk­ke­ne okse, selv om til­be­hø­ret og ret­ten som hel­het er litt kje­de­lig.

At Bord­venn­in­nen også har fått et styk­ke lunt pide­brød til sin spa­get­ti, er uvant, så hun byt­ter den gjer­ne mot et styk­ke okse­fi­let med løk og pap­ri­ka fra mitt grill­spyd.

Luk­sus, men det kos­ter

Vi av­slut­ter med to klas­sis­ke des­ser­ter: Ti­ra­misú og sjo­ko­lade­fon­dant før vi ber om reg­nin­gen.

– Jeg bur­de kan­skje prøvd meg på oste­ka­ken, sier Bord­venn­in­nen om den litt slap­pe fon­dan­ten og ber om en skje ti­ra­misú fra meg.

In­gen av des­ser­te­ne etter­la­ter et va­rig inn­trykk. Det gjør der­imot reg­nin­gen:

– De til­byr et bredt ut­valg og både pre­sen­ta­sjon og ser­vice er bra, men ma­ten kan ikke for­sva­re pris­ni­vå­et, me­ner Bord­venn­in­nen, som har sett to­tal­be­lø­pet:

– Nes­ten 300 kro­ner for et grill­spyd er drøyt. Min por­sjon spa­get­ti til 155 kro­ner var ikke sa­er­lig stor, og du får langt bed­re bur­ge­re til 190 kro­ner på for ek­sem­pel Døgn­vill på Tjuv­hol­men.

Spise­ven­nen er enig:

– På Sør­en­ga kan man ta be­talt for sjø­ut­sik­ten og kvelds­so­len, me­ner han. – Men jeg lu­rer på hvor man­ge som drar hit kvelds­tid for å spi­se og drik­ke – de sten­ger al­le­re­de kl. 23 her ute.

ALLE FOTO: INGAR STORFJELL

Mi­ra­bel er både res­tau­rant og bar.

Dago­bert

Grill­spyd med ok­sesouv­la­ki ser de­li­kat ut, men er dyrt.

Er det­te Sør­en­gas mest de­li­ka­te ute­sted?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.