De ugjen­nom­sik­ti­ge kon­flik­te­ne

I man­ge av de nye kon­flik­te­ne er det uklart hvem som er an­gri­per og hvem som er de stri­den­de par­te­ne.

Aftenposten - - Viten - Øy­vind Øs­te­rud Pro­fes­sor i stats­vi­ten­skap, Uni­ver­si­te­tet i Oslo

Den bri­tis­ke re­gje­rin­gen rea­ger­te på at­ten­ta­tet mot en rus­sisk av­hop­per i Sa­lis­bury med om­fat­ten­de di­plo­ma­tis­ke straffe­til­tak, støt­tet av vest­li­ge al­li­er­te. Det var ikke be­vist at pre­si­dent Pu­tin og det of­fi­si­el­le Russ­land sto bak. Bri­tis­ke kje­mi­ke­re hev­det at også and­re ak­tø­rer kan bru­ke de spe­si­el­le kje­mi­ka­lie­ne.

Gass­an­grep

I fjor send­te USA krys­ser­mis­si­ler mot en sy­risk fly­plass som straff for et gass­an­grep som ram­met si­vi­le, før noen form for in­di­si­er pek­te mot As­sad­re­gi­met. Den­ne gan­gen er det stor­po­li­tisk kri­se mel­lom USA og Russ­land over et an­gi­ve­lig gass­an­grep i Øst-Ghouta. USA går til an­grep og pre­si­dent Trump kal­te As­sad et dyr umid­del­bart etter at mel­din­ge­ne kom, len­ge før det var uav­hen­gi­ge holde­punk­ter for at han og re­gi­met står bak. As­sad-re­gi­met har uan­sett mest å tape på bruk av gass, mens fle­re and­re grup­per har alt å vin­ne på en pro­vo­ka­sjon som fø­rer til an­grep på sy­ris­ke styr­ker. Mo­tiv blir ikke til­lagt noen vekt.

Kren­ke­de stats­le­de­re

Bak bri­tis­ke og ame­ri­kans­ke re­ak­sjo­ner lig­ger det to for­hold som dri­ver kri­se­ne frem. Det ene er at kren­ke­de stats­le­de­re har stort be­hov for å vise handle­kraft. De er un­der press av ster­ke fø­lel­ser og mye skrå­sik­ker­het i medie­ne, med rys­ten­de bil­der av ofre. De har sin egen tro­ver­dig­het å for­sva­re. De kan fly­te på et kon­flikt­møns­ter som al­le­re­de er etab­lert. I Frank­ri­ke i 2011 ble det sagt at pre­si­dent Sar­ko­zy gikk i spis­sen for å bom­be Li­bya for­di han had­de va­ert kri­ti­sert for pas­si­vi­tet da den ara­bis­ke vår­en star­tet i Tu­nis året før.

Det and­re for­hol­det er at kon­flik­ter og krig sta­dig blir mer ugjen­nom­sik­tig og kao­tisk. Ikke-stat­li­ge ak­tø­rer skjult bak man­ge slør spil­ler en stør­re rol­le. De kan an­ven­de avan­ser­te vå­pen­sys­te­mer og har sto­re res­sur­ser til des­in­for­ma­sjon på net­tet. Tra­di­sjo­nel­le skille­lin­jer i krig­fø­ring er vis­ket ut – mel­lom krig og fred, venn og fien­de, stri­den­de og ikke-stri­den­de. Al­li­an­ser skif­ter på uover­sikt­li­ge må­ter. Cy­be­ran­grep på sty­rings­sys­te­mer og in­for­ma­sjons­ka­na­ler er mer ef­fek­ti­ve og frykt­ska­pen­de når det er ukjent hvem som står bak. Opp­kla­rin­gen av sli­ke an­grep lig­ger sta­dig på etter­skudd, slik som de man­ge his­to­rie­ne om frem­med på­virk­ning av po­li­tis­ke valg.

Jour­na­lis­tikk un­der press

Et at­ten­tat kan ha som mål å øke kao­set og kon­flikt­ni­vå­et ved å spil­le på kjen­te mot­set­nin­ger. Kri­gen i Syria kjenne­teg­nes ved et stort an­tall stri­den­de grup­pe­rin­ger med veks­len­de al­li­an­ser og mål. Man­ge har til­gang til avan­sert vå­pen­tek­no­lo­gi og data­eks­per­ti­se. In­for­man­ter kan va­ere un­der sterk kon­troll el­ler ha mo­ti­ver for å villede utad. Sam­ti­dig er un­der­sø­ken­de jour­na­lis­tikk un­der press. Da den pris­be­løn­te re­por­te­ren Sey­mour Hersh stil­te spørs­måls­tegn ved hvem som had­de an­sva­ret for de tid­li­ge gass­an­gre­pe­ne i Syria i 2013, møt­te han hef­ti­ge an­grep både i USA og in­ter­na­sjo­nalt. Han kan ha tatt feil ved å peke på Nus­ra-fron­ten, men ikke ved å stil­le spørs­mål ved for­has­tet an­svars­plas­se­ring.

Den­ne si­tua­sjo­nen kom­mer til å for­ver­re seg. Ikke-stat­li­ge ak­tø­rer vil bli mer avan­ser­te. Des­in­for­ma­sjon vil bli mer sys­te­ma­tisk for­di tek­no­lo­gi­en ut­vik­ler seg. I man­ge av de nye kon­flik­te­ne vil det va­ere uklart hvem som er an­gri­per og hvem som er de stri­den­de par­te­ne. Da får vi mer stat­lig handle­kraft i blin­de.

FOTO: PE­TER NICHOLLS

At­ten­ta­tet mot en rus­sisk av­hop­per i Sa­lis­bury i mars fikk om­fat­ten­de di­plo­ma­tis­ke straffe­til­tak. Uten at det var be­vist hvem som fak­tisk sto bak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.