Døds­lei­re­ne ikke pols­ke

Aftenposten - - Meninger - Mi­ra Wszela­ka le­der, Po­lish League Against De­fa­ma­tion

Fin­nes det noe grunn­lag for

Ei­rik Eig­lads krav om at po­lak­ke­ne skal påta seg an­sva­ret for en døds­leir og hans an­kla­ger om polsk anti­se­mit­tis­me i hans de­batt­inn­legg i Af­ten­pos­ten 11. april?

Døds­lei­re­ne, der fle­re mil­lio­ner men­nes­ker ble myr­det, var ikke pols­ke. De var tys­ke lei­re i et Po­len som var ok­ku­pert av NaziTysk­land. Døds­lei­re­ne i Aus­chwitz-Bir­ke­nau, Tre­blin­ka, Bel­zec, So­bi­bór, Kulm­hof og Maj­danek, samt kon­sen­tra­sjons­lei­re­ne i det ok­ku­per­te Po­len, ble bygd og ad­mi­ni­strert av tys­ker­ne.

Døds­straff for å hjel­pe jø­der

Po­len sam­ar­bei­det ald­ri med Nazi-Tyskland. I mot­set­ning til i and­re land som var ok­ku­pert av tys­ker­ne, fan­tes det in­gen fri­vil­li­ge po­li­tis­ke el­ler mi­li­ta­ere in­sti­tu­sjo­ner som sam­ar­bei­det med Hit­ler. I det ok­ku­per­te Po­len ble Den pols­ke un­der­grunns­sta­ten opp­ret­tet. Det var den størs­te mot­stands­be­ve­gel­sen i Euro­pa, med om­fat­ten­de hem­me­lig po­li­tisk og mi­li­ta­er struk­tur, som kjem­pet mot den na­zis­tis­ke ok­ku­pa­sjons­mak­ten.

I det ok­ku­per­te Euro­pa var Po­len et av få land der det å hjel­pe jø­der kun­ne straf­fes med dø­den.

Man­ge hund­re tu­sen po­lak­ker hjalp jø­der å over­le­ve kri­gen og ho­lo­caust med ri­si­ko for eget liv. Både en­kelt­per­soner, hele fa­mi­li­er og lands­byer, den pols­ke un­der­grunns­be­ve­gel­sen og spe­sial­or­ga­ni­sa­sjo­ner (for ek­sem­pel Że­go­ta) hjalp jø­de­ne.

Har ald­ri va­ert anti­se­mit­tisk

Po­lak­ker ut­gjør den størs­te grup­pen blant De rett­fer­di­ge blant na­sjo­ne­ne, det vil si bor­ge­re fra di­ver­se land som red­det jø­der un­der ho­lo­caust. Den­ne aeres­me­dal­jen, som de­les ut av det is­ra­els­ke Yad Vashem-in­sti­tut­tet, ble til­delt til over 6700 po­lak­ker, det vil si 25 pro­sent av alle som har fått den­ne aeres­ut­nev­nel­sen.

Po­len har ald­ri va­ert og er ikke anti­se­mit­tisk. Før an­nen ver­dens­krig bod­de det tre mil­lio­ner jø­der i lan­det – det høy­es­te an­tal­let i Euro­pa. Her fant de trygg­het og gode vil­kår. I dag er Po­len også et av de tryg­ges­te lan­de­ne for jø­der. Iføl­ge fjor­årets rap­port fra Den euro­pe­is­ke unions byrå for grunn­leg­gen­de ret­tig­he­ter, lå an­tal­let til­fel­ler av anti­se­mit­tis­ke ugjer­nin­ger i Po­len på 101 i 2016. I Tyskland var tal­let 1468, Stor­bri­tan­nia 1308, Øs­ter­rike 477, Ne­der­land 428, Frank­ri­ke 335 og Sve­ri­ge 277.

Bur­de ikke Quis­lings barn til­by et de­men­ti?

Over­satt av In­ger Sverre­son Hol­mes

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.