Vi vet for lite om hytte­ut­byg­gin­gen

Aftenposten - - Meninger -

De­bat­ten i Af­ten­pos­ten om hytte­ut­byg­ging i fjell­om­rå­de­ne de sis­te uke­ne føl­ger opp­gåt­te spor: Na­tu­ren og vill­mar­ken øde­leg­ges av pro­fitt­ja­gen­de ut­byg­ge­re og an­svars­løse små­kom­mu­ner. Det er ikke pro­ble­met. Ut­ford­rin­gen er at me­to­der, mo­del­ler og ret­nings­lin­jer for hytte­ut­byg­ging frem­de­les er de sam­me som på 1960-tal­let. Hver­ken po­li­tik­ken el­ler plan­leg­gin­gen er til­pas­set da­gens hytte­liv.

Hytte­om­rå­de­ne er i fle­re ti­år blitt byg­get med bo­lig­stan­dard, hel­års­vei, strøm, vann­for­sy­ning og av­løps­an­legg, ofte som dår­lig plan­lag­te og for­voks­te bo­lig­felt. Fle­re og fle­re hus­hold­nin­ger dis­po­ne­rer fle­re byg­nin­ger med bo­lig­stan­dard. Hjem­met be­står av fle­re hus på uli­ke ste­der, som til­sam­men dan­ner «fler­hus­hjem­met».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.