Kos­me­tikk­le­ger må ha etis­ke gren­ser

Aftenposten - - Meninger -

på å «hjel­pe» folk med å bli kvitt den­ne util­freds­he­ten. Ego­ri­na og Soversha­ev tar att­på­til en vok­sen­de trend til nytt nivå når de ret­ter seg mot unge som er i en sår­bar fase med mye press.

Le­ge­ne for­sø­ker i VG å for­sva­re sin virk­som­het: «Vår er­fa­ring er at jen­te­ne har be­stemt seg for å gjø­re det­te uan­sett. Hvis de ikke får gjort det pro­fe­sjo­nelt, gjør de det en­ten selv el­ler i ut­lan­det. Det er hver­ken pent el­ler helse­mes­sig for­svar­lig. Det er bed­re at de kom­mer til oss som har lang er­fa­ring og gjør en god jobb», sier Soversha­ev. Ego­ri­na fort­set­ter: «Vi me­ner ikke den­ne re­kla­men er pro­ble­ma­tisk for­di det ikke er vi som på­vir­ker de unge jen­te­ne til det­te. Det er det masse­me­die­ne og for ek­sem­pel blog­ger­ne som gjør».

Over­for NRK (13. april) hev­der de to at det er dob­belt­mo­ralsk ikke å til­by unge jen­ter å få end­ret sitt ut­se­en­de når de kan få pre­ven­sjon og ha sex. De an­ty­der også at det å «gjø­re noe med ut­se­en­det» er et uhen­sikts­mes­sig tabu i sam­fun­net.

Hvis vi skal få en god dis­ku­sjon om det­te vok­sen­de fe­no­me­net må det ryd­des i ar­gu­men­te­ne.

God lege­etikk?

For det førs­te er det tvil­somt at jen­ter ofte vil selv-in­ji­se­re Re­styla­ne el­ler rei­se til ut­lan­det. Ar­gu­men­tet om at «hvis ikke vi gjør det – så vil noen and­re» er uan­sett ikke hold­bart. Le­ger må feie for egen mo­rals­ke dør. At and­re dri­ver ufor­svar­lig rett­fer­dig­gjør in­gen­ting.

Hel­ler ikke at pre­ven­sjon til unge even­tu­elt har pro­ble­ma­tis­ke si­der rett­fer­dig­gjør and­re over­tramp.

Dess­uten er det usant at unge jen­ter øns­ker å end­re ut­se­en­de uav­hen­gig av le­gers virk­som­het. Én ting er at det selv­føl­ge­lig er for å på­vir­ke at de to le­ge­ne ret­ter re­kla­me di­rek­te mot russ. Men vik­ti­ge­re er det at kos­me­tikk­le­ger ge­ne­relt, gjen­nom sin tek­no­lo­gi, mu­lig­gjør end­ring av ut­se­en­det. Det er der­med de som mu­lig­gjør et mar­ked av kropps­lig mis­nøye.

Alle le­ger kan ska­pe etter­spør­sel for sine tje­nes­ter. Når tje­nes­ten er ba­sert på ikke-nød­ven­di­ge inn­grep og øko­no­misk egen­in­ter­es­ser, er det da god lege­skikk?

Er det vir­ke­lig til 18-årin­gers bes­te at de kom­mer til Ego­ri­na og Soversha­ev frem­for and­re le­ger?

En an­nen til­na­er­ming had­de va­ert hjelp som frem­met selv­bil­de og helse på en lang­sik­tig måte. Fil­lers i lep­pe­ne er ikke et slikt til­tak. Det har ikke tro­ver­dig­het når le­ge­ne frem­stil­ler det som en slags om­sorg for jen­ter ved å for­stør­re lep­pe­ne de­res på en mer «se­riøs» måte enn and­re. 18-årin­ger er myn­di­ge og kan ta selv­sten­di­ge valg, men det­te hand­ler ikke ba­re om hva folk etter­spør. Det hand­ler om hva le­ger kan stå in­ne for fag­lig. Når det er et tabu å fik­se på ut­se­en­det, er det for­di det er et kul­tu­relt og helse­mes­sig gode at vi kan to­le­re­re våre krop­per slik de er. Å bry­te ta­bu­et bry­ter også ned det­te go­det.

Å in­ji­se­re fil­lers i lep­pe­ne til rus­sen er hver­ken fore­byg­ging, kur, lind­ring el­ler trøst. Det er ikke det­te vi le­ger er ut­dan­net til.

Re­gel­ver­ket bør re­vi­de­res

Bør le­ger som hol­der på med ting som lig­ger langt uten­for fore­byg­ging, kur, lind­ring og trøst kun­ne as­so­si­ere det­te med lege­virk­som­het? Det er ikke det­te vi er ut­dan­net til. Ego­ri­na og Soversha­evs russe­re­kla­me kon­kre­ti­se­rer en type prak­sis som lege­pro­fe­sjo­nen har latt gå for langt.

På sine hjemme­si­der knyt­ter le­ge­ne seg til Uni­ver­si­tets­syke­hu­set Nord-Nor­ge, Det helse­vi­ten­ska­pe­li­ge fa­kul­tet ved Uni­ver­si­te­tet i Tromsø og Den nors­ke lege­for­ening. Det­te gir dem tro­ver­dig­het og til­lit. Er dis­se in­sti­tu­sjo­ne­ne kom­for­tab­le med at de as­so­si­e­res med for ek­sem­pel leppe­for­stør­ring hos russ?

Lege­pro­fe­sjo­nen ny­ter gjen­nom gode hand­lin­ger fort­satt til­lit. Rå­det for lege­etikk, som gir Lege­for­enin­gen etis­ke fø­rin­ger, har et re­gel­verk fra 2003 som sva­ert vagt kre­ver at kos­me­tisk ki­rur­gi skal va­ere til pa­si­en­tens bes­te. Gir for ek­sem­pel leppe­for­stør­ring egent­lig i noe til­fel­le en helse­ge­vinst som and­re til­tak ikke kun­ne gjort bed­re? Vi me­ner ti­den er mo­den for en re­vi­sjon av re­gel­ver­ket.

FOTO TER­JE PEDERSEN, NTB SCANPIX

Le­ge­ne Henrik Vogt og Andreas Pah­le et­ter­ly­ser opp­stram­ming av re­gel­ver­ket for kos­me­tikk­le­ger, etter at to le­ger mar­keds­før­te leppe­in­jek­sjo­ner for russe­jen­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.