Hvor­for får sa­ker om Gis­ke og Gran­de så mye medie­opp­merk­som­het?

Aftenposten - - Meninger -

Den of­fent­li­ge de­bat­ten er vik­tig for at alle i sam­fun­net skal få mu­lig­he­ten til å føl­ge med og på­vir­ke sty­rin­gen av lan­det, men den be­gyn­ner å hand­le mer og mer om feil ting. Det er mer dis­ku­sjon om hvem som gjor­de hva, og hvor­dan de hånd­ter­te det, enn det som er vik­tig: hvil­ke løs­nin­ger skal vi vel­ge.

For en li­ten stund si­den var Trond Gis­kes (Ap) opp­før­sel det vik­tigs­te i hele Nor­ge, sa­er­lig hvis man vel­ger å se hva medie­ne had­de i fo­kus. #Metoo er vik­tig, og Gis­ke ang­rer nok vel­dig på opp­før­se­len i etter­tid, men for­tje­ner vir­ke­lig en slik sak et slikt fo­kus, så len­ge i medie­ne?

Nå er det Tri­ne Skei Gran­de (V) som står for tur til å bli gril­let av medie­ne. Pro­ble­met er ikke hva hun har gjort, men hvor­dan hun har tak­let si­tua­sjo­nen i etter­tid. Hvor­vidt hun har ut­tryk­ket seg kor­rekt til medie­ne, skal jeg ikke kom­men­te­re, men det er én ting som er vik­tig: Hvor­for skal en slik sak få så mye medie­opp­merk­som­het?

Un­der det ame­ri­kans­ke val­get rea­ger­te man­ge, in­klu­dert meg, på fo­ku­set rundt Trump og Hil­la­rys tid­li­ge­re hand­lin­ger, iste­den­for hva de og de­res par­ti sto for. «Glad det­te ikke er Nor­ge», sa vi her. Men hvis vi fort­set­ter som vi gjør, kan det hen­de at vi ikke len­ger ten­ker så mye på hva folk me­ner og hel­ler hvem de er.

Medie­ne i Nor­ge bur­de ned­prio­ri­te­re sli­ke sa­ker som egent­lig ikke har noen sub­stans el­ler nyt­te av at folk le­ser det. De bur­de hel­ler pro­mo­te­re sa­ker på for­si­den av avi­se­ne og top­pen av nett­avi­se­ne. Sam­ti­dig er det vi le­se­re som er makt­ha­ver­ne. Hver gang vi klik­ker på en ar­tik­kel, er det en stem­me på hva slags ar­tik­ler som skal la­ges. Ett trykk på en skan­da­le, er det sam­me som én stem­me for fle­re sli­ke ar­tik­ler. Der­for opp­ford­rer jeg alle le­se­re til å ta val­get og stem­me på de vik­ti­ge sa­ke­ne, slik at vi får en god og sak­lig debatt.

Pet­ter Saeter­øy (18), styre­med­lem, Akers­hus Unge Ven­st­re

Ola Berg Ed­seth (19), for­mann, Oslo Vest FpU

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.