Ka­ri Bay Hau­gen

Aftenposten - - Dødsfall - Berit San­ness An­ne Si­ri Brand­rud An­ne Ka­thri­ne Fos­sum An­ne Kal­vik

Det er vans­ke­lig å fat­te at farge­rike, ener­gis­ke, klo­ke, kunn­skaps­hung­ri­ge og all­tid like en­ga­sjer­te Ka­ri ikke len­ger er blant oss. 23. mars sov­net Ka­ri inn, 80 år gam­mel, et stort tap for både fa­mi­lie og venner.

Ka­ri var født på Ha­mar, men by­jen­ta og Hans Åge fra Sy­gard Forr fant hver­and­re. Der­med ble gårds­li­vet i Sør-Fron base for Ka­ris inn­holds­rike og spen­nen­de liv. Fra Gud­brands­da­len hen­tet Ka­ri inn­sikt i pri­maer­na­e­rin­ge­ne og Byg­de-Nor­ge, noe som pre­get hen­nes mange­åri­ge gjer­ning som jour­na­list – ikke minst i NRK. Der var hun blant an­net den ba­eren­de pro­gram­le­de­ren i Na­tu­rens ver­den.

Hen­nes gjen­kjen­ne­li­ge og var­me ra­dio­stem­me ga et stort an­tall lyt­te­re en fin start på søn­da­gen. Ka­ri var eks­tra­or­di­na­ert dyk­tig som jour­na­list. Der­for van­ket det en rek­ke ut­mer­kel­ser opp gjen­nom åre­ne, bl.a. Eids­vold Va­erks Skog­pris og Skog­bruks­jen­te­nes ne­ver­lur.

Ka­ri så alle. Hun var opp­rik­tig in­ter­es­sert i and­re men­nes­ker og had­de stor re­spekt for alle hun snak­ket med, helt uav­hen­gig av po­si­sjon el­ler bak­grunn. Der­for lyk­kes hun så godt. Selv den tau­ses­te tau­se glem­te seg bort og be­gyn­te å for­tel­le når Ka­ri in­ter­vju­et. Det­te gjor­de ikke seg selv. Ka­ri var all­tid godt for­be­redt.

Hun var tøff og en for­mi­da­bel pio­nér in­nen­for sitt felt. Det har helt sik­kert kos­tet, men det tak­let Ka­ri. Med sin er­fa­ring og klok­skap ble hun en men­tor for and­re kvin­ner, også oss. Vi kom­mer til å sav­ne de lan­ge og be­ri­ken­de sam­ta­le­ne med gode råd og opp­munt­ren­de be­merk­nin­ger fra Ka­ri.

Om­sorgs­ful­le Ka­ri pas­set på oss, coachet oss for å møte nye ut­ford­rin­ger, la­er­te oss å set­te gren­ser og ut­ford­ret oss. Hun opp­ford­ret oss til å set­te nye mål og tør­re. Hun hei­et på oss jen­te­ne.

Na­tu­rens ver­den var Ka­ris ver­den – og i den var hun en ube­stridt mes­ter. Å få va­ere med Ka­ri og lage pro­gram om skog­bruk, rov­vilt, rein­drift el­ler om vil­le veks­ter var både mor­somt og la­e­re­rikt. Ka­ri var selv en kunn­skaps­rik san­ker med stor gle­de av å lage mat fra na­tu­rens spis­kam­mers. Nå er vår­en i an­marsj, men den­ne gang blir Ka­ri ikke med på tur. Kunn­ska­pen og gle­den Ka­ri del­te, vil uan­sett all­tid va­ere med oss.

Våre tan­ker går til bar­na Knut, Solveig og Marthe og øv­rig fa­mi­lie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.