– Reg­le­ne i Bae­rum er til­freds­stil­len­de

Aftenposten - - Nyheter -

Det­te skri­ver ord­fø­rer Lis­beth Ham­mer Krog (H) i Bae­rum i en e-post til Af­ten­pos­ten:

«Da­gens par­ke­rings­dek­ning er som ho­ved­re­gel god i de om­rå­de­ne som er av­satt til plass­kre­ven­de handel. Det­te er nett­opp den bil­ba­ser­te handel som na­tur­lig bør fin­ne sted uten­for sen­trums­om­rå­de­ne. Hvis P-kra­vet set­tes for lavt her, vil det­te kun­ne føre til at dis­se om­rå­de­ne ikke blir in­ter­es­san­te for etab­le­ring av slik bil­ba­sert han­dels­til­bud. Plass­kre­ven­de handel som kre­ver bil, bør ikke leg­ges i de tet­te sen­trums­om­rå­de­ne. Vi støt­ter in­ten­sjo­ne­ne om at det som er sen­trums­han­del ikke skal «fly­te ut» i bil­ba­ser­te han­dels­par­ker uten­om sen­trum. Vi me­ner at de reg­ler vi har i Bae­rum fullt ut er til­freds­stil­len­de for å opp­nå en par­ke­rings­po­li­tikk i tråd med klima­må­le­ne.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.