«Enda Chan­sen»

Aftenposten - - Striper Og Spill - Tom­my Sands­mark tom­my@sands­mark.org

Brid­ge hand­ler for det mes­te om å gjø­re de rik­ti­ge tin­ge­ne i kri­tis­ke si­tua­sjo­ner. Hvis mot­par­ten gir deg en sjan­se, må du gri­pe den be­g­ja­er­lig! Svens­ken Pe­ter Bertheau, en av de dyk­tigs­te prof­fe­ne i in­ter­na­sjo­nal brid­ge, fikk en slik sjan­se i en inn­le­den­de run­de i Van­der­bilt: Uten inn­mel­din­ger skal du spil­le 4 spar i Syd, og Vest spil­ler ut ru­ter 2 (norsk). Hvor­dan spil­ler du?

Du har tre bombe­sik­re ta­pe­re: en i trumf, en i klø­ver og en i hjer­ter. Dess­uten har du en mu­lig ru­ter­ta­per.

Den enes­te ta­pe­ren du har en mu­lig­het for å eli­mi­ne­re, er den du har i ru­ter. Du må se at du har fått en gyl­len mu­lig­het, for med noe an­net enn ru­ter ut, vil du få en ru­ter­ta­per, med mind­re ru­ter 10 fal­ler dob­bel fra Vest.

Ru­ter K hos Vest, gir også all­tid ru­ter­ta­per, så Øst må ha den, men Øst må ikke ha kom­bi­na­sjo­nen K10, for også det­te gir en sik­ker ru­ter­ta­per.

Enes­te sjan­se er at Vest har spilt ut fra tieren, og der­for la Pe­ter ru­ter 9 fra bor­det i stikk 1! Og det var en ren in­ner­tier: Øst la li­ten på ru­ter 9, men Syd lot også ru­ter D sei­le, og spil­te ru­ter til E, spar E og spar D. Øst vant på spar K, men kon­trak­ten kun­ne ikke len­ger be­tes. Ved det and­re bor­det gikk Syd bet i sam­me kon­trakt med hjer­ter ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.