Ivar Toll­nes

Aftenposten - - Dødsfall - Bernt Hag­tvet

Re­dak­tø­ren, skri­ben­ten, glo­be­trot­te­ren og ven­nen Ivar Toll­nes døde 9. mars, ak­ku­rat fylt 90 år. Han had­de fei­ret da­gen med fa­mi­lie og venner like før og fikk en skån­som død, els­ket av alle og be­und­ret av like man­ge.

Ivar Toll­nes var en le­sen­de jour­na­list med dype in­ter­es­ser i euro­pe­isk his­to­rie og kul­tur. Han els­ket mu­se­er og kun­ne for­tel­le deg inn­le­ven­de om Franz Fer­di­nands blod­sten­ke­de uni­forms­jak­ke og so­fa­en han ut­ån­det på i Ha­er­mu­se­et i Wi­en. Han var en kul­tu­rell glo­be­trot­ter som fikk ener­gi av å vand­re. Euro­pe­is­ke byer na­er­tråk­ket han, sa­er­lig Pa­ris.

Og han lot inn­tryk­ke­ne uten­fra in­spi­re­re ar­bei­det som skri­bent. Ivar Toll­nes var en språ­kets gle­des­brin­ger, sti­lis­tisk kre­sen og vidt­fav­nen­de, med per­spek­tiv langt hin­si­des Vest­fold. Han be­hers­ket alle jour­na­lis­tik­kens sjang­re, fra re­por­ta­sjer og le­der­ar­tik­ler til in­ter­vju­er og epist­ler. Klo had­de han også – han til­hør­te so­sial­de­mo­kra­ti­et i sinn og sjel. Men det hind­ret ikke at han fra 1989 til 1996 skrev fast i høyre­avi­sen Sande­fjords Blad. Vel­sig­net er det land der po­li­tikk ikke øde­leg­ger for sli­ke over­gan­ger. Hans virk­som­het i Sande­fjords Blad løf­tet avi­sen og gle­det Ivar.

Presse­kar­riè­ren star­tet i Vest­fold Ar­bei­der­blad i 1947, og fem år etter fikk Ivar Toll­nes re­dak­tør­sto­len der, ba­re 24 år gam­mel. I 1958 over­tok han re­dak­tør­stil­lin­gen i Moss Dag­blad før han vend­te til­ba­ke til Sandefjord og Vest­fold Frem­tid. Her var han re­dak­tør til avi­sen gikk inn i 1983.

Ivar Toll­nes had­de en lun frem­ferd, nys­gjer­rig på li­vets al­le­hån­de til­skik­kel­ser og far­ger.

Han opp­lev­de også sor­ger. Hans hus­tru, Bjørg, døde ba­re 45 år gam­mel. Til­ba­ke satt han med an­svar for tre døt­re på hen­holds­vis 10,13 og 15 år. Ved sin død had­de Ivar Toll­nes ni barne­barn, en flokk som had­de en beste­far av sjel­den kva­li­tet. Etter ham lig­ger også en rek­ke lo­kal­his­to­ris­ke bø­ker og er­ind­rings­styk­ker som min­ner oss om et liv i tett be­ve­gel­se med ver­den og hjem­byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.