Vi må sat­se på fø­den­de kvin­ner

Aftenposten - - Kommentarer - Eli­sa­beth Rus­dal, for­bunds­le­der, Nor­ges Kvin­ne- og fa­mi­lie­for­bund

Etter at A-ma­ga­si­net de­di­ker­te for­ri­ge ut­ga­ve til fødeog bar­sel­til­bu­det, med fo­kus på kei­ser­snitt, har de­bat­ten i lan­det rast. Det gjør den i pe­rio­der. Egent­lig star­tet de­bat­ten i au­gust un­der Aren­dal­s­uka 2017. Da opp­lev­de jeg det som at helse­mi­nis­ter Bent Høie (H) be­skyld­te meg for å dri­ve skrem­sels­pro­pa­gan­da. I Dag­bla­det sa han at det skrem­mer kvin­ner unød­ven­dig. I lø­pet av høs­ten 2017 fore­tok vi en kart­leg­ging av si­tua­sjo­nen. 422 kom­mu­ner fikk sam­me spørre­skje­ma. 210 kom­mu­ner svar­te. Sva­re­ne gir på in­gen måte grunn­lag for stats­rå­dens be­skyld­nin­ger om at vi dri­ver skrem­sels­pro­pa­gan­da. Sna­re­re tvert imot.

Ge­ne­relt kan vi si at fle­re kom­mu­ner har for lite jord­mor­res­surs til svan­ger­skaps­om­sorg og følge­tje­nes­te. Det­te med­fø­rer at de må fore­ta prio­ri­te­rin­ger, og da blir det første­gangs­fø­den­de og de i ri­siko­grup­per som prio­ri­te­res. Mind­re kom­mu­ner sam­ar­bei­der i noen til­fel­ler.

Ned­leg­gel­ser av føde­av­de­lin­ger

Ned­leg­gel­se av lo­ka­le føde­av­de­lin­ger har fore­gått len­ge. Vi er in­ne i som­mer- og fe­rie­tid. Der­med leg­ges noen føde­av­de­lin­ger mid­ler­ti­dig ned. Reise­av­stand og usik­ker­he­ten rundt plass blir ikke mind­re av den grunn.

Av­stan­den til føde­av­de­ling blir leng­re og leng­re. Ligge­ti­den kor­te­re og kor­te­re. I for­bin­del­se med plan­leg­ging av nye syke­hus, er det an­tall føde/bar­sel­sen­ger det kut­tes i.

I de­bat­ten nå om da­gen kom­mer det frem at kvin­ner er mer engste­li­ge nå enn før når det gjel­der fød­se­len. Fle­re enn tid­li­ge­re vil ha kei­ser­snitt. Ikke alle le­ger er gla­de for det­te.

Så kom­mer his­to­ri­er om fød­sels­ska­der. Ska­der det ikke gis er­stat­ning for. Ri­si­ko for det­te må kvin­nen ta og ba­ere selv.

Så vi­ser sta­ti­stikk at had­de det ikke va­ert for inn­vand­ring, så had­de be­folk­nings­tal­let i lan­det vårt sun­ket.

For­ut­sig­bar­het er nøk­kel­ord

Vi sy­nes ikke det er så alt­for un­der­lig at kvin­ner kvi­er seg. Grun­nen til det er:

– Vil jeg rek­ke frem?

– Er det plass til meg?

– Har de tid til meg?

– Kan jeg få bli noen da­ger slik at jeg kjen­ner meg trygg?

Fra kon­takt og be­søk i Øst- og Sen­tral-Euro­pa kjen­ner vi til at kvin­ner der vel­ger kei­ser­snitt og be­ta­ler eks­tra for det­te. År­sa­ken er å sik­re seg hjelp når fød­se­len skal skje. For­ut­sig­bar­het er et nøk­kel­ord. Er det sli­ke til­stan­der vi nå øns­ker her i lan­det? Vi tror ikke det. Det er grun­nen til at vi har og vil fort­set­te å en­ga­sje­re oss i de­bat­ten.

Det er fort­satt trygt å føde i Nor­ge. Sett i lys av si­tua­sjo­nen i en del and­re land, så lig­ger Nor­ge langt opp på lis­ten. Li­ke­vel er ikke det­te noen grunn til å la va­ere å for­bed­re til­bu­det. Sig­na­ler nå ser mer ut som om det er re­duk­sjon som blir re­sul­ta­tet. Det som er re­vet ned, tar det ad­skil­lig leng­re tid å byg­ge opp igjen.

Vi vil ha klar sat­sing på at fø­den­de kvin­ner og de­res fa­mi­li­er skal prio­ri­te­res. Grup­pen har ven­tet len­ge nok.

Kvin­ner gir liv til kom­men­de ge­ne­ra­sjo­ner og bør ha de al­ler bes­te for­hold for sin sam­funns­nyt­ti­ge opp­ga­ve.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.