Stats­løs gutt fra grot­ten im­po­ne­rer

Aftenposten - - Nyheter - Tor Ar­ne An­dre­as­sen Af­ten­pos­tens kor­re­spon­dent

Thai­land har tro­lig 3 mil­lio­ner inn­vand­re­re uten stats­bor­ger­skap. Fle­re av gut­te­ne som satt fan­get i Luang­grot­ten, er blant dem.

To bri­tis­ke dyk­ke­re kom­mer opp av van­net fire kilo­me­ter in­ne i en Luang-grot­ten i det nord­li­ge Thai­land den 2. juli. De star­ter et vi­deo­ka­me­ra. Lam­pe­ne de­res ly­ser opp de syl­tyn­ne krop­pe­ne og an­sik­te­ne til en grup­pe gut­ter og en mann som sit­ter på en li­ten fjell­hyl­le.

– Hvor man­ge av dere er det, kan vi høre den ene av bri­te­ne rope ut til gut­te­ne på en­gelsk.

– Vi er 13, sva­rer den ene av gut­te­ne. Han er den enes­te av dem som kan snak­ke en­gelsk. Slik sett blir han et av­gjø­ren­de bin­de­ledd mel­lom dyk­ker­ne og fot­balla­get som ble over­ras­ket av en over­svøm­mel­se ni da­ger tid­li­ge­re. Gut­te­ne får gitt be­skjed om at de må va­ere tål­mo­di­ge. Det vil kom­me man­ge fle­re som vil hjel­pe dem.

Sendt til ut­lan­det som fire­åring

Gut­ten som kan en­gelsk, og fire and­re språk, er stats­løse Aidun Sam-on. En 14 år gam­mel gutt som bor i et uof­fi­si­elt hjem for gut­ter med inn­vand­rer­bak­grunn. For­eld­re­ne hans er fra My­an­mar. De over­lot ham til en pre­di­kant og kona hans da han var bare fire år gam­mel. Han har ikke noe of­fi­si­elt stats­bor­ger­skap, hver­ken i My­an­mar el­ler i Thai­land.

Tre av gut­te­ne og tre­ne­ren de­res har mi­no­ri­tets­bak­grunn, skri­ver New York Ti­mes.

Han ble sendt dit i håp om at han skul­le få en bed­re ut­dan­nel­se og et bed­re liv enn han kun­ne få i My­an­mar. Han unn­gikk også å bli re­krut­tert til den va­ep­ne­de grup­pen som kon­trol­le­rer den de­len av My­an­mar som for­eld­re­ne kom­mer fra.

– Hvis ikke jeg had­de fått kom­me hit til Thai­land, så had­de jeg va­ert en barne­sol­dat nå, sa Aidun da jeg møt­te ham sist den 29. mai, opp­ly­ser Jes­sa­da Te­a­doo, pro­sjekt­le­der i Me­kong Mi­nority Foun­da­tion (MMF), en stif­tel­se som gir Aidun og and­re mi­no­ri­tets­barn ut­dan­nings­støt­te.

Alle må bi­dra med en sol­dat

Alle fa­mi­li­er må bi­dra med minst ett fa­mi­lie­med­lem til den lo­ka­le ge­ril­ja­en, opp­ly­ser fle­re uav­hen­gi­ge kil­der.

– Som re­gel blir bar­na re­krut­tert når de er 12–13 år gamle, sier en fors­ker som job­ber for en sam­funns­or­ga­ni­sa­sjon i Thai­land. Fors­ke­ren øns­ker ikke å navn­gis i ar­tik­ke­len på grunn av sa­kens føl­som­me na­tur.

– Men det fore­kom­mer at bar­na blir re­krut­tert når de er yng­re, ned mot 9–10 års al­der. Aiduns 10 år gamle bror er blitt re­krut­tert til ge­ril­ja­en i ste­det for Aidun, opp­ly­ser en sen­tralt plas­sert kil­de.

Det er en ge­ril­ja som iføl­ge Af­ten­pos­tens kil­der er dypt in­volvert i nar­ko­tika­tra­fikk og vå­pen­smug­ling. Men in­gen vil snak­ke om det åpent, for­di de vet at ge­ril­ja­en er til ste­de i Thai­land også og at de kan va­ere livs­far­li­ge.

– Vil gjø­re alt som er godt

Pasto­ren som har pas­set på Aidun gjen­nom cir­ka ti år, sier han fø­ler han må hjel­pe bar­na til de pa­pir­løse for­eld­re­ne. Han skry­ter uhem­met av gut­ten han «nes­ten ser på som en sønn». Han for­sø­ker all­tid å fin­ne noe nyt­tig han kan bi­dra med, og nye ting han kan la­ere seg.

– Han er ikke som and­re barn som sit­ter med mo­bil­te­le­fo­nen og spil­ler spill, sier pre­di­kan­ten som selv er fra My­an­mar.

Aidun frem­står som en på alle må­ter ta­lent­full gutt. Han gjør det bra på sko­len, dri­ver med idrett og spil­ler fle­re in­stru­men­ter. I til­legg har han alt­så la­ert seg å snak­ke fem for­skjel­li­ge språk, en­gelsk, man­da­rin, thai­landsk og bur­me­sisk, i til­legg til språ­ket stam­men hans snak­ker.

Det er ikke uvan­lig at de som vokser opp i grense­om­rå­de­ne mel­lom My­an­mar, Thai­land og Laos, også kjent som det gyl­ne tri­an­ge­let, la­erer seg fle­re språk.

I til­legg til å spil­le på fot­balla­get som kal­ler seg for «Vill­svi­ne­ne», er han også en ta­lent­full vol­ley­ball­spil­ler og fri­idretts­ut­øver. Un­der dra­ma­et i Luang-grot­ten har man­ge bilder av ham og po­ka­le­ne han har vun­net, va­ert på ut­stil­ling på Ban Wain Pan-sko­len i Mae Sai, der Aidun har va­ert elev i åt­te år.

Det er en skole med 2800 ele­ver. 80 pro­sent av dem har mi­no­ri­tets­bak­grunn.

Sko­len har de tre sis­te åre­ne fått ut­mer­kel­ser for å ha hatt et over gjen­nom­snit­tet godt ka­rak­ter­gjen­nom­snitt, og Aidun er blant de bes­te, opp­ly­ser la­erer Am­pin Sa­en­ta. – Han er en smart og god i idrett, for­tel­ler klasse­ka­me­ra­ten Anan Sam­mook.

Han be­kref­ter det fle­re and­re har sagt til oss, at Aidun vil­le bli pro­fe­sjo­nell fot­ball­spil­ler.

En kil­de opp­ly­ser til Af­ten­pos­ten at Aidun sa han vil­le bli så god til å spil­le fot­ball at thai­lands­ke myn­dig­he­ter vil­le gi ham stats­bor­ger­skap.

Vans­ke­lig vei til stats­bor­ger­skap

Å få stats­bor­ger­skap kan nem­lig va­ere sva­ert kre­ven­de for dem som har kom­met til Thai­land fra nabo­lan­de­ne. Man­ge le­ver i fle­re ti­år uten stats­bor­ger­skap. To­talt er det an­ta­ge­lig 3 mil­lio­ner men­nes­ker med mi­no­ri­tets­bak­grunn i Thai­land, an­slår men­neske­ret­tig­hets­grup­per og or­ga­ni­sa­sjo­ner.

Reg­le­ne for å opp­nå stats­bor-

FOTO: PRIVAT

Aidun Sam-on er en av de 13 som var in­ne­stengt i Luang-grot­ten i Nord-Thai­land i over to uker. Han har man­ge gan­ger vist seg som en dyk­tig idretts­ut­øver. Drøm­men hans er å bli pro­fe­sjo­nell fot­ball­spil­ler.

Mae Sai, Thai­land

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.