Nå blir det ute­ser­ve­ring igjen på St. Hans­hau­gen

Aftenposten - - Osloby - MA­RI MJAALAND

Lo­ver food trucks, øl, vin og god stem­ning res­ten av som­mer­en.

– Ro­te­te pro­sess, me­ner en av ak­tø­re­ne i na­er­mil­jø­et.

I går ble det klart at det er sel­ska­pet Nor­dic fes­ti­vals som skal stå for ute­ser­ve­rin­gen i på St. Hans­hau­gen res­ten av som­mer­en.

– Vi kom­mer til å ha fle­re food trucks og et ut­valg av øl og vin. Vi sat­ser på å ska­pe god stem­ning i par­ken den sis­te de­len av som­mer­en, sier en av ei­er­ne av sel­ska­pet, Erlend Karl­seng.

Ons­dag skrev Af­ten­pos­ten at ute­ser­ve­rin­gen på St. Hans­hau­gen åp­ner igjen nes­te uke.

Nor­dic fes­ti­vals drif­ter fra før res­tau­rant­kje­den Los Ta­cos og Fot­ball­fe­ber AS, et kon­sept som vi­ser fot­ball på stor­skjerm i fem byer i Nor­ge.

Sel­ska­pet var ett av to som By­miljø­eta­ten ba sen­de inn en søk­nad for å over­ta drif­ten på St. Hans­hau­gen for res­ten av som­mer­en.

– Nor­dic Fes­ti­vals fikk kon­trak­ten av fle­re grun­ner. De kan få satt opp en ute­ser­ve­ring vel­dig hur­tig og har pre­sen­tert et spen­nen­de kon­sept til den la­ves­te pri­sen, fsi­er Richard Kongstei­en, kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør i By­miljø­eta­ten.

Me­ner seg ute­latt

Ute­ser­ve­rin­gen på St. Hans­hau­gen har va­ert po­pu­la­er og fle­re har va­ert in­ter­es­ser­te i å over­ta. Om­fan­get av kon­trak­ten kre­ver ikke at den blir lagt ut på of­fent­lig an­bud.

By­miljø­eta­ten har der­for kon­tak­tet en rek­ke ak­tø­rer de me­ner kun­ne va­ere ak­tu­el­le.

Ikke alle me­ner seg in­klu­dert. An­ders Braa­then, del­ei­er i sels­ka- pet som blant an­net ei­er spise­ste­de­ne Hand­werk, Hitch­hi­k­er, Bru­tus og St. Hans­hau­gen-res­tau­ran­ten Smal­hans, for­tel­ler at de fle­re gan­ger har for­søkt å kom­me i kon­takt med ret­te in­stans i kom­mu­ne for drift av ute­ser­ve­rin­gen.

– Pro­ses­sen vir­ker ro­te­te. Det er litt rart å ikke in­volve­re dem som dri­ver i om­rå­det og har vist in­ter­es­se. Det er klart det had­de va­ert hyg­ge­lig å bli spurt, etter­som vi har vist stor in­ter­es­se, sier Braa­then.

Kongstei­en har ikke et svar på hvor­for Smal­hans ikke er blitt kon­tak­tet, men sier at det vil kom­me en ny sjan­se når de set­ter i gang en pro­sess for per­ma­nent drift til høs­ten.

– Det­te er et til­bud vi øns­ker å få opp vel­dig fort, men in­gen tog er gått for ak­tø­rer som har am­bi­sjo­ner om mer per­ma­nent drift, sier Kongstei­en.

Vil ha inn­hold

Braa­then un­der­stre­ker at han sy­nes at det er flott at By­miljø­eta­ten øns­ker å gjø­re noe på St. Hans­hau­gen, og at det blir ute­ser­ve­ring i som­mer.

– Man­ge i nabo­la­get har fått med seg hvor­dan det så ut her for 100 år si­den. By­de­len tren­ger et slikt sted. Vi hå­per de har fun­net noen som også vil in­te­gre­re sce­nen i ute­ser­ve­rin­gen og va­ere med på å ska­pe liv i par­ken, sier Braa­then.

Erlend Karl­seng i Nor­dic fes­ti­vals for­tel­ler at de har man­ge pla­ner for fyl­le om­rå­det med liv.

– Vi gle­der oss vel­dig til å få i stand en kul ute­ser­ve­ring. Vi har pla­ner om fle­re ar­ran­ge­men­ter, men vi øns­ker ikke å gå ut med akku­rat hva det er på nå­va­eren­de tids­punkt.

FOTO: MO­NI­CA STRØMDAHL

Nor­dic Fes­ti­vals kom­mer til å ta over ute­ser­ve­rin­gen på St. Hans­hau­gen i som­mer.

MU­SE­UM FOTO: AN­DERS BEER WILSE/OSLO

Slik så res­tau­ran­ten på St. Hans­hau­gen ut i gamle da­ger. Has­sel­bak­ken res­tau­rant­an­legg be­sto av to byg­nin­ger og var teg­net av arkitekt Holm Han­sen Munthe. Den brant ned i 1936.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.