Mil­li­ar­da­er gir kom­mu­ne stor kunst­sam­ling. Det be­tyr bråk.

Ni­co­lai Tan­gen mø­ter mot­stand når han vil gi Kristiansand kom­mu­ne en stor kunst­sam­ling. Det er langt fra førs­te gang det blir ra­bal­der av slikt.

Aftenposten - - Forside - HANS O. TORGERSEN HA­RALD STOLT-NI­EL­SEN WASIM K. RIAZ ARSHAD M. VIRK

31. mai 2017 ble en 40 år gamle kvin­ne skutt og drept på vei til jobb i Pa­kis­tan. Sam­me dag le­ver­te bro­ren hen­nes en an­mel­del­se til pa­kis­tansk po­li­ti.

Tirs­dag den­ne uken ble kvin­nens 63 år gamle ekte­mann på­gre­pet i sin bo­lig i Oslo, sik­tet for å ha be­stilt dra­pet på hen­ne og for å ha be­stilt drap på to av sine slekt­nin­ger i Pa­kis­tan. Dis­se dra­pe­ne ble ald­ri ut­ført. Han er også sik­tet for grov kor­rup­sjon i Pa­kis­tan.

– Det­te er en al­vor­lig sak som il­lust­re­rer at en­kelt­per­soner i en­kel­te mil­jø­er har trodd at man kun­ne begå hand­lin­ger i Pa­kis­tan uten å måt­te stå til an­svar for det i Nor­ge. Det er der­for vik­tig for oss å etter­fors­ke de sa­ke­ne i Nor­ge for klart å vise at det ikke er mu­lig, sier po­liti­ad­vo­kat Stur­la Hen­riks­bø.

Tors­dag ble man­nen va­re­tekts­fengl­set i fire uker med brev-, be­søks- og medie­for­bud.

Skal ha over­ført 750 kro­ner

12 da­ger før kvin­nen ble skutt og drept, skal den sik­te­de 63-årin­gen ha over­ført 750 nors­ke kro­ner til den sik­te­de draps­man­nen i Pa­kis­tan.

Af­ten­pos­tens med­ar­bei­der i Pa­kis­tan har gjen­nom pa­kis­tansk po­li­ti i La­ho­re fått en kvit­te­ring av en penge­over­fø­ring som er gjort mel­lom den sik­te­de 63-årin­gen og man­nen som skal ha drept kvin­nen i Pa­kis­tan.

Pa­kis­tansk po­li­ti me­ner den­ne kvit­te­rin­gen vi­ser at 63-årin­gen be­tal­te for dra­pet på hans kone. To­talt skal 11.280 ru­pi­er ha blitt over­ført til man­nen som skal ha ut­ført dra­pet, en sik­ker­hets­vakt som job­bet i om­rå­det der kvin­nen bod­de. Sum­men ut­gjør rundt 750 nors­ke kro­ner.

– Vi er kjent med at skyt­te­ren skal ha sagt til pa­kis­tans­ke medi­er og po­li­ti at han er blitt lo­vet, og har mot­tatt, pen­ger. Et te­ma for den vi­de­re etter­forsk­nin­gen blir å etter­gå den for­kla­rin­gen, blant an­net va­luta­over­fø­rin­ger, sier po­liti­ad­vo­kat Hen­riks­bø til Af­ten­pos­ten.

63-årin­gens for­sva­rer, Ma­ri­us Os­car Diet­rich­son, øns­ker ikke å be­kref­te el­ler kom­men­te­re en­kel­te be­vis­mid­ler i sa­ken.

Iføl­ge vak­ten skul­le han få 100.000 ru­pi­er for dra­pet. Med da­gens kurs er det­te ca. 6700 kro­ner, men han har fått 11.000 ru­pi­er (med da­gens kurs ca. 750 kr) som ble sendt av ekte­man­nen fra Nor­ge. Sam­me mor­gen som dra­pet skjed­de, rin­ge 63-årin­gen vak­ten minst to gan­ger, vi­ser en te­le­fon­logg Af­ten­pos­ten har fått til­gang til.

Skal ha tru­et med å dre­pe kona

Af­ten­pos­tens med­ar­bei­der i Pa­kis­tan har fått til­gang til an­mel­del­sen som kvin­nens bror le­ver­te kort tid etter dra­pet. Der står det at 63-årin­gen fle­re gan­ger had­de tru­et of­fe­ret med å få hen­ne drept.

Hen­riks­bø på­pe­ker at norsk po­li­ti vil gjen­nom­føre de­res egen selv­sten­di­ge etter­forsk­ning.

– Vitne­av­hør av be­rør­te per­soner vil inn­gå i den. Der­for øns­ker vi ikke å kom­men­te­re hva vit­ner an­gi­ve­lig skal ha sagt til pa­kis­tansk po­li­ti, sier Hen­riks­bø til Af­ten­pos­ten.

Skal ha av­ver­get drap

Iføl­ge po­liti­man­nen Mu­hammad Akhta, som Af­ten­pos­tens med­ar­bei­der har snak­ket med, skal 63-årin­gen ha plan­lagt å dre­pe bro­ren til kona.

Norsk po­li­ti be­kref­ter at de to and­re per­sone­ne som ble for­søkt drept er i slekt med den sik­te­de 63-årin­gen.

– Hvor langt kom de i for­sø­ket på drap av dis­se to per­sone­ne?

– Gjen­nom vår etter­forsk­ning av­dek­ket vi at sik­te­de for­søk­te å ta av dage to per­soner. Norsk po­li­ti iverk­sat­te til­tak som vi me­ner bi­dro til å av­ver­ge gjen­nom­fø­rin­gen av dra­pet, sva­rer Hen­riks­bø.

Føl­te seg pres­set

Man­nen som skal ha ut­ført dra­pet, for­tel­ler i et av­hør med lo­kalt po­li­ti at han ble kon­tak­tet av Oslo-man­nen da han var på fe­rie i Pa­kis­tan.

Af­ten­pos­ten har sett en vi­deo av de­ler av av­hø­ret. Der gir han inn­trykk av at han na­er­mest ble pres­set til å ut­fø­re dra­pet.

– Vi er kjent med at skyt­te­ren skal va­ere av­hørt av pa­kis­tansk po­li­ti. Vi er også kjent med at han har latt seg in­ter­vjue av pa­kis­tansk TV. Vi er også kjent med at skyt­te­ren har pekt på sik­te­de som be­stil­ler av dra­pet og at han har gitt de­tal­jer om det­te. Men jeg øns­ker ikke å gå inn på de de­tal­je­ne, sier Hen­riks­bø.

Kri­tisk til po­liti­av­hør

– Jeg for­hol­der meg til at min kli­ent be­nek­ter slik kon­takt, han me­ner han har in­gen­ting med dra­pet på sin kone å gjø­re, sier Diet­rich­son til Af­ten­pos­ten.

Han stil­ler spørs­mål til om­sten­dig­he­te­ne rundt av­hø­ret av man­nen som skal ha ut­ført dra­pet.

– Jeg tvi­ler på at det av­hø­ret har noe ver­di, om det ikke snart for­ma­li­se­res i et norsk po­liti­av­hør.

Så langt har ikke norsk po­li­ti gjen­nom­ført etter­forsk­ning i Pa­kis­tan.

– Av hen­syn til å kun­ne be­hol­de etter­forsk­nin­gen vår i det stil­le har vi ven­tet med en for­mell etter­forsk­ning i Pa­kis­tan til etter på­gri­pel­sen, sier Hen­riks­bø.

Iføl­ge sik­ker­hets­vak­ten som skal ha ut­ført dra­pet, var den nors­ke man­nen på en tre må­ne­der lang fe­rie i Pa­kis­tan da han spur­te ham om han kun­ne dre­pe kona hans. Iføl­ge sik­ker­hets­vak­ten sa 63-årin­gen at kona yd­my­ket ham.

Hver­ken norsk po­li­ti el­ler man­nens for­sva­rer øns­ker å kom­men­te­re bak­grun­nen for det an­tat­te be­stil­lings­dra­pet el­ler be­vis­mid­le­ne.

Ad­va­rer mot be­stil­lings­drap

Un­der presse­kon­fe­ran­sen tors­dag for­mid­dag kom po­liti­ad­vo­ka­ten men en klar ad­var­sel om at per­soner ikke vil kom­me unna med be­stil­lings­drap.

– Det­te er ikke førs­te gang norsk po­li­ti har etter­fors­ket be­stil­lings­drap be­gått i Pa­kis­tan. Vi har ikke noe spe­si­elt kri­mi­nelt mil­jø i tan­ke­ne, men at det er ty­de­lig at det for en­kelt­per­soner har frem­stått som noe man har kun­net slip­pe unna med, å be­stil­le drap i ut­lan­det. Det øns­ker vi at de ikke len­ger skal ten­ke, sa han.

FOTO: ARSHAD M. WIRK

Iføl­ge pa­kis­tansk po­li­ti vi­ser den­ne kvit­te­rin­gen penge­over­fø­rin­gen fra den nors­ke man­nen til man­nen som er sik­tet for drap i Pa­kis­tan. Sum­men til­sva­rer om­trent 750 nors­ke kro­ner. Navn på per­soner er slad­det av Af­ten­pos­ten.

FOTO: ARSHAD M. WIRK

Po­liti­man­nen Mu­hammad Akhta er an­svar­lig for draps­et­ter­forsk­ning i La­ho­re-po­li­ti­et. Han for­tel­ler at den sik­te­de nord­man­nen skal ha hatt pla­ner om å dre­pe sin svo­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.