– Mon­sen-TV verdt ti­talls mil­lio­ner re­klame­kro­ner

Mar­keds­fø­rin­gen som Tu­rist­for­enin­gen får gjen­nom Mon­sen - mi­nutt for mi­nutt vil­le ha kos­tet fle­re ti­talls mil­lio­ner kro­ner.

Aftenposten - - Kultur - AR­VE HENRIKSEN

I går gikk start­skud­det for nok et av NRKs «mi­nutt for mi­nutt»-pro­sjek­ter.

An­slags­vis 400 tur­gå­ere had­de møtt frem al­le­re­de på dag én for å slå føl­ge med Mon­sen & co.

– Vi har kom­met fra Ber­gen bare for å gå den­ne førs­te etap­pen. Vi er vel ikke de al­ler iv­rigs­te tur­gå­er­ne, men det­te var et sprekt og po­si­tivt pro­sjekt. Det øns­ket vi å va­ere med på. Men det blir nok bare den­ne ene etap­pen, sier Hil­de Tju­gum Haune­rås.

I fire uker skal Mon­sen gå langs de ka­rak­te­ris­tis­ke T-mer­ke­de sti­ene til Den Nors­ke Tu­rist­for­ening, di­rekte­sendt på NRK1. Det­te skjer i na­ert sam­ar­beid med DNT.

– Det­te kan gi et enormt løft for DNT. Nå har DNT også vokst godt de se­nes­te åre­ne og ut­vi­det sin mål­grup­pe av med­lem­mer. Men et slikt NRK-pro­sjekt som føl­ges av man­ge tu­sen over lang tid, er jo en fan­tas­tisk mu­lig­het til å øke både med­lems­tall og ak­ti­vi­tet blant med­lem­mer. Bed­re re­kla­me kan ikke DNT opp­nå, sier Las­se Gim­nes, dag­lig le­der i kom­mu­ni­ka­sjons­fir­ma­et GimCom.

Tid­li­ge­re har NRK sam­ar­bei­det med både NSB og Hur­tig­ru­ten. I 2011 send­te NRK 134 ti­mer sam­men­hen­gen­de fra «ver­dens vak­res­te sjø­rei­se». Re­klame­guru In­ge­brigt Ste­en Jen­sen ut­tal­te blant an­net til Nord­lys den gang at Hur­tig­ru­ten måt­te ha be­talt 804 mil­lio­ner kro­ner hvis de skul­le ha kjøpt til­sva­ren­de an­tall ti­mer på TV.

– Er inna­for

Las­se Gim­nes i GimCom me­ner det er vans­ke­lig å kom­me til ek­sak­te tall på mar­keds­fø­rings­ver­di­en til DNT.

– Men det er li­ten tvil om at det­te vil­le ha kos­tet fle­re ti­talls mil­lio­ner kro­ner som re­klame­in­ves­te­rin­ger. Det er fan­tas­tisk fin re­kla­me for DNT. De har be­gren­se­de inn­tekts­mu­lig­he­ter, så det er lite sann­syn­lig at de had­de øns­ket å be­ta­le for de ver­di­ene som de nå får hos NRK, sier Gim­nes.

All TV-re­kla­me be­ta­les i etter­tid, med ut­gangs­punkt i hvor man­ge og hvil­ke mål­grup­per som ser på. Grovt sett må an­non­sø­rer be­ta­le fra 150.000 kro­ner pr. 30. se­kun­der for en mil­lion se­ere. På det mes­te har NRKs mi­nutt for mi­nutt-sen­din­ger hatt over 3,6 mil­lio­ner se­ere som har va­ert inn­om.

– Fin­nes det noen be­ten­ke­lig­he­ter ved at en stats­fi­nan­siert all­menn­kring­kas­ter bi­drar til å gi ak­tø­rer som Hur­tig­ru­ten, NSB og nå DNT slik re­kla­me?

– Det er rik­tig å stil­le spørs­mål rundt sli­ke pro­sjek­ter. Men her er det utvil­somt gjort re­dak­sjo­nel­le valg med dit­to kri­tis­ke spørs­mål in­ternt i NRK. For meg vir­ker det­te å va­ere in­nen­for. Hur­tig­ru­ten, NSB og DNT har uni­ke pro­duk­ter som er se­ver­dig og at­trak­ti­ve for se­ere, uav­hen­gig av om det er NRK, TV 2 el­ler and­re, sier Gim­nes.

Det­te un­der­byg­ges også av Tho­mas Høi­by, råd­gi­ver i medie­by­rå­et Minds­hare.

– Det er noe med fø­lel­sen av å opp­le­ve Nor­ge, stolt­he­ten og sam­hø­rig­he­ten det­te ska­per, samt den av­slap­pen­de og in­for­ma­ti­ve for­tel­ler­må­ten NRK bru­ker, som er grun­nen til at det­te har slått an. Det­te vil bety mye for kjenn­ska­pen til DNTs mu­lig­he­ter, sier han.

Sat­te re­kord

Med på de førs­te etap­pe­ne med Mon­sen var ogs­åMet­te Øi­naes Hab­ber­stad, kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Den Nors­ke Tu­rist­for­ening.

– Vi har et sam­funns­opp­drag som hand­ler om å in­spi­re­re flest mu­lig til å bru­ke norsk na­tur. Sam­ti­dig vet vi at Lars Mon­sen selv er en per­son som bi­drar til å få man­ge ut på tur. Dis­se to tin­ge­ne sam­men gjor­de at vi had­de lyst til å va­ere med på det­te pro­sjek­tet, sier Øi­naes Hab­ber­stad.

DNT har et be­skje­dent an­nonse­bud­sjett, på 1,5 mil­lio­ner kro­ner. Li­ke­vel sat­te de re­kord i fjor, både i med­lems­tall, an­tall over­nat­tings­døgn på hyt­te­ne og del­ta­gel­se i or­ga­ni­ser­te tu­rer.

– Hva den­ne se­ri­en vil bety, er li­ke­vel vans­ke­lig å si. For oss er det vik­tigst hva det­te har å si for folke­helsen, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sje­fen.

FOTO: AR­VE HENRIKSEN

An­slags­vis fire hund­re tur­gå­ere had­de møtt frem for å gå den førs­te etap­pen fra Dy­ra­nut fjell­stue til Stigs­tuv tu­rist­hyt­te i går sam­men med Lars Mon­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.