– Jeg har bodd i Nor­ge si­den 1991. Det er først nå vi har be­gynt å snak­ke om det­te.

Aftenposten - - Nyheter - WASIM K. RIAZ

Man­ge eld­re vil at bar­na skal leve i sam­svar med nor­mer og reg­ler i stor­fa­mi­li­en.

– Det­te er et vik­tig tema for­di vel­dig man­ge unge opp­le­ver ne­ga­tiv so­si­al kon­troll. Noen kan bli nødt til å gå i hi­jab som barn. Sam­ti­dig vet jeg at det­te også fore­går i et­nisk nors­ke fa­mi­li­er. En ung norsk jen­te fikk øde­lagt sin mo­bil­te­le­fon av store­bro­ren for­di hun snak­ket med «feil per­son», sier Di­no­re Ca­kaj.

Tors­dag var Ca­kaj og nes­ten 100 and­re, de fles­te med mi­no­ri­tets­bak­grunn, sam­let på kon­fe­ran­sen om so­si­al kon­troll, ung­doms­kri­mi­na­li­tet og uten­for­skap på Oslo Met (tid­li­ge­re Høg­sko­len i Oslo og Akers­hus).

Valg­te hi­jab som vok­sen

Ca­kaj er selv lo­kal­po­li­ti­ker i by­del Sønd­re Nord­strand der over halv­par­ten av inn­byg­ger­ne har mi­no­ri­tets­bak­grunn. Hun sier at det er på tide at te­ma­et blir tatt opp.

– Jeg har bodd i Nor­ge si­den 1991. Det­te er pro­ble­mer som har va­ert i Nor­ge i åre­vis, men det er først i det sis­te at man har be­gynt å snak­ke om det­te, sier Ca­kaj som opp­rin­ne­lig kom­mer fra Ko­so­vo.

Selv be­gyn­te hun å gå med hi­jab da hun var 45 år gam­mel.

– Jeg var vok­sen da jeg valg­te det og kun­ne be­stem­me selv, sier hun.

Tabu­be­lag­te te­ma­er

Rå­det for inn­vand­rer­or­ga­ni­sa­sjo­ner i Oslo (RIO) ar­ran­ger­te kon­fe­ran­sen på Oslo Met, der blant an­net te­ma­er som vold, eks­tre­mis­me, ne­ga­tiv so­si­al kon­troll og kri­mi­na­li­tet sto på dags­or­de­nen.

RIO re­pre­sen­te­rer alle de nes­ten 300 inn­vand­rer­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne som er re­gist­rert i Oslo og er et råd­gi­ven­de or­gan for by­rå­det i spørs­mål om mang­fold og in­te­gre­ring.

– Te­ma­er vi tar opp på kon­fe­ran­sen er tabu­be­lag­te og sen­si­ti­ve, men me­nin­gen er at vi også tar opp sli­ke te­ma­er. Vi øns­ker at folk re­flek­te­rer over te­ma­ene og snak­ker om dem med and­re i sine egne mil­jø­er. Som bro­byg­ge­re er det vik­tig at også sli­ke te­ma­er kom­mer frem, sier Aziz-ur-Reh­man, le­der av RIO.

– Man­ge blir ut­satt for so­si­al kon­troll når de eld­re vil at bar­na skal leve i sam­svar med nor­mer og reg­ler i stor­fa­mi­li­en. Jeg hus­ker at hele stor­fa­mi­li­en ble be­kym­ret da jeg skul­le be­gyn­ne på ung­doms­sko­le med gut­ter, sier Sa­mi­na Tag­ge, pro­sjekt­le­der for kon­fe­ran­sen.

Hun leg­ger til at det gikk bra til slutt, og fa­ren hen­nes klar­te å over­tale stor­fa­mi­li­en.

Te­ma­et so­si­al kon­troll ble også tatt opp i fil­men Hva vil folk si som er Nor­ges Os­car-kan­di­dat.

Re­krut­tert av kri­mi­nel­le

Tone Tel­le­vik Dahl (Ap), by­råd for eld­re, helse og ar­beid, inn­le­det kon­fe­ran­sen med å snak­ke om ung­doms­kri­mi­na­li­tet.

Hun star­tet med å rose Oslo­ung­dom­men. Blant an­net for­di bru­ken av rus blant ung­dom har gått ned de sis­te åre­ne. Hun vekt­la sam­ti­dig at kri­mi­na­li­tet blant unge ikke må gjø­res til et inn­vand­rertema. – Det hand­ler først og fremst om fat­tig­dom, ikke far­ge. Vi vet at fat­tig­dom i stor grad ram­mer fa­mi­li­er med mi­no­ri­tets­bak­grunn. Der­for tror man­ge at det hand­ler om far­ge, sa Dahl.

Hun min­net sam­ti­dig om at det er vik­tig at for­eld­re del­tar på ak­ti­vi­te­ter som for­eldre­mø­ter og i idret­ten.

Sav­net ung­dom­mer

Norsk­so­ma­lis­ke Fa­ti­ma (øns­ker ikke etter­nav­net på trykk) var en av del­ta­ger­ne som tok or­det mot slut­ten av kon­fe­ran­sen. Hun sav­net at fle­re unge var til ste­de der.

– Her kun­ne man gått enda mer i dyb­den og snak­ket mer om hvor­dan so­si­al kon­troll på­vir­ker li­vet til de unge, sier Fa­ti­ma.

Hun har ikke opp­levd det­te selv, men kjen­ner unge som for ek­sem­pel ikke har lov til å ha kja­eres­te.

– Noen for­eld­re vet hel­ler ikke at det er van­lig i Nor­ge at barn over­nat­ter hos ven­ner. Det er vik­tig at noen kan be­ro­li­ge dem på det­te og and­re ting som er nor­malt for unge i Nor­ge.

FOTO: WASIM K. RIAZ

Di­no­re Ca­kaj kom­mer opp­rin­ne­lig fra Ko­so­vo og er lo­kal­po­li­ti­ker i by­del Sønd­re Nord­strand for SV. Hun be­gyn­te å gå med hi­jab da hun var 45 år gam­mel

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.