Lei av å krang­le med Stats­bygg

Aftenposten - - Nyheter - JAN GUN­NAR FURULY

Den tys­ke ar­ki­tek­ten Klaus Schu­werk bak det nye Na­sjo­nal­mu­se­et er lut lei kran­gel med Stats­bygg om ut­for­min­gen av fa­sa­den på byg­get.

I et in­ter­vju med Dag­bla­det i går gjør han det klart at han ikke er «pro­sti­tu­ert, men ar­ki­tekt».

– Jeg har for­søkt å trek­ke meg. Hvis de sier meg opp, sier jeg tu­sen takk, det vil­le va­ert den bes­te da­gen i li­vet mitt. Det­te er en umen­nes­ke­lig si­tua­sjon, uten noen ver­dig­het, sier Schu­werk til avi­sen.

Pub­li­kums­re­ak­sjo­ner

I juni skrev Af­ten­pos­ten om pub­li­kums re­ak­sjo­ner mot den mono­to­ne og tun­ge fa­sa­den på byg­get, slik den frem­står to år før åp­nin­gen. «Ig­no­rant», «in­tro­vert» og «ube­gri­pe­lig at det­te er blitt god­kjent», het det fra noen av kri­ti­ker­ne.

I man­ge må­ne­der har bygg­her­ren Stats­bygg og ar­ki­tekt Schu­werk krang­let om ut­for­min­gen av fa­sa­den. Mon­te­rin­gen av glas­set på den så­kal­te ala­bast­hal­len skul­le opp­rin­ne­lig star­tet i ja­nu­ar, for åtte må­ne­der si­den, skri­ver Dag­bla­det.

Fort­satt har ikke Stats­bygg be­stemt seg for hvil­ket glass­ma­te­ria­le som skal bru­kes på fa­sa­den.

Schu­werk har i sin ut­for­ming la­get byg­get med en fa­sa­de av glasske­ra­mikk, som vil bli langt dy­re­re enn det Stats­bygg vil gå med på. For­skjel­len på bil­ligs­te og dy­res­te løsning kan bli på na­er­me­re hund­re mil­lio­ner kro­ner, meld­te Af­ten­pos­ten i

midt­en av juni.

Ba seg løst fra kon­trak­ten

Ar­ki­tekt Schu­werk gjør det klart at han i lang tid har bedt om å bli løst fra kon­trak­ten med Stats­bygg på grunn av uenig­he­ten, men at han ikke kan gjø­re det, på grunn av ju­ri­dis­ke for­plik­tel­ser og mu­lig er­stat­nings­an­svar.

I et in­ter­vju med Af­ten­pos­ten i juni for­svar­te han seg mot kri­ti­ker­ne av byg­get og på­pek­te at det ikke går an å døm­me et bygg som fort­satt er un­der opp­fø­ring.

– Jeg skjøn­ner ikke hvor­dan det er mu­lig å dis­ku­te­re et halv­fer­dig bygg, sa han.

Det nye Na­sjo­nal­mu­se­et har va­ert et vans­ke­lig pro­sjekt å job­be med, på­pek­te Schu­werk.

Den mye om­tal­te ala­bast­hal­len, en opp­lyst 2700 kvad­rat­me­ter stor hall på top­pen av byg­get som skal ly­se opp mør­ke net­ter i Oslo, har va­ert det mest ut­ford­ren­de, iføl­ge ham.

– Glasske­ra­mik­ken er for skjør

Glasske­ra­mik­ken som skul­le bru­kes, vis­te seg alt­så å va­ere for skjør og kost­bar, og Schu­werk er mis­for­nøyd med det gjen­nom­sik­ti­ge glass­ma­te­ria­let Stats­bygg nå vur­de­rer å er­stat­te ala­bas­ten med.

– Glasske­ra­mikk er en in­ter­na­sjo­nalt god­kjent løsning, men Stats­bygg prø­ver å ned­gra­de­re kva­li­te­ten på hal­len for å hol­de seg in­nen­for bud­sjet­tet. Der­som den vik­tigs­te de­len av byg­nin­gen blir byg­get bil­lig, er jeg ikke helt sik­ker på om det fer­di­ge re­sul­ta­tet blir like vak­kert som jeg had­de tenkt, sa han til Af­ten­pos­ten i juni.

– Be­stil­te Mer­ce­des, får Fiat

Schu­werk me­ner kran­ge­len med Stats­bygg skyl­des dår­lig pro­sjekt­le­del­se.

– Du be­stil­ler en Mer­ce­des, men får en Fiat. Pro­sjekt­le­de­ren sier at «vi har holdt oss til bud­sjet­tet», men det er ikke det som er po­en­get. De bur­de sagt at «vi har ro­tet det til», sa Schu­werk til Dag­bla­det i går.

Av­vi­ser dår­lig pro­sjekt­le­del­se

Stei­nar Stø­re i Stats­bygg av­vi­ser at glass­pro­ble­me­ne kom­mer av dår­lig pro­sjekt­le­del­se.

– Vi har et klart man­dat, som sier at vi har tre pro­sjekt­mål i prio­ri­tert rekke­føl­ge, kost­nad, kva­li­tet og tid. Vi må prio­ri­te­re kost­nad foran kva­li­tet, hvis de er mot­stri­den­de. Men det er ikke det som har skapt den­ne si­tua­sjo­nen. Det pro­duk­tet ar­ki­tek­ten øns­ker, sprakk un­der tes­ting i fjor som­mer. Da må vi fin­ne et an­net pro­dukt, sier Stø­re til avi­sen.

FOTO: KLEIHUES+SCHU­WERK/STATS­BYGG

Slik så ut­for­min­gen av det nye Na­sjo­nal­mu­se­et ut fra ar­ki­tek­te­nes hånd. Slutt­re­sul­ta­tet kan bli en mye mør­ke­re og mer mono­ton fa­sa­de av byg­get for­di Stats­bygg har vra­ket løs­nin­gen med glasske­ra­mikk på fa­sa­den på grunn av kost­na­den og at ma­te­ria­let er for skjørt.

Ar­ki­tekt Klaus Schu­werk har bedt om å bli løst fra kon­trak­ten med Stats­bygg om byg­gin­gen av Na­sjo­nal­mu­se­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.