Luk­sus­fly til pre­si­den­ter i fat­ti­ge land: «Helt høl i huet»

– Helt «høl i huet», sier Nor­ges bi­stands­mi­nis­ter, Ni­ko­lai Astrup, om penge­bru­ken.

Aftenposten - - Forside - Per Anders Jo­han­sen Mosk­va Af­ten­pos­tens kor­re­spon­dent

Bi­stands­mi­nis­ter Ni­ko­lai Astrup li­ker dår­lig at stor­mot­ta­ge­re av norsk u-hjelp kjø­per luk­sus­fly.

– Jeg sy­nes det er vel­dig trist og uhel­dig at Zam­bia går til inn­kjøp av pri­vat­fly med tan­ke på de ut­ford­rin­ge­ne lan­det har, sier ut­vik­lings­mi­nis­ter Ni­ko­lai Astrup.

Han me­ner lan­de­ne hel­ler bur­de brukt pen­ge­ne på helse, ut­dan­nel­se og nye job­ber.

Af­ten­pos­tens opp­slag om hvor­dan pre­si­den­ten i Zam­bia har inn­gått kon­trakt i Mosk­va om å kjø­pe et luk­sus­fly til 400 mil­lio­ner kro­ner, vak­te fre­dag ster­ke re­ak­sjo­ner.

– Det­te er et vel­dig godt ek­sem­pel på hvor­for Nor­ge har kut­tet ut bud­sjett­støt­te til ut­vik­lings­land i Afri­ka, sier Astrup.

– Vi prio­ri­te­rer hel­ler til­tak som kom­mer folk di­rek­te til gode og som ikke går over myn­dig­he­te­nes bud­sjet­ter. Å ta opp 400 mil­lio­ner kro­ner i lån for å kjø­pe pri­vat­fly, er helt «høl i huet», sa­er­lig i et land som det­te.

Zam­bias pre­si­dent er bare en av fle­re afri­kans­ke stats­le­de­re og stor­mot­ta­ge­re av norsk bi­stand som øns­ker mer luksus i luf­ten.

Vil­le ha sam­me fly som Beyoncé

Mo­sam­bik har fått til­sam­men 12,8 mil­li­ar­der kro­ner i norsk bi­stand, og lan­det lig­ger helt nede på 180. plass av 187 land på FNs Hu­man Devel­op­ment In­dex. 76 pro­sent av be­folk­nin­gen le­ver i eks­trem fattigdom.

Li­ke­vel øns­ket lan­dets pre­si­dent, Fili­pe Ny­u­si, å fly sam­me luk­sus­fly som su­per­stjer­nen Beyoncé og rap­pe­ren Jay Z fore­trek­ker.

Pris­len for et Bombardier Chal­len­ger 850 med plass til 14 per­soner var 75 mil­lio­ner kro­ner, iføl­ge anti­kor­rup­sjons­je­ge­re i lan­det og Ex­press.

Fly­et ble kjøpt inn av Mo­sam­biks «trans­port­ut­vik­lings­fond» i no­vem­ber 2017 ved å ta opp stat­lig lån.

Sam­me år ga Nor­ge 300 mil­lio­ner kro­ner i bi­stand til Mo­sam­bik.

Pre­si­den­ten av­vis­te all kri­tikk ved å si at fly­et er be­reg­net på et «VIP-seg­ment» av kun­der hos det stat­li­ge fly­sel­ska­pet LAM, og at han bare vil bru­ke det «av og til».

De sis­te åre­ne har også pre­si­den­te­ne i fat­ti­ge land som blant an­net Ka­me­run, Li­be­ria, Zim­bab­we og Gam­bia, skaf­fet seg pri­vat­fly.

Astrup tok opp fly­kjøp

Fre­dag tok bi­stands­mi­nis­ter Astrup opp det zam­bis­ke luk­sus­fly­kjø­pet i Mosk­va med re­pre­sen­tan­ter for zam­bis­ke myn­dig­he­ter un­der mø­tet i Ver­dens­ban­ken på Ba­li i In­do­ne­sia.

– Jeg ga klart ut­trykk for at det­te var en feil prio­ri­te­ring av Zam­bias pre­si­dent, sier Astrup.

– Hvor­dan rea­ger­te han?

– Han var nok ikke vel­dig kom­for­ta­bel med å bli kon­fron­tert med det­te. De ser nok også at det­te er uhel­dig for lan­dets om­døm­me. Dess­ver­re er ikke den zam­bis­ke pre­si­den­ten ale­ne om å gjø­re det. Til­sva­ren­de skjer i alt­for man­ge afri­kans­ke land hvor lan­dets le­de­re har et for­bruk over of­fent­li­ge bud­sjet­ter som er helt ute av pro­por­sjo­ner.

– Vi er i ferd med å fase ut den bi­la­te­ra­le bi­stan­den til Zam­bia. Vi øns­ker å prio­ri­te­re land som

selv vi­ser vil­je til å prio­ri­te­re vekst og ut­vik­ling.

– En NORAD-rap­port vi­ser at det er vans­ke­lig å se va­ri­ge spor etter de 15 mil­li­ar­der 2017-kro­ne­ne som Nor­ge gjen­nom 50 år har brukt i Zam­bia?

– Vi har ge­ne­relt ikke lyk­kes godt nok med å ska­pe end­rin­ger på sam­funns­nivå, sva­rer Astrup.

– Det er fint med hjelp på in­di­vid­nivå, som for ek­sem­pel at vi har bi­dratt til å vak­si­ne­re 750 mil­lio­ner men­nes­ker si­den år 2000, men målet må va­ere å set­te land i stand til å gjø­re det­te selv. Det for­sø­ker vi å gjø­re noe med ved å inn­ret­te bi­stan­den an­ner­le­des, sier Astrup.

Han vi­ser til at Nor­ge har bi­dratt til å ut­vik­le skatte­sys­te­met i Zam­bia, noe som har økt skatte­inn­tek­te­ne fra gruve­virk­som­het fra 0 til 5 mil­li­ar­der kro­ner på seks år.

Alle pre­si­den­te­nes fly

Pre­si­den­ten i Ka­me­run, et land som har mot­tatt 280 mil­lio­ner i norsk bi­stand, fikk i høst hard kri­tikk for å ha skaf­fet seg pri­vat luk­sus­fly.

Det sam­me har pre­si­dent­fa­mi­li­en i Ekva­to­ri­al-Gui­nea.

Pre­si­den­ten i Li­be­ria flyr rundt med et luk­sus­fly til 250 mil­lio­ner kro­ner. Li­be­ria har mot­tatt 2,4 mil­li­ar­der kro­ner i norsk bi­stand.

Pre­si­den­ten har svart på kri­tik­ken ved å si at det ikke er hans fly, men at han bare «lå­ner det av noen gode, rike ven­ner».

I Zim­bab­we bruk­te pre­si­den­ten i for­ri­ge må­ned 4, 5 mil­lio­ner kro­ner på en fly­tur til Thai­land for lan­dets tid­li­ge­re pre­si­dent, Ro­bert Mu­ga­be, for helse­be­hand­ling.

– Må re­for­me­re

– Nor­ges bi­stand i fjor ble spredt på 83 land. Er ikke det­te alt­for mye, noe som bi­drar til sa­ker som det­te?

– Jo, og der­for har vi re­du­sert an­tal­let land. I 2013 var det 116 land. Det er alt­for man­ge. Da blir det spredt for tynt, og ef­fek­ten blir for li­ten, sier Astrup.

– Vi har nå pekt ut 16 land som vi vil ha tet­te­re sam­ar­beid med som part­ner­land. Vi har også re­du­sert an­tal­let bi­stands­av­ta­ler fra 7000 til litt over 3000. Og det skal vi­de­re ned.

– I hvil­ket land er du mest for­nøyd med re­sul­ta­te­ne av norsk bi­stand?

– Jeg vet ikke om jeg vil peke ut en­kelt­land.

– Du skal for­val­te 37,8 mil­li­ar­der kro­ner i bi­stand nes­te år, en øk­ning på 7,1 pro­sent. Er det in­gen gren­se for hvor mye du og di­ne an­sat­te i UD og Norad kan bru­ke ef­fek­tivt?

– Det er ikke tvil om at det stil­les høye krav til hvor­dan vi for­val­ter skatte­pen­ge­ne over bi­stands­bud­sjet­tet. Der­for har jeg også tatt ini­tia­tiv til å re­for­me­re bi­stands­for­valt­nin­gen. Vi skal ha et sterkt til­skudds­for­valt­nings­mil­jø, som kla­rer å for­val­te bi­stan­den for­svar­lig og med høy kva­li­tet.

– Et ho­ved­mål med bi­stand er å frem­me de­mo­kra­ti, og Zam­bia lig­ger på nivå med en­kel­te euro­pe­is­ke land. Bør ikke de­mo­kra­tisk valg­te le­de­re få be­stem­me hva de bru­ker pen­ge­ne på selv om vi sy­nes det er idio­tisk og umo­ralsk?

– Jo, de må be­stem­me sine prio­ri­te­rin­ger. Og vi må kun­ne be­stem­me oss for ikke å gi mer bud­sjett­støt­te. I et de­mo­kra­ti er det vik­tig å ha til­lit til myn­dig­he­te­ne, og da må be­folk­nin­gen se at skatte­pen­ge­ne går til bed­re tje­nes­ter for fol­ket.

FOTO: TSVANGIRAYI MUKWAZHI, AP/NTB SCAN­PIX

Minst 17 men­nes­kerdøde un­der et ras ved en søp­pel­fyl­ling i Map­uto i Mo­sam­bik i fe­bru­ar i år. Noen må­ne­der tid­li­ge­re kjøp­te myn­dig­he­te­ne luk­sus­fly av sam­me type som su­per­stjer­nen Beyoncéfor­trek­ker. To gut­ter sel­ger ka­ni­ner på en vei i Mo­sam­bik, et av de fat­tigs­te lan­de­ne i ver­den.

FOTO: FERHAT MOMADE, AP/ NTB SCAN­PIX FOTO: BOMBARDIER

In­te­ri­ør i et fly av ty­pen Bombardier Chal­len­ger 850, som pre­si­den­ten i Mo­sam­bik kjøp­te inn i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.