Sol­berg i ret­te med Heg­nars bi­bels­ke Hareide­be­skri­vel­se

Aftenposten - - Nyheter -

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) rea­ge­rer skarpt på må­ten Fi­nans­avi­sens re­dak­tør Trygve Heg­nar ka­rak­te­ri­se­rer KrF-le­der Knut Arild Hareide på.

– Hareide mis­li­ker sterkt å bli sam­men­lig­net med Ju­das Iska­riot, en av de 12 di­sip­le­ne til Je­sus som til slutt for­råd­te ham. Men å tvin­ge gjen­nom en venstre­sving og plas­se­re Aps le­der Jo­nas Gahr Støre som stats­mi­nis­ter, er et gans­ke stort svik mot egne vel­ge­re og Er­na Sol­berg, skri­ver Heg­nar.

– Det er fak­tisk et svik mot alle bor­ger­li­ge vel­ge­re, som inn­til ny­lig har ute­luk­ket at KrF skul­le va­ere et par­ti i den so­sia­lis­tis­ke fol­den, he­ter det vi­de­re.

Sol­berg kom­men­ter­te i går etter­mid­dag le­der­ar­tik­ke­len på sine Face­bo­ok-si­der.

– AEr­lig talt, Trygve Heg­nar. Vi løf­ter in­gen de­bat­ter ved å bru­ke den­ne ty­pen ord som du gjør i din le­der­ar­tik­kel i Fi­nans­avi­sen i dag, skri­ver hun.

– Også jeg har va­ert uenig med Knut Arild Hareides be­skri­vel­ser av hva vi har fått til­sam­men. I ste­det for å fel­le Re­gje­rin­gen og sty­re på SVs nåde, hå­per jeg de vil for­hand­le med oss først. Men selv om jeg er skuf­fet over Knut Arilds an­be­fa­ling, må vi unn­gå å bru­ke ne­ga­ti­ve kalle­navn på hver­and­re, skri­ver Sol­berg.

Som kjent på­går det for ti­den en hef­tig drag­kamp in­ternt i KrF om hvem par­ti­et skal sam­ar­bei­de med frem­over. Hareide øns­ker regjeringssamarbeid med Ar­bei­der­par­ti­et og Sen­ter­par­ti­et, mens de to nest­le­der­ne øns­ker å fort­set­te sam­ar­bei­det med Sol­berg-re­gje­rin­gen. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.