Be­søk­te Ki­nas svar på Dø­de­havs­rul­le­ne

Aftenposten - - Nyheter - Kris­tof­fer Rønne­berg Jour­na­list Af­ten­pos­ten i Dun­huang, Ki­na

Si­den 1985 har dron­ning Son­ja drømt om å se vegg­ma­le­ri­ene i de ki­ne­sis­ke Mo­gao-grot­te­ne. I går fikk hun øns­ket sitt opp­fylt.

Her lå Ki­nas svar på Dø­de­havs­rul­le­ne skjult i 700 år før de ble solgt bil­lig til ut­len­din­ger. Nå vil ki­ne­ser­ne ha dem til­ba­ke.

22. juni 1900: Wang Yu­an­lu trod­de ikke sine egne øyne. I fle­re år had­de mun­ken va­ert en selv­ut­nevnt opp­syns­mann for de gam­le hu­le­ne som var skå­ret ut i fjell­veg­gen i ør­ke­nen uten­for Dun­huang. Han viss­te at grot­te­ne rom­met utro­li­ge vegg­ma­le­ri­er og enor­me Budd­ha-sta­tu­er.

Men han viss­te ikke at en av hu­le­ne også rom­met helt ny in­for­ma­sjon om Ki­nas his­to­rie, spe­si­elt om hvor­dan bud­dhis­men var blitt spredt i lan­det.

Ak­ku­rat dét skjøn­te han først da noen av ar­bei­der­ne hans opp­da­get et hem­me­lig rom in­ne i en av de stør­re hu­le­ne. I det for­seg­le­de kam­me­ret fant mun­ken opp mot 50.000 sva­ert godt be­var­te per­ga­ment­rul­ler, bø­ker og and­re teks­ter. De yngs­te do­ku­men­te­ne var 700 år gam­le. De elds­te var pro­du­sert 1300 år før Wang les­te dem.

Det var et av ti­de­nes størs­te ar­keo­lo­gis­ke funn – Ki­nas svar på Dø­de­havs­rul­le­ne. For Wang Yu­an­lu ble det både en vel­sig­nel­se og en for­ban­nel­se.

Mer om det litt se­ne­re.

Fikk gam­melt øns­ke opp­fylt

I går fikk kong Ha­rald og dron­ning Son­ja mu­lig­he­ten til å se den hem­me­li­ge hu­len der Wang gjor­de sin sto­re opp­da­gel­se. Konge­pa­ret fikk også ut­fors­ke noen av vegg­ma­le­ri­ene og Budd­ha-sta­tu­ene som gjør dis­se grot­te­ne til en av ver­dens størs­te sam­lin­ger av bud­dhis­tisk kunst.

– Det er sto­re kunst­ne­re som har va­ert her, sa en syn­lig im­po­nert dron­ning Son­ja etter be­fa­rin­gen i et knip­pe utvalgte grot­ter.

Helt si­den 1985 har hun drømt om å kom­me hit. I lø­pet av de 34 åre­ne har hun lest seg opp grun­dig. På spørs­mål om hvil­ke inn­trykk hun som kunst­ner sit­ter igjen med etter be­sø­ket, inn­le­der hun med et mi­ni-fore­drag om grot­te­nes his­to­rie og be­tyd­ning.

– Det er jo helt fa­sci­ne­ren­de at det så tid­lig var mu­lig å frem­stil­le sam­ti­den med dis­se mi­ne­rals­ke far­ge­ne som fort­satt ek­sis­te­rer. Mye har jo fal­met, men bare det å kla­re å pro­du­se­re dis­se sto­re mur­ma­le­ri­ene, det er jo im­po­ne­ren­de i seg selv, kon­klu­der­te dron­nin­gen. Kon­gen var enig.

– Det­te var nok top­pen for oss på hele tu­ren, tu­rist­mes­sig, i hvert fall, kon­sta­ter­te han.

La­ger vir­tu­ell hule­opp­le­vel­se

Det nors­ke konge­pa­ret er ikke ale­ne om å va­ere berg­tatt. Mo­gao-hu­le­ne er blitt en av de frems­te tu­rist­at­trak­sjo­ne­ne i Gansu-pro­vin­sen, som reg­nes som Ki­nas fat­tigs­te.

I fjor be­søk­te 1,7 mil­lio­ner men­nes­ker de be­røm­te grot­te­ne, iføl­ge mu­se­ums­di­rek­tør Wang Xu­dong. Det var om­trent dob­belt så man­ge som be­søk­te om­rå­det fire år tid­li­ge­re.

– Og i år blir det to mil­lio­ner. Vi be­gyn­ner å na­er­me oss mak­si­mum av hva vi kan kla­re, sier han.

For å løse pro­ble­met har mu­se­ums­le­del­sen inn­ført en maks­gren­se på 6000 bil­let­ter pr. dag. De som be­stil­ler bil­lett for sent, får bare be­sø­ke en brøk­del av grot­te­ne, noe som skal opp­munt­re tu­ris­te­ne til å kom­me uten­for se­son­gen.

– Vi har også brukt avan­sert ka­mera­tek­no­lo­gi for å di­gi­ta­li­se­re fle­re av ma­le­ri­ene, slik at man kan få en vir­tu­ell opp­le­vel­se av dem på nett, sier di­rek­tø­ren.

Solgt bil­lig til euro­pe­ere

Helst skul­le han også vist frem do­ku­men­te­ne som ble fun­net av mun­ken Wang Yu­an­lu for 118 år si­den. Men det kan han ikke.

Grot­te­nes selv­ut­nevn­te opp­syns­mann er i dag be­rømt for å fun­net den enor­me do­ku­ment­sam­lin­gen. Han er også be­ryk­tet på grunn av hva han gjor­de med den.

Mun­ken slet nem­lig med å få sine lo­ka­le myn­dig­he­ter til å for­stå be­tyd­nin­gen av det han had­de fun­net. Da den bri­tisk-un­gars­ke ar­keo­lo­gen Au­rel Stein duk­ket opp i 1907 og ga ty­de­lig ut­trykk for hvor vik­ti­ge do­ku­men­te­ne var, end­te Wang Yu­an­lu opp med å sel­ge ham tu­sen­vis av do­ku­men­ter for en ube­ty­de­lig sum.

Stein ble raskt etter­fulgt av and­re euro­pe­is­ke ar­keo­lo­ger. Snart var alle do­ku­men­te­ne borte. Nå må du til mu­se­er i Lon­don, Pa­ris el­ler St. Petersburg for å se dem.

– Dun­huang-ma­nu­skrip­te­ne er en av ver­dens vik­tigs­te do­ku­ment­sam­lin­ger. Stu­di­en av dis­se do­ku­men­te­ne er en egen forsk­nings­gren, og de har re­vo­lu­sjo­nert vår for­stå­el­se av ki­ne­sisk sam­funn, kul­tur og re­li­gion i mid­del­al­de­ren, sier Chris­toph An­derl, pro­fes­sor i ki­ne­sisk ved Gent-uni­ver­si­te­tet i Belgia og en av de frems­te eks­per­te­ne på Mo­gao-grot­te­ne.

Vil ha do­ku­men­te­ne hjem til Ki­na

Da Af­ten­pos­ten be­søk­te om­rå­det i 2007, for­tal­te Wang Lan­ling, vise­di­rek­tør i kul­tur­de­par­te­men­tet i Gansu-pro­vin­sen, at myn­dig­he­te­ne job­bet hardt med å få til­ba­ke do­ku­men­te­ne fra ut­lan­det.

– Og det gjør vi fort­satt, sier di­rek­tør Wang.

Og leg­ger til:

– Fore­lø­pig har vi fått til­gang til di­gi­ta­le ver­sjo­ner av noen av de vik­tigs­te do­ku­men­te­ne. Det er en god start. Men det er klart at vi på sikt hå­per å få do­ku­men­te­ne hjem til Ki­na, der de hø­rer hjem­me, sier han.

På sikt hå­per vi å få do­ku­men­te­ne hjem til Ki­na, der de hø­rer hjem­me

q Wang Xu­dong, mu­se­ums­di­rek­tør ved Mo­gao-grot­te­ne

Kong Ha­rald og dron­ning Son­ja be­søk­te Mo­gao-hu­le­ne uten­for Dun­huang i går. Her be­trak­ter de «bi­blio­teks­hu­len», som inne­holdt rundt 50.000 eld­gam­le do­ku­men­ter.

FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCAN­PIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.