Li­be­ra­ler­na og Cen­tern sier nei til Mo­de­ra­ter­nas re­gje­rings­plan

Aftenposten - - Nyheter - HALVOR HEGTUN

De svens­ke sen­trums­par­ti­ene Li­be­ra­ler­na og Cen­ter­par­ti­et sier blankt nei til å støt­te en re­gje­ring som ba­se­rer seg på støt­te fra Sve­ri­ge de­mo­krat er­na.

Re­gje­rings­flo­ken i Sve­ri­ge er like uløst etter de to presse­kon­fe­ran­se­ne Li­be­ra­ler­na og Cen­ter­par­ti­et inn­kal­te til i går klok­ken 14.30 og 15.15.

Det­te sa le­de­ren i Li­be­ra­ler­na, Jan Björk­lund:

Li­be­ra­ler­na vil gjer­ne ha Mo­de­ra­ter­nas Ulf Kris­ters­son som ny stats­mi­nis­ter.

Men Kris­ters­sons re­gje­ring må ba­se­re seg på de fire bor­ger­li­ge al­li­anse­par­ti­ene og et «sam­ar­beid over blokk­gren­se­ne».

Han sier fort­satt blankt nei til alle sam­ar­beids­kon­stel­la­sjo­ner som vil gi Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na inn­fly­tel­se.

Kaos etter val­get

Riks­dags­val­get 9. sep­tem­ber skap­te en sva­ert vans­ke­lig si­tua­sjon, uten kla­re re­gje­rings­al­ter­na­ti­ver:

Social­de­mo­kra­ter­na med stats­mi­nis­ter Ste­fan Löf­ven gjor­de sitt his­to­risk dår­ligs­te valg, men be­holdt po­si­sjo­nen som Sve­ri­ges størs­te par­ti.

Den rødgrøn­ne blok­ken fikk ett man­dat mer enn den bor­ger­li­ge fire­parti­al­li­an­sen som satt i re­gje­ring frem til 2014. Men in­gen av blok­ke­ne var i naer­he­ten av fler­tall, da fløy­par­ti­et Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na (SD) fikk 17,5 pro­sent av stem­me­ne og 60 plas­ser i Riks­da­gen.

Löf­ven ned­stemt

I en av­stem­ning 25. sep­tem­ber fikk stats­mi­nis­ter Löf­ven fler­tal­let mot seg i Riks­da­gen, men han fort­set­ter som le­der av et for­ret­nings­mi­nis­te­ri­um inn­til en ny re­gje­ring har tatt form.

I valg­kam­pen ute­luk­ket beg­ge ho­ved­blok­ker at de vil­le inn­gå noen form for sam­ar­beid med SD etter val­get.

Al­le­re­de da­gen etter val­get av­slo Mo­de­ra­ter­nas le­der Ulf Kris­ters­son en in­vi­ta­sjon til sam­ta­ler fra SD-le­der Jim­mie Åkes­son.

Se­ne­re har to­nen myk­net fra Krist­de­mo­kra­ter­na og Mo­de­ra­ter­na, mens de to øv­ri­ge i den gam­le fire­parti­al­li­an­sen, Li­be­ra­ler­na og Cen­ter­par­ti­et, har holdt fast på at de ikke vil ha noe med Åkes­son og SD å gjø­re.

Hvor vil­le de gå?

Spen­nin­gen var føl­ge­lig stor da det søn­dag ble kjent at Li­be­ra­ler­na og Cen­tern vil­le hol­de presse­kon­fe­ran­se. Var de to par­ti­ene på glid som støtte­par­ti­er til en bor­ger­lig to­parti­re­gje­ring ut­gått fra Mo­de­ra­ter­na og Krist­de­mo­kra­ter­na? El­ler vil­le de tvert imot stå steilt på sin tid­li­ge­re lin­je og ute­luk­ke en­hver form for re­gje­ring som også for­ut­set­ter støt­te fra Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na?

Li­be­ra­ler­nas Björk­lund kom med tre mu­li­ge re­gje­rings­løs­nin­ger:

De fire bor­ger­li­ge al­li­anse­par­ti­ene og so­sial­de­mo­kra­te­ne i en bred koa­li­sjon.

En tysk løs­ning: Stor­koa­li­sjon av Mo­de­ra­ter­na og Social­de­mo­kra­ter­na.

Al­li­an­sen pluss Miljø­par­ti­et. Det vil­le bli størs­te blokk, men ikke sik­re fler­tall.

Tid­li­ge­re i uken an­ty­det Kris­ters­son mu­lig­he­ten av å dan­ne en ett­parti­re­gje­ring fra Mo­de­ra­ter­na. Men Li­be­ra­ler­na sa nei både til det­te og en to­parti­re­gje­ring av Mo­de­ra­ter­na og Krist­de­mo­kra­ter­na.

Cen­tern ser over blok­ke­ne

Med ett kvar­ters for­sin­kel­se, 15.30, star­tet Cen­ter­par­ti­ets le­der An­nie Lööf sin presse­kon­fe­ran­se. Hun la seg som ven­tet på mye av den sam­me lin­jen som Li­be­ra­ler­na i re­gje­rings­spørs­må­let.

Lööf an­be­fal­te Kris­ters­son å trek­ke til­ba­ke sitt for­slag om ett­parti­re­gje­ring – og hel­ler sat­se på de fire al­li­anse­par­ti­ene og et blokk­over­skri­den­de sam­ar­beid med so­sial­de­mo­kra­te­ne.

– Et­ter­som SD alt har sagt nei til å støt­te en ett­parti­re­gje­ring fra Mo­de­ra­ter­na, er jo det­te al­ter­na­ti­vet uan­sett dødt, sa Lööf. En bre­de­re re­gje­ring var etter Cen­tern-le­de­rens opp­fat­ning langt å fore­trek­ke.

– De bre­de, blokk­over­skri­den­de sam­ta­le­ne er noe Social­de­mo­kra­ter­na har sagt nei til, og det er me­get be­kym­rings­fullt, sa Lööf.

Hun hå­pet li­ke­vel på yt­ter­li­ge­re son­de­rin­ger for å få en «bred, handle­kraf­tig re­gje­ring» uten inn­fly­tel­se for fløy­par­ti­ene.

Krist­de­mo­kra­ter­na skuf­fet

Det ble en etter­mid­dag med en hel se­rie av presse­kon­fe­ran­ser i Stock­holm. Klok­ken 16.30 var det Krist­de­mo­kra­ter­nas Eb­ba Busch Thor som duk­ket opp og sa at hun var skuf­fet over Li­be­ra­ler­nas og Cen­ter­par­ti­ets av­gjø­rel­se.

– Det had­de ikke va­ert noe galt å opp­ret­te en re­gje­ring med støt­te fra Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, det er et kjent stand­punkt fra vår side. Skul­le det vise seg at SD etter­hvert stil­te umu­li­ge krav til en slik re­gje­ring, fikk man da hel­ler ta kon­se­kven­sen av det, sa Busch Thor.

– Vi kan ten­ke oss å sit­te i en Kris­ters­son-re­gje­ring, for­ut­satt at en slik re­gje­ring får føre al­li­anse­par­ti­enes po­li­tikk og de fire par­ti­enes sam­ar­beid tas vare på i Riks­da­gen, til­føy­de hun.

FOTO: STINA STJERNKVIST, TT/REUTERS/NTB SCAN­PIX

Eb­ba Busch Thor, Ulf Kris­ters­son, An­nie Lööf og Jan Björk­lund må få støt­te fra venstre­si­den, me­ner de to sist­nevn­te. Li­be­ra­ler­na vil ikke sty­re med støt­te fra Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.