App­le-klok­ken hans send­te di­rek­te til kja­eres­tens Ip­hone

Aftenposten - - Nyheter - NTB

Den tyr­kis­ke avi­sen Sa­bah skri­ver at lyd­opp­tak av at Khashog­gi ble av­hørt, tor­tu­rert og drept skal ha blitt over­ført til te­le­fo­nen.

Avi­sen meld­te i går at den kjen­te Washing­ton Post-jour­na­lis­ten selv sat­te igang et lyd­opp­tak på sin egen App­le-klok­ke før han gikk inn på det saudi­ara­bis­ke ge­ne­ral­kon­su­la­tet i Istan­bul. Den­ne klok­ken skal ha va­ert syn­kro­ni­sert til hans tyr­kis­ke for­lo­ve­des Ip­hone. Opp­lys­nin­ge­ne stam­mer fra kil­der knyt­tet til tyr­kisk etter­ret­ning, og Sa­bahs ar­tik­kel er om­talt av ny­hets­by­rå­et Reuters, CNN, Al Ja­ze­era og and­re medi­er.

Fle­re eks­per­ter har imid­ler­tid stilt spørs­mål ved om en slik syn­kro­ni­se­ring kan ha va­ert tek­nisk mu­lig, iføl­ge Al Ja­ze­era. Sa­bah skri­ver også at saudi­ara­bis­ke agen­ter klar­te å låse opp Khashog­gis klok­ke ved å bru­ke fin­ger­av­tryk­ket hans etter at han var død. App­le-klok­ke­ne har imid­ler­tid ikke tek­no­lo­gi som mu­lig­gjør det­te, iføl­ge CNN.

Av­vi­ser til­knyt­ning

Tid­li­ge­re har kil­der i det tyr­kis­ke stats­ap­pa­ra­tet opp­lyst at de sit­ter på be­vis for at Khashog­gi ble tor­tu­rert, drept og sa­get opp i fle­re bi­ter mens han var in­ne på kon­su­la­tet. Ame­ri­kansk etter­ret­ning had­de iføl­ge Washing­ton Post fått nyss i at den saudi­ara­bis­ke kron­prin­sen Mo­ham­med bin Sal­man be­ord­ret en ope­ra­sjon for å lok­ke Khashog­gi ut av USA og på­gri­pe ham. Myn­dig­he­te­ne i Sau­diAra­bia av­vi­ser at de har noe med Khashog­gis for­svin­ning å gjø­re.

USAs pre­si­dent Do­nald Trump lo­ver at USA skal fin­ne ut hva som skjed­de med Khashog­gi, som bod­de i selv­på­lagt ek­sil i USA. Men Trump har ve­gret seg for å vur­de­re en stans i USAs enor­me vå­pen­salg til Saudi-Ara­bia som en rek­ke se­na­to­rer kre­ver. Han sier at det vil­le ram­me USA, og at Saudi-Ara­bia da bare vil­le kjø­pe vå­pen av and­re.

Re­ak­sjo­ner mot Saudi-Ara­bia

Le­de­ren av Det in­ter­na­sjo­na­le penge­fon­det, IMF, Chris­ti­ne La­gar­de sier hun er for­fer­det over for­svin­nin­gen til Khashog­gi, men hun har ikke tenkt å drop­pe en plan­lagt kon­fe­ran­se i Saudi-Ara­bias ho­ved­stad Ri­yadh se­ne­re den­ne må­ne­den.

– Men jeg er nødt til å hånd­te­re IMFs virk­som­het i alle ver­dens­hjør­ner og med man­ge re­gje­rin­ger, sa hun i går.

Kon­fe­ran­sen kal­les «Da­vos in the De­sert» – in­spi­rert av Ver­dens øko­no­mis­ke forum som hvert år hol­des i Da­vos i Sveits.

En rek­ke in­vi­ter­te per­soner og be­drif­ter har de sis­te da­ge­ne truk­ket seg fra kon­fe­ran­sen. Ver­dens­ban­kens pre­si­dent Jim Yong Kim har meldt av­bud, og både CNN, Fi­nan­ci­al Ti­mes, Bloom­berg og CNBC har truk­ket seg som medie­spon­so­rer, iføl­ge avi­sen The Guar­di­an. Også New York Ti­mes har meldt av­bud.

Den bri­tis­ke mil­li­ar­da­eren Richard Bran­son, som grunn­la Vir­gin Group, inn­stil­te fre­dag alle for­ret­nings­for­bin­del­ser med Saudi-Ara­bia og trek­ker seg fra to tu­risme­pro­sjek­ter. Også Ubers topp­sjef Da­ra Khos­row­s­ha­hi sier han vur­de­rer å av­ly­se rei­sen til Ri­yadh. Han er en av ta­ler­ne på kon­fe­ran­sen, i lik­het med topp­sje­fen i JPM­or­gan Chase, Ja­mie Di­mon, og USAs fi­nans­mi­nis­ter Ste­ven Mnuchin.

FOTO: PETROS GIANNAKOURIS, NTB SCAN­PIX/AP

Det var her den for­svun­ne­de Washing­ton Post-jour­na­lis­ten Jamal Khashog­gi gikk inn 2. ok­to­ber. Si­den har in­gen sett ham.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.