Vei­en til vitne­må­let var ikke lett

Aftenposten - - Nyheter - OL­GA STOKKE THO­MAS OLSEN

Clau­dia Josef og store­søs­te­ren var de førs­te i rom­mil­jø­et som full­før­te vi­dere­gå­en­de sko­le.

Som li­ten jen­te drøm­te hun om å bli fly­vert­in­ne. Det ble Clau­dia Josefs mo­ti­va­sjon for å gå på sko­le. For­eld­re­ne støt­tet hen­ne. Li­ke­vel sto hind­re­ne tett som cam­ping­vog­ner i kø ut av byen på en varm som­mer­dag.

Hun er fem­te ge­ne­ra­sjon norsk rom. 23-årin­gen har rom­fol­kets smerte­ful­le his­to­rie i blo­det. For­eld­re­ne, beste­for­eld­re­ne og olde­for­eld­re­ne har for­talt etter­kom­mer­ne om et liv med for­akt, for­ned­rel­se og for­føl­gel­se.

Slekt­nin­ger døde i Hit­lers kon­sen­tra­sjons­lei­rer. Clau­dia Josefs olde­far ble nek­tet ad­gang til Nor­ge før, un­der og etter kri­gen. Selv om han var norsk stats­bor­ger. For­di han var sigøy­ner.

Hun voks­te opp i det nors­ke rom­mil­jø­et hvor man­ge barn ikke har la­ert å lese og skri­ve.

– Men in­gen for­eld­re har nek­tet bar­na sine skole­gang, sier hun.

– Hva me­ner du er år­sa­ken til at man­ge rom-barn ikke har gått på sko­le?

– Fryk­ten for dis­kri­mi­ne­ring hen­ger igjen, og fryk­ten for at barne­ver­net skal ta bar­na. Det sty­rer li­vet til folk: De fles­te rom går med en klump i hal­sen for å mis­te bar­na, men også språ­ket og kul­tu­ren. Vi er et lite folk som er spredt over hele ver­den, sier hun, og leg­ger til:

– Selv om jeg er norsk, født og opp­vokst i Nor­ge, fryk­tet jeg som barn å bli spyt­tet på, slått og mob­bet på sko­len. For­di jeg er rom.

Ok! Så du er rom, sigøy­ner?

Clau­dia Josef er 23 år og mor til to små jen­ter. To da­ger i uken ar­bei­der hun som råd­gi­ver ved Selv­hjelp for inn­vand­re­re og flykt­nin­ger (SEIF) mens bar­na er i barne­hage.

Ok! Så du er rom, sigøy­ner? Hun kjen­ner blik­ke­ne som rø­per folks re­ak­sjon. Al­le­re­de som barn ble hun kalt «jaev­la sigøy­ner» av and­re barn. På ung­doms­sko­len opp­lev­de hun at ele­ver rak­te frem en kopp og spur­te: Du har ikke en kro­ne el­ler to?

Hun opp­lev­de å bli mis­trodd og mis­ten­ke­lig­gjort.

– Hvis jeg had­de fra­va­er, var det for­di jeg var rom, ikke for­di jeg var syk. Hvis et pen­nal ble borte, fikk jeg skyl­den. Hvis jeg sa at pen­na­let mitt var blitt borte, løy jeg.

Hun ble lei seg og sint, der­for har hun et helt liv for­søkt å hol­de iden­ti­te­ten sin skjult. Før vi­dere­gå­en­de byt­tet hun sko­le fire gan­ger. Hver gang føl­tes som en ny start.

– Hvem sør­get for at du møt­te på sko­len?

– Moren min. Og jeg selv. Jeg had­de et mål: Jeg vil­le bli fly­vert­in­ne.

Moren var en av dem som vil­le bry­te den von­de sir­ke­len med at man­ge rom-barn ikke fikk ut­dan­ning. Li­ke­vel lev­de Clau­dia Josef i et kryss­press. I rom-mil­jø­et var fryk­ten for sko­len ut­bredt. Sa­er­lig jen­ter skul­le be­skyt­tes.

– De vil­le ikke at jen­ter skul­le bli for en­ga­sjert i det nors­ke sam­fun­net. De var red­de for at jen­ter i pu­ber­te­ten skul­le se på gut­ter, bli sam­men med en gutt.

Pres­set fra rom-mil­jø­et

Hun sier at de fles­te jevn­ald­ren­de jen­ter som hun kjen­ner godt, har gått syv år på sko­len. For hen­ne ble fly­vert­in­ne-drøm­men en mo­tor som drev hen­ne frem­over.

Mens hun var på sko­len kun­ne jevn­ald­ren­de venn­in­ner va­ere hjem­me, dra på tu­rer, gå på be­søk til hver­and­re. De spur­te: Hvor­dan or­ker du å gå på sko­len? Er du ikke redd for at barne­ver­net skal ta deg? Husk at de nors­ke ald­ri vil ak­sep­te­re oss. Ikke glem hvor du kom­mer fra!

– Jeg ble fris­tet til ikke å gå på sko­len. Det var slit­somt. Jeg holdt på å gi opp.

Fra venn­in­ner uten­for rom-mil­jø­et opp­lev­de hun det mot­sat­te: Hva skjer med deg? Hvor­for er du borte? Drop­per du sko­len for­di du er rom?

Hun vil­le vise dem: – Det ble flaut å kom­me for sent, flaut å va­ere borte fra sko­len.

Opp­føl­gin­gen på ung­doms­sko­len ble av­gjø­ren­de, rek­to­rer og la­ere­re slapp ikke ta­ket i hen­ne, men sør­get for at hun i pe­rio­der fikk en-til-en-hjelp og hjemme­un­der­vis­ning.

På vi­dere­gå­en­de for­sto hun at hun var i ferd med å få til noe som and­re barn og unge med rom­bak­grunn kan se opp til: Vitne­mål fra vi­dere­gå­en­de.

Ge­ne­ra­sjons­skif­te

Josef kon­sta­te­rer at mye har skjedd. Fle­re barn går på sko­le. Hun an­slår at det er 80–100 rom­barn i skole­plik­tig al­der i Nor­ge. Bare en hånd­full har full­ført vi­dere­gå­en­de sko­le. Hun er en av dem. Store­søs­te­ren hen­nes var den al­ler førs­te.

Fors­ker Ada I. En­ge­brigt­sen kon­sta­te­rer i en forsk­nings­ar­tik­kel fra 2015 at to nors­ke rom har full­ført vi­dere­gå­en­de. Men si­den er det alt­så blitt noen fle­re, iføl­ge fle­re rom som Af­ten­pos­ten har snak­ket med.

Clau­dia Josef har ald­ri stått of­fent­lig frem som rom, før nå:

– Jeg vil vise at jeg er stolt av meg selv, sier Josef.

– Iføl­ge po­li­ti­et er fle­re rom-

Tlf. 40 61 40 40

FOTO: JAN T. ESPEDAL

Clau­dia Josef er selv blitt mor til to små jen­ter som hun vil sen­de på skole­ben­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.