LSK til cup­fi­na­le etter dra­ma­tisk kamp mot Røa

Røa rys­tet LSK Kvin­ner og le­det 3-0, men stor­fa­vo­rit­ten slo hardt til­ba­ke. Straffe­sei­er send­te LSK til cup­fi­na­len.

Aftenposten - - Sport -

Det ble en dra­ma­tisk og inn­holds­rik semi­fi­na­le på Røa i Oslo. I straffe­spark­kon­kur­ran­sen var se­rie­mes­ter­ne fra Ro­me­ri­ke ster­kest og vant 3–1.

Li­ne Hol­ter bom­met på Røas førs­te straf­fe, og se­ne­re mis­set også Ina Skaug og Sv­a­va Gud­munds­dottir. For LSK ble det bom fra Ing­rid En­gen.

For førs­te gang på over ett år vant ikke LSK Kvin­ner en tel­len­de kamp mot norsk mot­stand i or­di­na­er tid. Si­den fjor­årets semi­fi­nale­tap for Vå­ler­en­ga had­de de 25 stra­ke sei­rer å vise til. LSK har i år også to sei­re i mes­ter­liga­en.

Ag­gres­si­ve ver­ter

Med ag­gres­sivt spill grei­de Røa å gjø­re LSK-jen­te­ne ukom­for­tab­le. Ver­te­ne fikk en pang­start da Li­ne Hol­ter en­kelt gjor­de 1–0 etter en vel­lyk­ket kont­ring. Sco­rin­gen kom etter bare 90 se­kun­ders spill.

Stor­fa­vo­rit­ten fra Ro­me­ri­ke had­de gode tenden­ser i jak­ten på ut­lig­nin­gen, men en stor feil av Sarah Sup­hel­len ga Sv­a­va Gud­munds­dottir mu­lig­he­ten til å dob­le Røa-le­del­sen. Den skus­let ikke is­len­din­gen bort og gjor­de in­gen feil ale­ne med LSK-keeper Ceci­lie Fis­ker­strand.

Rett etter pau­se ble gjes­te­ne over­rump­let igjen. LSK-tre­ner He­ge Ri­i­se had­de ikke en­gang ruk­ket å set­te seg på ben­ken før nok en ball hav­net bak Fis­ker­strand. Re­becka Ho­lum straf­fet et pas­sivt for­svar og skjøt inn 3–0 nede i det ene hjør­net.

Da så det vans­ke­lig ut for LSK, men An­ja Sønste­volds re­du­se­ring fire mi­nut­ter se­ne­re ble start­skud­det for ro­me­ri­kin­ge­nes ster­ke opp­hen­ting. Fra langt hold dun­ket venstre­back­en bal­len over Røa-keeper Kir­vil Od­den.

Press

Hjemme­la­get ble lagt un­der et vold­somt press, og et LSK-come­back lå etter hvert i kor­te­ne. I det 67. mi­nutt kom nok en re­du­se­ring da mål­je­ge­ren Guro Rei­ten vis­te musk­ler og kjem­pet inn 2–3.

Røa slet tungt med å kom­me seg ut av egen bane­halv­del. Li­ke­vel grei­de ver­te­ne å hol­de på le­del­sen i nes­ten en halv om­gang til, men i det 86. mi­nutt kun­ne Sop­hie Haug lett gjø­re 3–3 etter svakt keeper­spill av Od­den.

Like etter var Røa na­er å gå opp i fø­rin­gen på nytt. Ho­lum kom seg i en god sco­rings­po­si­sjon, men Sønste­vold blok­ker­te skud­det i sis­te li­ten. Der­med gikk semi­fi­na­len til eks­tra­om­gan­ger.

Kort tid før den sis­te pause­pra­ten prøv­de Gud­munds­dottir å vip­pe bal­len for­bi Fis­ker­strand, men Røa-spis­sen måt­te se la­er­ku­len tril­le like uten­for. Etter side­byt­te var det Rei­tens tur til å slø­se bort en gi­gant­mu­lig­het for LSK.

I dag blir det klart hvem LSK Kvin­ner mø­ter i cup­fi­na­len på Forne­bu 1. de­sem­ber. Da tar Klepp imot Sand­vi­ken.(NTB)

FOTO: JON OLAV NESVOLD, BILDBYRÅN

Så gla­de ble LSK-jen­te­ne da de tok seg til fi­na­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.