Kre­sen poet tar en Miche­let

Aftenposten - - Kultur - In­ger Eli­sa­beth Han­sen In­gunn Økland

stil og tone bry­ter med den poe­tis­ke to­nen. Ek­sem­pel­vis er det­te et par­ti jeg opp­fat­ter som et no­tat gjort av kap­tein Han­sen om bord på m.s. Bon­de i 1943:

«ps:

Lil­le Bon­de var lang­somst av alle. Mis­tet kon­voi­en på 36 skip fra Ha­li­fax til Skott­land. Valg­te en rute nord for in­struk­sen. Kom vel­ber­get fram til Oban. Hel­let fulg­te den sku­ta. 30 ble sen­ket der ute. Kun­ne va­ere en for­del å mis­te kon­voi­en.»

Den etter­føl­gen­de teks­ten er et flott ek­sem­pel på hvor­dan In­ger Eli­sa­beth Han­sen dik­ter vi­de­re på fa­rens no­ta­ter:

«Kjøp­te sin førs­te pa­ra­ply un­der blitz­reg­net over Lon­don, / og en fox-ter­ri­er fra en ken­nel i Kent. / Skyt­tel­tra­fikk over ka­na­len, bom­bin­gen av Ca­en, kob­ber­malm til Skott­land (…) Bon­de ut­satt som en hare un­der jak­ta, / el­ler en li­ten rev, lu­rin­gen, klar­te seg, hel­let fulg­te den sku­ta.»

Fa­mi­li­en kon­kurs

Det mes­te av sam­lin­gen fore­går på sjø­en – der fa­ren grad­vis sti­ger i hie­rar­ki­et, fra bysse­gutt (15 år) til ma­tros og kap­tein. Han­sen gjør også noen ned­slag i fa­rens dra­ma­tis­ke barn­doms­his­to­rie. Han blir hjem­løs etter at den vel­stå­en­de fa­mi­li­en går kon­kurs.

Med et poe­tisk sjakk­trekk får hun bun­det fa­rens fa­mi­lie­his­to­rie til sjø­manns­mo­ti­vet. Kode­or­det er kon­voi. Den vel­stå­en­de fa­mi­li­en dan­ner i ut­gangs­punk­tet et fel­les­skap, skri­ver Han­sen, men der det er for­budt «å nev­ne ved navn den som fal­ler av / den som mis­ter kon­voi­en har ald­ri va­ert med».

Matro­sen som dyre­pas­ser

Var fa­ren hel­dig som mis­tet kon­voi­en, i lik­het med m.s. Bon­de?

Det er i hvert fall et mang­slun­gent sjø­manns­liv som skild­res i Krys­nin­ger/Kon­voi. I even­tyr­li­ge dikt kan vår mann va­ere dyre­pas­ser på et skip som frak­ter ekso­tis­ke dyr fra Afri­ka til Aar­hus Zoo. Han­sen kan skild­re krigs­er­fa­rin­ge­ne så det gjør vondt å lese, men uten å bru­ke en drå­pe blod el­ler sto­re ord. I ste­det leg­ger hun dra­ma­et til en li­ten de­talj på krop­pen – øret – og vi­ser hvor­dan smel­let fra en tor­pe­do øde­leg­ger ørets ind­re struk­tur og ba­lan­se.

In­ger Eli­sa­beth Han­sen pub­li­ser­te in­gen egne dikt, bare over­set­tel­ser, mel­lom 2004 og 2015. Hun fikk umid­del­bart Kri­ti­ker­pri­sen da hun vend­te til­ba­ke med sam­lin­gen Å re­sir­ku­le­re leng­se­len, av­ren­ning fore­går (2015). Årets sam­ling er av sam­me so­li­de – og vak­re – støp­ning.

In­ger Eli­sa­beth Han­sen skri­ver dikt av so­lid og vak­ker støp­ning, me­ner an­mel­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.