Skri­king, øl og eks­tremt eks­po­ne­rings­be­hov. Nord­menn er for­fer­de­li­ge pub­li­kum­me­re.

Aftenposten - - Meninger -

Jeg har fått med meg en del kon­ser­ter de sis­te åre­ne. Jeg har ir­ri­tert meg like mye hver gang.

Den­ne de­bat­ten duk­ker opp med jev­ne mel­lom­rom. Nå er det en 21-åring som for­tel­ler folk hvor­dan man skal opp­fø­re seg når man er pub­li­kum for ver­dens størs­te ar­tis­ter og band. Un­der en kon­sert med Joe Bo­na­mas­sa fikk jeg nok.

Gle­det meg

Joe Bo­na­mas­sa reg­nes som en av gi­tar- og blues­ver­de­nens størs­te gi­ta­ris­ter. Da han for­ri­ge fre­dag kom til Oslo Spekt­rum sam­men med et knip­pe and­re fan­tas­tis­ke mu­si­ke­re, vreng­te jeg stu­dent­lomme­bo­ken og be­tal­te over 1000 kro­ner for å nyte det to ti­mer lan­ge show­et. Det var gans­ke stort for meg. Det er ikke man­ge sli­ke mu­si­ke­re som be­sø­ker Nor­ge len­ger.

Spekt­rum var rig­get opp med sitte­plas­ser for an­led­nin­gen. Jeg og 5121 and­re rock- og blues­gla­de men­nes­ker inn­tok plas­se­ne våre. På hans kon­ser­ter skal du sit­te ned og nyte mu­sik­ken. La deg im­po­ne­re over hva som er mu­lig å gjø­re med in­stru­men­te­ne. Jeg had­de en god plas­se­ring midt i sa­len. Ly­den var fan­tas­tisk. Men jeg klar­te ikke å kose meg.

Jeg hav­net nem­lig bak en gjeng på fire som var mer opp­tatt av å snak­ke om jobb og bil­nøk­ler enn å nyte mu­sik­ken. Te­le­fo­nen de­res var oppe sto­re de­ler av kon­ser­ten. De fil­met alt. En av dem livestre­am­et en­kel­te de­ler av show­et. Det føl­tes sik­kert godt å vise ver­den hvor han var!

Kom­bi­nert med over­dre­ven lat­ter, høy­lytt snak­king og litt for mye øl tok de min opp­merk­som­het vekk fra sce­nen. Det top­pet seg da per­sonen foran meg dis­ku­ter­te høy­lytt med kja­eres­ten sin midt un­der en muse­stil­le gi­tar­solo. Jeg tok tak i skuld­re­ne de­res. Dis­ku­sjo­nen stop­pet i rundt 30 se­kun­der. Had­de det va­ert snev av for­nuft, folke­skikk og re­spekt i dem, vil­le de holdt munn, fulgt med på sce­nen og prøvd å føle hva ar­tis­ten prøv­de å for­mid­le. Det gjor­de de ikke.

For­fer­de­li­ge pub­li­kum­me­re

Det­te er dess­ver­re ikke en til­fel­dig hen­del­se. Nord­menn er for­fer­de­li­ge pub­li­kum­me­re. Jeg har fått med meg en del kon­ser­ter de sis­te åre­ne. Jeg har ir­ri­tert meg like mye hver enes­te gang. Over dem som ra­ver rundt med sky­høy pro­mil­le, over dem som snak­ker, skri­ker og blok­ke­rer ut­sik­ten til dem bak seg med te­le­fo­nen sin. Iro­ni­en med det hele er at ung­dom­men som re­gel opp­fø­rer seg, mens det er den voks­ne ge­ne­ra­sjo­nen som sit­ter limt til te­le­fo­ne­ne sine. Hvem skul­le trodd det for noen år si­den?

Jeg døm­mer ikke folk for at de sy­nes det vik­ti­ge­re å do­ku­men­te­re kon­ser­ten i ste­det for å va­ere med på den. Det er de som går glipp av mo­roa. Det er de som att­på­til må be­ta­le i dyre dom­mer for det.

Det jeg kri­ti­se­rer, er man­ge­len på re­spekt for and­re pub­li­kum­me­re. For oss som vil se Joe Bo­na­mas­sa og ban­det hans. For oss som får kon­sert­opp­le­vel­sen øde­lagt.

Mis­for­stå meg rett: Man skal kose seg på kon­sert. I mine øyne går kon­sert og øl hånd i hånd. Jeg prø­ver selv å få tatt noen bil­der for å pif­fe opp in­sta­gram­fe­eden min. Kan­skje er jeg oppe i 30–40 se­kun­der på snap­story. Men det går li­ke­vel an å ha re­spekt for pub­li­kum og dem som står på sce­nen.

Ver­dens­cup i pa­ral­lell­sla­låm

ARKIVFOTO: MICHAL DOLEZAL, AP/NTB SCAN­PIX

Joe Bo­na­mas­sa spil­te ny­lig i Oslo spekt­rum. - Jeg hav­net bak en gjeng som var mer opp­tatt av å snak­ke om jobb og bil­nøk­ler , skri­ver Jan Ru­ne Han­sen (21).

Jan Ru­ne Han­sen (21)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.