Dyr­ket seg selv som of­fer for kri­gen

Aftenposten - - Forside - MA­RIE HAMSUNBIOGRAFI

DET ER IKKE HELT FRITT for ko­mikk når fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen nå vil ned­set­te et ut­valg for å se på suk­ker­av­gif­ten på nytt. In­gen har va­ert ar­ge­re mot­stan­der av sli­ke av­gif­ter enn par­ti­et hun le­der, og ald­ri har de økt mer enn i hen­nes pe­rio­de som fi­nans­mi­nis­ter.

Å ned­set­te et ut­valg nå, snart et år etter at av­gifts­øk­nin­gen ble inn­ført, er som å luk­ke stall­døren, sånn for sik­ker­hets skyld, etter at hes­ten har stuk­ket til skogs.

Det er ikke øns­ket om å ut­re­de kon­se­kven­se­ne av av­gifts­øk­nin­gen som er ko­misk, det er ti­min­gen. Det lo­gis­ke vil­le åpen­bart va­ert å ned­set­te et ut­valg før en even­tu­ell av­gifts­øk­ning. Had­de Jen­sen gjort det, vil­le den kan­skje ald­ri blitt noe av.

For nå, etter et snaut år, kan vi be­gyn­ne å se kon­se­kven­se­ne.

AV­GIFTS­ØK­NIN­GEN har truf­fet skjevt. For ek­sem­pel har av­gif­ten på suk­ker­fri drik­ke økt med rundt 50 pro­sent. Og som Jen­sen selv på­pek­te i fi­nans­ta­len, vir­ker det lite lo­gisk at mar­si­pan­gri­ser er av­gifts­be­lagt, mens mar­si­pan­pøl­ser ikke er det. Grense­han­de­len har økt. EFTAs over­vå­kings­or­gan, ESA, har mot­tatt en kla­ge på av­gif­ten, som i ver­ste fall kan ende med at be­drif­te­ne som i god tro ikke be­ta­ler av­gif­ter, kan måt­te pun­ge ut, for­di fri­tak fra en øko­no­misk byr­de i EØS-av­ta­len også reg­nes som stats­støt­te.

For­vent­nin­ge­ne til økte inn­tek­ter ser hel­ler ikke ut til å bli inn­fridd. I au­gust 2017 var 62 pro­sent av de bud­sjet­ter­te av­gifts­inn­tek­te­ne på sjo­ko­la­de og suk­ker­va­rer hen­tet inn. I au­gust i år var bare 52 pro­sent hen­tet inn.

DET MEST KRITIKKVERDIGE er li­ke­vel man­ge­len på for­ut­sig­bar­het for na­e­rings­li­vet. Av­gifts­øk­nin­gen på sjo­ko­la­de og suk­ker­va­rer var på 83 pro­sent – på fem ukers var­sel. En tren­ger ikke et ut­valg for å kom­me frem til at det in­ne­ba­erer en ri­si­ko for tap i verdi­ska­ping, sys­sel­set­ting og skatte­inn­tek­ter. At na­e­rings­li­vets ramme­be­tin­gel­ser skal end­res så til­fel­dig og ufor­ut­sig­bart un­der en Høy­re/Frp-re­gje­ring, som har løf­tet nett­opp dis­se ver­di­ene frem i sin re­gje­rings­er­k­la­e­ring, det er nes­ten ikke til å tro.

En di­rek­te kon­se­kvens av den­ne ufor­ut­sig­bar­he­ten er at NHO mat og drik­ke, som or­ga­ni­se­rer 1600 be­drif­ter, har truk­ket seg ut av det frukt­ba­re og ver­di­ful­le sam­ar­bei­det med myn­dig­he­te­ne om å re­du­se­re suk­ker­inn­ta­ket i be­folk­nin­gen. Det­te er et sam­ar­beid som har en re­ell ef­fekt på folke­helsen, mens den økte suk­ker­av­gif­ten må ses på som en fis­kalav­gift med en høyst usik­ker folke­helse­ge­vinst.

AT AV­GIFTS­ØK­NIN­GEN REVERSERES for sjo­ko­la­de og suk­ker­va­rer, er pris­ver­dig, og det er å håpe at Jen­sens ut­valg vil re­ver­se­re av­gifts­øk­nin­gen for al­ko­hol­fri drik­ke også.

Det fin­nes and­re grep en kan ta for å få til salt på ma­ten.

Det er ikke øns­ket om å ut­re­de kon­se­kven­se­ne av av­gifts­øk­nin­gen som er ko­misk, det er ti­min­gen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.