Det skal bli spen­nen­de å se hvor­dan Lille­strøm vil ta seg ut nes­te se­song – der­som de be­hol­der plas­sen i Elite­se­ri­en

For to år si­den be­stem­te Lille­strøm seg for ald­ri å ryk­ke ned. Skum­melt.

Aftenposten - - Forside - Ola Bern­hus, kom­men­ta­tor

Ald­ri mer, sa LSK-le­del­sen mens fyr­ver­ke­ri lys­te opp byen etter sis­te se­rie­kamp høs­ten 2016. 12.-plas­sen ble fei­ret.

Gle­den var for­ståe­lig, for la­get had­de vir­ket for­tapt bare noen få run­der tid­li­ge­re. Da ble by­ens egen tre­ner, Ar­ne Er­land­sen, hen­tet inn, kam­per ble vun­net og LSK-fan­sen kun­ne fort­satt syn­ge «vi ryk­ker ald­ri ned».

Men det had­de tatt på. Grep ble tatt. Ikke nød­ven­dig­vis gode grep, slik det så ut uten­fra.

Så en­kelt som mu­lig

Stikk­or­det var Er­land­sen-fot­ball. En­kel og ukom­pli­sert. Den som vin­ner kri­gen, vin­ner kam­pen. Slutt på det jå­le­ri­et som svens­ke Mag­nus Haglund og Ru­nar Kris­tins­son had­de prøvd å inn­føre (enda Haglund had­de opp­nådd 5. plass i 2014 og skapt et mor­somt an­greps­lag).

Er­land­sen ble fast an­satt. Begeist­ring. «Er­land­sen er en ga­ran­ti mot ned­rykk.» «Det skal gjø­re vondt å møte Lille­strøm.» «Årå­sen skal bli et fort.» «LSK skal bli Nor­ges bes­te død­ball-lag.»

Kli­sje­er alt sam­men, men slikt fen­ger blant fot­ball­folk. Pro­ble­met var at det ikke ble sagt el­ler skre­vet noe som helst om at Lille­strøm skul­le bli noe an­net enn et over­le­vel­ses­lag. Det gjaldt å hol­de sta­ti­stik­ken: elite­se­ri­en si­den 1975, in­gen bed­re.

Energi­fot­ball

Det ble ikke nølt. Nye folk ble hen­tet inn gjen­nom vin­te­ren. Ar­beids­vil­li­ge, tro­fas­te energi­bun­ter, men ikke like vel­spil­len­de som de var ster­ke. De kom fra la­ve­re di­vi­sjo­ner også. De måt­te alt­så over­gå sitt tid­li­ge­re nivå.

Og det gjor­de de. Ny 12. plass, cup­gull, 2017-se­son­gen var bra på Årå­sen. Energi­fot­bal­len løn­net seg. Tre­ner og spil­le­re le­ver­te.

Og i år? Som de sier på ga­ten i Lille­strøm, det er all­tid noen som er sva­ke­re. Og svens­ke Jör­gen Lennarts­son, som ble hen­tet inn etter Er­land­sen på for­som­mer­en, har vir­ke­lig prøvd seg.

Han fikk inn is­lands­ke Ar­nor Sma­ra­son og dans­ke Da­ni­el Pe­der­sen, et på­fyll av fot­ball­fag­lig for­stå­el­se, men vil­le det va­ere nok?

En av­gjø­ren­de kveld

Det vet vi ikke, da­gens kamp mot Bodø/Glimt kan av­gjø­re

mye. Men etter noe som lig­net en opp­tur, har Lille­strøm gått på to leie tap, i se­ri­en mot Ran­heim og i cu­pen mot Strøms­god­set. Gans­ke like kam­per, der LSK fort­sat­te å mis­te bal­len, of­te­re enn noen and­re. Et LSK-vare­mer­ke. Så hva kan Lennarts­son gjø­re?

Han ser at han har en spil­ler­stall der fire-fem back­er og kant­spil­le­re mest er løps­vil­li­ge, men mind­re ska­pen­de. Det spil­ler in­gen rol­le hvem av dem han bru­ker, de har sam­me bruks­an­vis­ning.

Han ser et for­svars­spill som pre­ges av feil­prio­ri­te­rin­ger og mang­len­de år­vå­ken­het. Han er i un­der­skudd på drib­le­re, skyt­te­re, pas­nings­leg­ge­re og av­slut­te­re, selv om punkt­inn­sat­ser opp­står.

Til­ba­ke til start

Egent­lig er han der hvor Ar­ne Er­land­sen var. Du­el­ler, inn­sats, den som vin­ner kri­gen, vin­ner kam­pen. Slik klubb­le­del­sen ba om for to år si­den.

Det skal bli spen­nen­de å se hvor­dan LSK vil ta seg ut nes­te se­song – der­som de be­hol­der plas­sen i Elite­se­ri­en.

Kam­pen mot Bodø/Glimt er blitt årets vik­tigs­te. Men det kan fort bli en slik kamp sen­høs­tes om et år også, hvis ikke Lille­strøm set­ter seg and­re mål enn å over­le­ve len­ger i Elite­se­ri­en enn noen an­nen klubb i Nor­ge.

Som det sies: Et lag som kjem­per mot ned­rykk i år etter år, ut­ar­mes og ry­ker før el­ler se­ne­re.

Tro­lig kla­rer de seg i år også. Kla­rer seg – men uten å løf­te blik­ket høs­ter de in­gen aere.

Pro­ble­met var at det ikke ble sagt el­ler skre­vet noe som helst om at Lille­strøm skul­le bli noe an­net enn et over­le­vel­ses­lag. Det gjaldt å hol­de sta­ti­stik­ken: elite­se­ri­en si­den 1975, in­gen bed­re.

FOTO: TERJE PE­DER­SEN, NTB SCANPIX

Lille­strøms Si­men Rafn (til ven­st­re) og Erik To­bias Sand­berg etter semi­fi­nale­ta­pet for Strøms­god­set på Ma­ri­en­lyst sta­dion sist ons­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.