Sat­te i gang skryte­kam­pan­je for po­li­tis­ke kon­kur­ren­ter

Aftenposten - - Nyheter - HELLE AARNES

Noen po­li­ti­ke­re slen­ger dritt. And­re la­ger frem­snakk-kam­pan­je for å skry­te av po­li­tis­ke kon­kur­ren­ter.

– Det var bare et inn­fall jeg fikk! Jeg var litt de­mo­ti­vert etter å ha fått mye kjeft i høst. Som po­li­ti­ker får du kjeft, uan­sett hva du gjør. Men det var vel­dig lett, egent­lig, å fin­ne gode ting å si om dis­se po­li­ti­ker­ne. Og det føl­tes godt også!

Slik for­kla­rer Ca­mil­la Hil­le (V), vara­ord­fø­rer i Ski, sitt lil­le høst­pro­sjekt: Hun har brukt so­sia­le medi­er til å frem­snak­ke 20 po­li­ti­ker-kol­le­ger på lo­kal- og riks­nivå.

– En dag satt jeg på et møte i kom­mune­sty­ret og hør­te på flin­ke To­re Bernt Kris­ti­an­sen fra Rødt, og så bare skrev jeg en post der jeg frem­snak­ket ham, og be­stem­te meg for å gjø­re det sam­me ned tyve and­re po­li­ti­ke­re. Vi er så gode til å kri­ti­se­re og så vel­dig dår­li­ge til å snak­ke fint om hver­and­re, sier Hil­le, som tror «pro­sjekt frem­snakk» har bi­dratt litt til bed­re yt­rings­kul­tur – også mel­lom po­li­ti­ke­re.

Den sis­te ti­den har man­ge va­ert be­kym­ret over de­batt­kli­ma­et i Nor­ge. Mat­hil­de Ty­bring-Gjed­de fra Høy­re fikk stor re­spons da hun for­le­den øns­ket SV-po­li­ti­ker Nicholas Wilkin­son (SV) god bed­ring da han ble ram­met av slag.

Bare po­li­ti­ke­re fra and­re par­ti­er

Både Lan Ma­rie Berg (MDG), Knut Arild Harei­de (KrF), Ton­je Bren­na (Ap), Tone Wil­helm­sen Trø­en (H), Ka­ri Kjønås Kjos (Frp) og Høyre­nes­to­rer som Kåre Wil­loch og Er­na Sol­berg har fått skryt fra Hil­le, som job­ber som helse­po­li­tisk råd­gi­ver i Ven­st­re.

– Det skul­le va­ere po­li­ti­ke­re fra and­re par­ti­er, det had­de jeg be­stemt meg for, sier Hil­le. Hun har opp­levd både at bar­na for­tel­ler at de har hørt and­re barn snak­ke ne­ga­tivt om mo­ren de­res, og Face­bo­ok-mel­din­ger fra folk som skri­ver at hun nok had­de end­ret stand­punkt der­som hun var blitt gruppe­vold­tatt av inn­vand­re­re.

I dag sty­rer hun be­visst unna be­ten­te te­ma­er som ulv, pels­dyr­na­e­ring og inn­vand­ring.

– Jeg var i tvil om jeg or­ket å va­ere po­li­ti­ker vi­de­re da jeg star­tet den­ne kam­pan­jen. Det er gans­ke tungt å job­be i en sånn ma­te­rie når du egent­lig bare vil det bes­te. Jeg tenk­te at «det­te gid­der jeg ikke, jeg har en fa­mi­lie, jeg har et liv». Men en po­si­tiv bi­ef­fekt var at jeg selv fikk det bed­re av å løf­te and­re. Jeg ei­er meg selv litt mer. Det er godt å snak­ke godt om hver­and­re.

Fikk skryt av Sol­berg

Hil­le for­tel­ler at det i lo­kal­mil­jø­et er mye bak­snak­king og kri­tikk på Face­bo­ok-si­den «Hva skjer i Ski». Hun me­ner beste­for­eld­re, el­ler folk i 50–60-års­al­de­ren, er de ver­ste. Når nett­de­bat­ten er så kre­ven­de, vil ikke folk stil­le til valg. Man­ge lo­kal­po­li­ti­ke­re i Ski slut­ter nå, sier hun. Men det er håp:

– Ung­dom er egent­lig gans­ke ål­reit, sier Hil­le, som sier hun dag­lig får heia­rop fra folk, både på naer­bu­tik­ken og fra nors­ke topp-po­li­ti­ke­re:

– Tri­ne Skei Gran­de skrøt av meg i sin tale på Ven­st­res lands­kon­fe­ran­se for­le­den, både stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg og Kåre Wil­loch har rost pro­sjek­tet, og i for­ri­ge uke ring­te en Frp-er fra Ene­bakk kom­mune­sty­re og vil­le star­te et lig­nen­de pro­sjekt. Re­dak­tør Mar­tin Gray i Øst­lan­dets Blad kal­te også pro­sjek­tet «Et av de vik­tigs­te po­li­tis­ke pro­sjek­ter vi har hatt i Fol­lo».

Ten­ke før man sier noe

– Det­te red­der ikke so­sia­le medi­er. Men jeg hå­per vi har satt en litt mer po­si­tiv tone i de­bat­ten, også mel­lom po­li­ti­ke­re. At man ten­ker seg om en gang før man sier noe, ska­per en bed­re yt­rings­kul­tur. Det tror jeg at jeg har va­ert litt med på, sier Hil­le, som går for en ny pe­rio­de som kom­mune­po­li­ti­ker.

– Men da får jeg bli flin­ke­re til å over­se og ikke la det gå inn­på meg, uten å bli for hard­hud­et. Fin­ne be­skyt­tel­ses­me­ka­nis­mer. Og så må jeg be­gyn­ne å frem­snak­ke man­nen min. Han sy­nes han får litt lite frem­snakk.

FOTO: PRIVAT

Ca­mil­la Hil­le (V), vara­ord­fø­rer i Ski, var sli­ten og lei av kjeft og et mi­se­ra­belt de­batt­kli­ma. Un­der et kom­mune­styre­møte skrev hun helt spon­tant en frem­snakk-tekst om en po­li­tisk mot­stan­der og pos­tet på Face­bo­ok. Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg var nr. 20 av 20 po­li­tis­ke kon­kur­ren­ter som fikk skryt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.