Rose­ma­rie Gar­land-Thom­son

Aftenposten - - Kultur -

Ame­ri­kansk pro­fes­sor i en­gelsk og bio­e­tikk.

Fors­ker ho­ved­sa­ke­lig på funk­sjons­ned­set­tel­se, ame­ri­kansk lit­te­ra­tur og kul­tur og fe­mi­nis­tisk teori.

Mest kjent for å ha in­te­grert fe­mi­nis­tisk teori og stu­di­et av funk­sjons­ned­set­tel­se.

Har skre­vet fle­re bø­ker, blant an­net bo­ken Sta­ring. How we look. Nes­te bok: Ha­bi­tab­le Worlds: Di­sa­bi­li­ty, Tech­no­lo­gy, and Eu­ge­nics.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.