Bil­fritt by­liv en kul­tur­ut­ford­ring i Oslo kom­mu­ne

Aftenposten - - Meninger - Hans Ed­vard­sen tid­li­ge­re pro­sjekt­di­rek­tør for Bil­fritt by­liv Hilde Aga le­der av Norsk Tann­plei­er­for­ening i Del­ta

Andreas Slett­holm skri­ver i en kom­men­tar den 26. ok­to­ber at sty­rings­am­bi­sjo­ne­ne for by­rå­det ikke føl­ges opp. I pro­sjekt «Bil­fritt by­liv» kom­mer det­te sa­er­de­les ty­de­lig frem. For å sik­re gjen­nom­fø­rings­kraft, ved­tok by­rå­det å etab­le­re en gjen­nom­fø­rings­or­ga­ni­sa­sjon med et di­rek­te man­dat fra by­rå­det.

Pro­sjek­tet ut­ford­ret be­slut­nings­kul­tur og den tra­di­sjo­nel­le sty­rings­kul­tu­ren i kom­mu­nen. Pro­sjek­tet skul­le fun­ge­re som en tver­retat­lig og sam­ar­bei­den­de en­het med fo­kus på kul­tur, fri­vil­lig­het, na­e­rings­liv og ei­en­doms­ut­vik­ling. Det geni­a­le var å ta bort fo­ku­set fra det bil­frie til det å ska­pe by­liv.

Ut­ford­rin­gen for by­rå­det var å kun­ne møte en slik by­ut­vik­ling med en god le­del­ses­mes­sig til­na­er­ming – by­rå­kra­ti­et lik­te ikke å va­ere med på en ut­vik­ling av byen der ini­tia­tiv og krea­ti­vi­tet ikke ble styrt kun ut fra kom­mu­na­le pre­mis­ser. Po­li­ti­ker­ne set­ter seg raskt i «bak­se­tet» og blir søv­ni­ge. Det po­li­tis­ke må­let er opp­nådd – Oslo er blitt en miljø­ho­ved­stad. Det po­li­tis­ke le­der­ska­pet ab­di­se­rer og til­ta­ke­ne for et ak­tivt by­liv blir noen pas­si­ve ak­sjo­ner knyt­tet til en me­nings­løs fjer­ning av par­ke­rings­plas­ser og lade­sta­sjo­ner for el­bi­ler, uten å er­stat­te det­te by­rom­met med ak­ti­ve til­tak som ge­ne­re­rer by­liv. Må­let er kan­skje nådd – men re­sul­ta­tet er ute­blitt – kan­skje en dek­ken­de be­skri­vel­se av et po­li­tisk le­der­skap som so­ver best i «bak­se­tet». Rett­lei­ing og opp­føl­ging på tann­kli­nikk av tann­plei­er el­ler tann­lege, styr­ker pa­si­en­ten sin ei­gen­kon­troll. Det er med på å ska­pe god tann­helse.

Den vik­ti­gas­te inn­sat­sen for å be­tra folk si helse, skjer li­ke­vel utan­for helse­te­nes­ta. Fyl­ke som har sat­sa på sys­te­ma­tisk sam­hand­ling på uli­ke om­rå­der, vi­ser til gode re­sul­tat blant 18-årin­gar. Ei gra­tis tann­helse­te­nes­te for hei­le fol­ket vil på­føra sam­fun­net sto­re kost­na­der. Kunn­skap om og mo­ti­va­sjon til å ta var på ten­ne­ne er en­kla­re og ri­me­le­ga­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.