KrF, Ven­st­re og Frp sterkt ueni­ge om FN­do­ku­ment

Mens KrF-po­li­ti­ke­re krang­let for åpen mik­ro­fon på lands­mø­tet fre­dag, la Re­gje­rin­gen frem en ny­het som split­ter KrF, Ven­st­re og Frp.

Aftenposten - - Forside - Solveig Ruud

I18 må­ne­der har Nor­ge del­tatt i FN-for­hand­lin­ger om en glo­bal mi­gra­sjons­platt­form. Iføl­ge Uten­riks­de­par­te­men­tet (UD) har Nor­ge fått gjen­nom­slag for sine «vik­tigs­te krav».

Men høyre­ori­en­ter­te po­li­ti­ke­re som un­gars­ke Vik­tor Or­bán og øster­riks­ke Se­bas­ti­an Kurz har truk­ket seg fra for­hand­lin­ge­ne. Og USA, med Do­nald Trump i spis­sen, har ikke del­tatt.

Nå vil Frp stil­le seg på Or­bán, Kurz’ og Trumps side. Lands­sty­ret i Frp ber Re­gje­rin­gen trek­ke seg fra hele ar­bei­det. Det pro­te­ste­rer både Ven­st­re og KrF på.

Inn­til vi­de­re har Re­gje­rin­gen lagt frem sa­ken med be­skjed om at den «ikke har tatt en­de­lig stil­ling til norsk til­slut­ning».

In­nen­riks­po­li­tis­ke im­pli­ka­sjo­ner

Men in­nen en FN-kon­fe­ran­se i Ma­rok­ko i star­ten av de­sem­ber må Re­gje­rin­gen ha kon­klu­dert. Høy­res par­la­men­ta­ris­ke le­der Trond Helle­land, som sit­ter i Stor­tin­gets uten­riks­ko­mi­té, vel­ger fore­lø­pig å leg­ge seg på en av­ven­ten­de lin­je.

– Sa­ken er ikke be­hand­let i vår grup­pe. Jeg er kjent med at Uten­riks­de­par­te­men­tet og Jus­tis­de­par­te­men­tet har job­bet med sa­ken, som har in­nen­riks­po­li­tis­ke im­pli­ka­sjo­ner, sier han og sik­ter til Frps pro­tes­ter.

Glo­bal mi­gra­sjons­platt­form

Iføl­ge UDs presse­mel­ding er platt­for­men «det førs­te mel­lom­stat­li­ge do­ku­men­tet som er ment å gi en fel­les til­na­er­ming til alle si­der ved in­ter­na­sjo­nal mi­gra­sjon.»

– Den tar ut­gangs­punkt i sta­ters su­ve­re­ne rett til å fast­set­te sin egen mi­gra­sjons­po­li­tikk i sam­svar med folke­retts­li­ge for­plik­tel­ser, sies det.

UD lis­ter opp en rek­ke krav Nor­ge har frem­met un­der for­hand­lin­ge­ne. De drei­er seg blant an­net om at man skul­le skil­le mel­lom «re­gu­la­ere og ir­re­gu­la­ere mi­gran­ter», be­hand­le folk med og uten lov­lig opp­hold ulikt, er­kjen­ne at all re­tur ikke kan va­ere fri­vil­lig og at platt­for­men skal på­pe­ke sta­ters folke­retts­li­ge plikt til å sam­ar­bei­de om å ta til­ba­ke egne bor­ge­re når de mang­ler opp­holds­til­la­tel­se i lan­det de har emi­grert til.

– Nor­ge ble lyt­tet til og tatt hen­syn til på alle om­rå­der. Vi fikk gjen­nom­slag for våre vik­tigs­te krav, sies det i presse­mel­din­gen. – Hvor­for? – Hvor­for skal vi va­ere med på alt det­te? Det er in­gen grunn til at vi skal støt­te det­te, sier stor­tings­re­pre­sen­tant Carl I. Ha­gen, som har Re­sett.no og Hu­man Rights Ser­vice på sin side.

Det var han og Oslo Frp som fikk par­ti­ets lands­sty­re til å ved­ta en ut­ta­lel­se der det sies at pla­nen inne­hol­der en «rek­ke uhel­di­ge for­mu­le­rin­ger som vil bi­dra til be­ty­de­lig press for å li­be­ra­li­se­re inn­vand­rings­po­li­tik­ken».

– Hva har vi å tje­ne på å støt­te en slik platt­form? spør Ha­gen.

– Den vil kun­ne bli brukt av dem som øns­ker å åpne for mye mer mi­gra­sjon og fle­re flykt­nin­ger til Euro­pa, me­ner han. Han tror ikke Nor­ge blir stå­en­de ale­ne med USA, Un­garn og Øs­ter­rike om vi sier nei. Det be­grun­ner han blant an­net med en på­gå­en­de de­batt i Dan­mark.

– Etter hvert som det blir en of­fent­lig de­batt om det­te, blir det kan­skje fle­re som ikke blir med, sier han.

Ha­gen ut­tryk­ker mot­stand mot dem som me­ner Nor­ge må va­ere med på alt som kom­mer fra» ut­valg, grup­per og ko­mi­te­er med bok­sta­ve­ne FN foran».

UD uenig

Selv om Ha­gen og Frps lands­sty­re de­ler Un­garn og Øs­ter­ri­kes frykt for at platt­for­men kan åpne for mer inn­vand­ring, gjør ikke Uten­riks­de­par­te­men­tet det.

– Vi me­ner at det­te i all ho­ved­sak er ube­grun­net. Noen åp­ner også for at «mi­grant» skul­le bli en ny folke­retts­lig ka­te­go­ri med sa­er­skil­te ret­tig­he­ter. Platt­for­men åp­ner etter vårt syn ikke for det­te, he­ter det i presse­mel­din­gen Uten­riks­de­par­te­men­tet har lagt ut på Re­gje­rin­gen. no.

Der sies det også at der­som Nor­ge ikke slut­ter seg til platt­for­men, vil vi få «et svakere ut­gangs­punkt i dia­lo­gen med and­re land om mi­gra­sjons­spørs­mål som er vik­ti­ge for Nor­ge.»

Ven­st­re og KrF er po­si­ti­ve

– Vi har fått gjen­nom­slag for alle våre vik­tigs­te krav. Her har UD gjort en fan­tas­tisk jobb. All hon­nør til UD for det, sier Ven­st­res uten­riks­po­li­tis­ke tals­mann, Abid Q. Ra­ja.

– Det­te er bra for Nor­ge, FN og for en en­het­lig mi­gra­sjons­po­li­tikk, me­ner han.

Ra­ja på­pe­ker at Nor­ge bør stå sam­men med and­re land i Euro­pa og Nor­den på det­te om­rå­det.

Lig­nen­de syns­punk­ter har KrFs par­la­men­ta­ris­ke le­der og uten­riks­po­li­tis­ke tals­mann Knut Arild Harei­de.

– At USA står uten­for, og at Øs­ter­rike og Un­garn har truk­ket seg ut, er vel i seg selv et godt svar på at Nor­ge bør va­ere med. Vi øns­ker vel ikke å va­ere i klas­se med Øs­ter­rike og Un­garn i den­ne type spørs­mål, spør han.

FOTO: GORM KALLESTAD/ NTB SCAN­PIX

Frps lands­sty­re med Siv Jen­sen (t.h.) i spis­sen sier nei til at Nor­ge skal slut­te seg til FNs mi­gra­sjons­platt­form.T.v. Tri­ne Skei Gran­de (V) og Er­na Sol­berg (H).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.