Job­bet 605 ti­mer for sjef som ikke ek­sis­ter­te

Den lat­vis­ke ar­bei­de­ren had­de job­bet 605 ti­mer før han opp­da­get at sje­fen han ar­bei­det for ikke ek­sis­ter­te.

Agderposten - - Annonser - AR­NE INGMAR EG­GEN aie@ag­der­pos­ten.no 37003754

Tak­ket va­ere et na­ert sam­ar­beid mel­lom Fel­les­for­bun­det i Nor­ge og en lat­visk ar­beids­ta­ker­or­ga­ni­sa­sjon fant man frem til ved­kom­men­de som fikk den lat­vis­ke ar­bei­de­ren til å job­be gra­tis.

I Aust-Ag­der ting­rett er en­kelt­manns­fore­ta­ket Got­hard­sons Bygg i Aren­dal dømt til å be­ta­le den lat­vis­ke ar­bei­de­ren 115.000 kro­ner.

Aren­dals-fir­ma

Det som den lat­vis­ke ar­bei­de­ren ble ut­satt for var iføl­ge dom­men i Aust-Ag­der ting­rett det­te:

I juni 2014 kom den lat­vis­ke ar­bei­de­ren med fly fra Ri­ga for å job­be for det han trod­de var et fir­ma i Aren­dal.

I Aren­dal møt­te han en an­gi­ve­lig re­pre­sen­tant for fir­ma­et som ga ham en ar­beids­kon­trakt han bare kun­ne skri­ve un­der på. Iføl­ge ar­beids­kon­trak­ten skul­le han job­be for en­kelt­manns­fore­ta­ket Ugis Sjade­me som også holdt til i Aren­dal.

Ar­beids­opp­ga­ven hans var å res­tau­re­re en eld­re tre­hus­vil­la. I til­legg skul­le han set­te opp et til­bygg i til­knyt­ning til den­ne vil­la­en.

In­gen pen­ger å hen­te

Fra 29. juli til 6. ok­to­ber ar­bei­det den lat­vis­ke ar­bei­de­ren 605 ti­mer for en­kelt­manns­fore­ta­ket Ugis Sjade­me.

Men da han vil­le rei­se til­ba­ke til Lat­via – og ha ut løn­nen sin, var det in­gen pen­ger å hen­te.

En­kelt­manns­fore­ta­ket Ugis Sjade­me ek­sis­ter­te i rea­li­te­ten bare på pa­pi­ret. Sje­fen for fir­ma­et, Ugis Sjade­me, var det in­gen som ver­ken had­de sett el­ler hørt noe til.

Dømt til å be­ta­le 115.000

Men på bygge­plas­sen had­de et an­net Aren­dals-fir­ma: en­kelt­manns­fore­ta­ket Got­hard­sons Bygg, en vik­tig rol­le.

Iføl­ge den lat­vis­ke ar­bei­de­ren må det ha va­ert det­te fir­ma­et han i rea­li­te­ten job­bet for.

Tak­ket va­ere sam­ar­bei­det mel­lom Fel­les­for­bun­det i Nor­ge og en lat­visk ar­beids­ta­ker­or­ga­ni­sa­sjon kun­ne den lat­vis­ke ar­bei­de­ren gå til er­stat­nings­sak mot Got­hard­sons Bygg ved dag­lig le­der Vik­tor Got­hard­sons.

Nå har Aust-Ag­der ting­rett dømt Got­hard­sons Bygg ved dag­lig le­der Vik­tor Got­hard­sons til å be­ta­le den lat­vis­ke ar­bei­de­ren 115.000 kro­ner for tapt lønn. I til­legg er Got­hard­sons Bygg dømt til å be­ta­le saks­om­kost­nin­ge­ne på 36.000 kro­ner.

Be­nek­ter sjefs­rol­len

Fel­les­for­bun­dets Thor Åge Chris­ti­an­sen er glad for dom­men og at in­gen kan skju­le seg bak det han be­teg­ner som un­der­li­ge be­drifts-or­ga­ni­se­rin­ger.

– Det­te vi­ser at ar­bei­de­re som kom­mer til Nor­ge er be­skyt­tet av norsk lov og er sik­ret le­ga­le ar­beids­for­hold, sier han.

Dag­lig le­der Vik­tor Got­hard­sons i Got­hard­sons Bygg be­nek­tet i ret­ten at det var ham som var den re­el­le ar­beids­gi­ve­ren til den lat­vis­ke ar­bei­de­ren.

In­nen en må­ned må han ha be­stemt seg for om han vil anke dom­men fra Aust-Ag­der ting­rett.

«Det­te vi­ser at ar­bei­de­re som kom­mer til Nor­ge er be­skyt­tet av norsk lov»

GLAD FOR DOM­MEN: Thor Åge Chris­ti­an­sen i Fel­les­for­bun­det er glad for dom­men i Aust-Ag­der ting­rett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.