KONG HA­RALD V

Agderposten - - NORGE & VERDEN - (Konge­hu­set, Sto­re nors­ke lek­si­kon)

▶ Født 21. fe­bru­ar 1937 på Sk­au­gum i As­ker.

▶ Sønn av kong Olav V (1903–1991) og kron­prin­ses­se Märt­ha (1901-1954).

▶ Det da­va­eren­de kron­prins­pa­ret had­de fra før to døt­re, prin­ses­se­ne Ragn­hild og Astrid, men kvin­ner var ikke arve­be­ret­ti­get til tro­nen før en grunn­lovs­end­ring i 1990.

▶ I ok­ku­pa­sjons­ti­den opp­holdt prins Ha­rald seg sam­men med sin mor og sine søst­re i USA.

▶ Be­gyn­te etter exa­men ar­ti­um på Ka­va­le­ri­ets be­fals­sko­le og fort­sat­te på Krigs­sko­len der han tok ek­sa­men i 1959. Fra 1960 til 1962 stu­der­te han sam­funns­vi­ten­skap, his­to­rie og øko­no­mi i Ox­ford.

▶ Ble kron­prins da far­fa­ren, kong Haa­kon VII, døde 21. sep­tem­ber 1957.

▶ For­lo­vet seg med Son­ja Ha­rald­sen 19. mars 1968, de ble viet i Oslo dom­kir­ke 29. au­gust sam­me år. De­res barn er prin­ses­se Märt­ha Loui­se (født 1971) og kron­prins Haa­kon (født 1973).

▶ Etter­fulg­te sin far som Nor­ges kon­ge 17. ja­nu­ar 1991. Sig­net i Ni­daros­do­men 23. juni sam­me år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.